Skladova stanovanja v Zelenem gaju. Foto: BoBo

Stanovanja bodo vseljiva predvidoma konec leta 2020. Obrazec vloge bo prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani stanovanjskega sklada, oddati pa jo morajo najpozneje do 17. maja.

Od 150 stanovanj bo 100 stanovanj namenjenih prosilcem, ki so uvrščeni na listo A in niso zavezani za plačilo lastne udeležbe. Prosilcem z liste B, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe, pa je namenjenih 50 stanovanj. Med stanovanji jih je 11 arhitekturno prilagojenih za osebe na invalidskem vozičku, pet stanovanj je prilagojenih za slepe in gluhe osebe. 20 stanovanj je primernih za samske osebe, piše v razpisu na spletni strani sklada.

Dodelili pa bodo tudi tržna stanovanja, ki so v lasti pravnih oseb in jih je stanovanjski sklad pridobil po modelu javno-zasebnega partnerstva. Stanovanja bodo za predvidoma 20 let dodeljena upravičencem, ki ne bodo zbrali dovolj točk, da bi jim bilo dodeljeno neprofitno stanovanje in bodo podali soglasje za rešitev stanovanjskega vprašanja na ta način. Za tržna stanovanja bodo sklenjene najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z najemnino v višini neprofitne najemnine.

Neprofitna najemnina za povprečno dvosobno stanovanje, veliko 55 kvadratnih metrov, znaša 180 evrov.

Obrazec vloge je prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani javnega stanovanjskega sklada. Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati najpozneje do 17. maja. Pošljejo jo lahko s priporočeno pošto ali jo oddajo v glavni pisarni stanovanjskega sklada.

Mestni stanovanjski sklad je izbiro opravil z žrebom. Na državnem kandidate ocenjujejo. Foto: BoBo

Kdo lahko kandidira
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo imeti sicer med razpisnim postopkom stalno prebivališče na območju MOL-a razen nekaterih izjem.

Med upravičenci so namreč tudi žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju občine začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih, invalidi, vezani na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, če imajo v MOL-u večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve ter najemniki bivalnih enot v lasti stanovanjskega sklada, ki so na območju Vrhnike ter so imeli pred vselitvijo v predmetno bivalno enoto stalno prebivališče v Ljubljani.

Do neprofitnega stanovanja so sicer upravičeni prosilci, katerih dohodki gospodinjstev v lanskem letu niso presegli zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi. Ta je v navedenem obdobju znašala 1.092 evrov. Stanovanja so tudi različnih velikosti, odvisno od števila družinskih članov.

V načrtu številne nove gradnje

Predlog Stanovanjskega programa MOL-a 2019-2022, ki ga bodo ljubljanski mestni svetniki obravnavali v ponedeljek, kaže na številne načrtovane gradnje.

Ob koncu leta 2018 je bilo v različnih fazah odprtih 14 projektov sklada. S tistimi, ki imajo že določen predviden zaključek projekta, bodo predvidoma zagotovili 1.094 stanovanj, z uresničitvijo vseh načrtov, tudi tistih, ki še nimajo določenega časovnega okvira, pa nameravajo zagotoviti 1.500 stanovanj. Pri novogradnjah bo del stanovanj prilagojen invalidnim osebam, stanovanja pa bodo omogočala prilagoditev za funkcionalno ovirane osebe brez večjih gradbenih posegov.

Že letos načrtujejo izgradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa Polje IV, v njem je predvidenih 64 stanovanj. V pritličju bosta knjižnica in lekarna. V Pečinski ulici v Kašlju na vzhodnem delu Ljubljane pa bodo do predvidoma avgusta dokončali šest stanovanj, ki bodo namenjena posebnim družbenim skupinam.

Sicer sta med večjimi gradbenimi projekti sklada naselje Brdo in Rakova Jelša II. V naselju Brdo bodo v letu 2021 končali gradnjo 174 stanovanj. V soseski Rakova Jelša II pa bodo predvidoma do konca leta 2021 zgradili 156 stanovanj.

Prihodnje leto bodo začeli gradnjo 90 stanovanj med Litijsko in Pesarsko cesto ter 44 stanovanj med Jurčkovo cesto in Jesihovim štradonom. Na območju Galjevice bodo gradili predvsem večja družinska in prilagojena stanovanja. So pa v povezavi s tem zemljiščem lastniki sosednjih zemljišč sprožili nepravdni postopek. Oba projekta se bosta predvidoma končala do konca leta 2022.

Čez dve leti naj bi začeli gradnjo 100 stanovanj v Zeleni jami, končana bodo v letu 2023.
V letu 2023 pa načrtujejo tudi dokončanje 110 stanovanj v soseski Rakova Jelša I. Del zemljišča bo sicer namenjen pilotnemu projektu stanovanjske zadruge, ki jo bodo predvidoma izbrali jeseni. Del stanovanj v tej soseski pa bodo namenili mladim do 29. leta starosti. Nekaj jih bo namenjenih mladim, ki so jih izbrali na razpisu leta 2017. Del stanovanj bo namenjen tudi izbranim na drugem javnem razpisu za mlade, ki ga bodo predvidoma objavili 2020, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na skladu.

Do leta 2026 pa načrtujejo še izgradnjo 350 stanovanj med Poljansko in Povšetovo ulico, piše v stanovanjskem programu.

Nekaj projektov še nima določenega časovnega okvira izgradnje, projekti med drugim čakajo na ureditev pravnega stanja nepremičnin, pridobitev za projekt koristnih zemljišč, sprejem prostorskega akta ali sprejem protipoplavnih ukrepov.

Gradnja dveh stanovanjskih sosesk z 90 stanovanji na Cesti španskih borcev čaka na zagotovitev ustrezne prometne ureditve, gradnja 110 stanovanj ob Cesti dveh cesarjev (projekt Nad motelom) pa čaka na ureditev protihrupne zaščite ob južni obvoznici.
Predvidena je tudi gradnja med Litijsko cesto in Gramozno potjo (100 stanovanj), v Tomačevem (37 stanovanj), na Glincah (50 stanovanj), Dravlje (40 stanovanj) in naseljih Rakova Jelša III in Stanežiče. V slednjih predvidevajo tudi izgradnjo doma za starejše, ki bi sprejel do 150 oskrbovancev.

"Za 140.000 evrov je v Ljubljani težko dobiti stanovanje za štiričlansko družino"

Izdatki bodo letos višji od prihodkov

Rebalans finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada za 2019, ki ga bodo mestni svetniki obravnavali v ponedeljek, v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva 21,9 milijona evrov prihodkov in 25,8 milijona evrov odhodkov. Z rebalansom se načrtovani prihodki zmanjšujejo na račun nižjega zadolževanja, izdatki pa se povečujejo. Letos namerava sklad porabiti presežke iz preteklih let.

Skupni načrtovani prejemki bodo letos za 9,2 odstotka višji od lanskega leta. Prihodki lastnih sredstev bodo znašali 10 milijonov evrov, transferni prihodki iz občinskih proračunov pa bodo predvidoma znašali 11,5 milijona evrov. Načrtujejo tudi novo dolgoročno zadolžitev v znesku 3,8 milijona evrov.

Oddali bodo tudi vlogo za črpanje evropskih sredstev. Iz sredstev za sanacijo degradiranih območij bodo poskušali pridobiti sredstva za prenovo 36 objektov v naselju Cesta španskih borcev, črpanje načrtujejo do leta 2023. Letos načrtujejo tudi pridobitev sredstev iz mehanizma CTN za energetsko prenovo stavb. Sredstva Evropske unije bodo znašala 281.000 evrov, iz državnega proračuna pa je za ta namen predvideno 49.000 evrov.

Nakup stanovanj na trgu v tem obdobju za sklad ne bo prioriteta. Nakup novih stanovanj sicer zagotavlja stanovanje upravičencem, ki najdlje čakajo na dodelitev stanovanja. Za ta namen pa predvidevajo 500.000 evrov.

Za vzdržnost sistema neprofitnih stanovanj bi bilo nujno spremeniti zaračunavanje najemnine. Neprofitna najemnina se ni spremenila že od leta 2007. Zato bi bilo nujno ali zvišati neprofitno najemnino ali uvesti stroškovno najemnino. Poleg te bi se uvedel tudi stanovanjski dodatek, tako socialno najšibkejši najemniki ob uvedbi stroškovne najemnine ne bi bili dodatno finančno obremenjeni.

Idealni najemnik: samska oseba, ki ne kadi, nima otrok in živali

Skrb vzbujajoče število prosilcev na razpisih že leta kandidira brez uspeha

Letos bodo stanovanja dodeljena upravičencem, ki so stanovanja dobili na 16. javnem razpisu iz leta 2014. Vzporedno dodeljujejo stanovanja upravičencem iz 17. razpisa, ki je bil objavljen leta 2016. Ti bodo v neprofitna stanovanja predvidoma vseljeni do konca leta 2020. Dodelili pa bodo tudi stanovanja, ki so jih na razpisu dobili mladi.

Število prosilcev za neprofitna stanovanja se kljub rednemu dodeljevanju stanovanj ne zmanjšuje. Odstotek rešenih prošenj ostaja v zadnjem obdobju konstanten in dosega okoli 11 odstotkov, so zapisali na skladu.

Podatki o dodeljenih neprofitnih stanovanjih kažejo, da med samskimi osebami mladim ne uspe pridobiti neprofitnega stanovanja. Po oceni sklada obstaja skrb vzbujajoče število prosilcev, ki na razpisu brez uspeha kandidirajo že leta, številni prosilci, ki pa bi bili upravičeni do neprofitnega stanovanja, pa se zaradi velikega deleža neuspelih kandidatur niti ne odločijo za kandidaturo. Družina, kjer sta zaposlena oba starša, a prejemata relativno nizke dohodke, ima primerjalno gledano z družino, kjer je zaposlen le eden ali nobeden izmed staršev, nesorazmerno manjše možnosti za uspeh na razpisu.

Ocenjujejo, da v Ljubljani primanjkuje 4.000 neprofitnih najemnih stanovanj. Številni so predvsem zaradi pomanjkanja najemnih stanovanj upravičeni do subvencije tržnih najemnin. V letu 2017 so subvencionirali tržno najemnino 763 upravičencem, za ta namen je šlo 1.638.123 evrov. Lani pa je subvencijo tržne najemnine prejelo 895 upravičencev, za ta namen je šlo 2.123.436 evrov.

V petek je sicer sklad objavil razpis za dodelitev 150 neprofitnih stanovanj v Ljubljani in na Vrhniki. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma konec leta 2020. Obrazec vloge bo prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani stanovanjskega sklada, oddati pa jo morajo do 17. maja.

Tabela 1: Statistika o razpisih zadnjih let

PečinskaŠT. STANOVANJPRISPELE VLOGEDODELJENA ST.% rešenih vlog
2004230166623414,00
2005150153215910,40
2006300161533020,40
2007300213029413,80
2008370290935812,31
2010450398545611,44
201239040283929,73
2014425343242412,35
201628031292378,92

Vir: Slovenska tiskovna agencija

Tabela 2: Načrtovane gradnje s terminskim načrtom

ProjektZačetek gradnjeKončana gradnjaŠtevilo stanovanj
Polje IV2017201964
Pečinska201820196
Povšetova20222026350
Jesihov štradon2020202244
Rakova Jelša I20212023110
Brdo20192021174
Zelena jama20212023100
Rakova Jelša II20192021156
Litijska-Pesarska2020202290

Vir: Slovenska tiskovna agencija