"Onesnaženje morja s fekalijami je vir potencialne nevarnosti za zdravje ljudi in nevarnost za splošno okoljsko škodo. Razlogi za onesnaženje velikokrat izhajajo iz nespoštovanja pravil pri priklapljanju na javno fekalno ali meteorno kanalizacijo, torej v tako imenovanih 'črnih priklopih', ko se lastniki objektov vede ali nevede napačno priklopijo na javni kanalizacijski sistem in s tem ogrožajo zdravje ljudi in okolje," so v pozivu zapisali v Okolju Piran, kjer tudi opozarjajo, da je priključitev objekta na javno kanalizacijo mogoča le na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe.

Način in pogoje priklopa ureja občinski odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

"Glede na nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilnega priklopa na javno kanalizacijo, vse lastnike objektov pozivamo, da nemudoma preverijo stanje in legalnost njihovega priključka na javno kanalizacijsko omrežje ter z nami v primeru napak ali suma na napake takoj vzpostavijo stik, da opravimo strokoven pregled, ugotovimo dejansko stanje in predlagamo ukrepe za sanacijo priključka," so navedli in dodali, da se bodo z veseljem odzvali na vsak klic, kjer bo zavest do čistega in zdravega okolja spodbudila lastnike objektov k "samoprijavi" nepravilnega priključka.

"V takem primeru se bodo lastniki izognili nevšečnim in neprijetnim ukrepom, ki jih bomo prisiljeni izvesti zaradi varovanja zdravja ljudi in preprečitve okoljske škode," so posvarili.

Poziv iz Pirana prihaja po fekalnem onesnaženju morja v Žusterni pri Kopru v tem mesecu, zaradi katerega je bilo več kot 10 dni zaprto tamkajšnje morsko kopališče. Kakovost vode se je izboljšala, potem ko so zajezili meteorni izliv v morje, koprsko komunalno podjetje pa preverja, ali je bilo onesnaženje posledica nepravilnih kanalizacijskih priklopov na meteorno omrežje. Foto: TV Slovenija

Komunalno podjetje bo sicer izvajalo poostrene terenske preglede in ob vsakem nedovoljenem ali nepravilnem priključku bodo hitro ukrepali in priključek zaprli ter obvestili občinsko inšpekcijo. "Ne bomo več čakali na konec dolgotrajnih inšpekcijskih pregledov, zaradi nevarnosti zastrupitve ljudi ali onesnaženja okolja bomo vsak ugotovljen nedovoljen priklop na javno kanalizacijo nemudoma zamašili," so poudarili.

Kot so še sporočili, so pripravili preventivne ukrepe, s katerimi bodo zagotavljali zdravo in čisto okolje – redno izvajanje monitoringa na iztoku meteornih kanalov v morje, iskanje virov onesnaženja, stalna kontrola priključkov na javno kanalizacijo, ozaveščanje in pomoč lastnikom objektov pri sanaciji priključkov v primeru samoprijave ter zamašitev nedovoljenih priključkov.