Proračunski primanjkljaj naj bi v letu 2018 tako znašal 3,1 milijona evrov. Proračunska rezerva celjske občine bo prihodnje leto znašala 50.000 evrov, splošna proračunska rezervacija - o njeni uporabi pa odloča župan Bojan Šrot - pa 516.000 evrov. Foto: Gregor Katič, arhiv Zavoda Celeia Celje
Proračunski primanjkljaj naj bi v letu 2018 tako znašal 3,1 milijona evrov. Proračunska rezerva celjske občine bo prihodnje leto znašala 50.000 evrov, splošna proračunska rezervacija - o njeni uporabi pa odloča župan Bojan Šrot - pa 516.000 evrov. Foto: Gregor Katič, arhiv Zavoda Celeia Celje

Vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek je na seji pojasnila, da je iz bilance prihodkov in odhodkov razvidno, da je realizacija letošnjih prihodkov ocenjena na 54,4 milijona evrov, odhodki pa naj bi znašali 55,9 milijona evrov. V prihodnjem letu pa celjska občina načrtuje 34,9 milijona evrov davčnih prihodkov, dohodnina naj bi v proračun prinesla 24,8 milijona evrov, od davkov na premoženje pa naj bi se vanj steklo dobrih devet milijonov evrov.

Tekoči odhodki naj bi prihodnje leto znašali 13,4 milijona evrov, za plače in druge izdatke za zaposlene je načrtovanih 3,8 milijona evrov, izdatki za blago in storitve pa so načrtovani v znesku 8,2 milijona evrov. Za transferje posameznikom in gospodinjstvom naj bi celjska občina namenila 11,2 milijona evrov, investicijski odhodki pa naj bi znašali dobrih 25 milijonov evrov. Enak znesek naj bi šel tudi za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev.

Proračunski primanjkljaj naj bi v letu 2018 tako znašal 3,1 milijona evrov. Proračunska rezerva celjske občine bo prihodnje leto znašala 50.000 evrov, splošna proračunska rezervacija - o njeni uporabi pa odloča župan Bojan Šrot - pa 516.000 evrov.

Župan: Investicijsko naravnan proračun
Šrot sicer ocenjuje, da je proračun za leto 2018 zelo investicijsko naravnan. Med večjimi predvidenimi investicijami so energetska sanacija osmih javnih objektov, med katerimi je na prioritetnem mestu Celjski dom. Trenutno je končan izbor izvajalca za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, poteka pa priprava vseh dokumentov za prijavo na razpisana kohezijska sredstva ministrstva za infrastrukturo.

V naslednjem letu se predvideva tudi implementacija projekta Generator, ki bo zajemal obnovo stavbe Gubčeva 1. V projektu bo izvedena ureditev zgornjih treh nadstropij in treh medetaž. V Celju se bo s tem projektom odprl nov prostor, ki bo namenjen vsem generacijam od predšolske mladine do odraslih, zagonskih in visokotehnoloških podjetij ter drugih subjektov s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo.

Svoje nove prostore bodo dobila tudi zagonska podjetja. Projekt se bo oblikoval v tesnem sodelovanju s tamkajšnjimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarskimi deležniki. Izvedba projekta bo predvidoma potekala v letih 2018 in 2019. Investicija je ocenjena na 3,5 milijona evrov, od tega pričakujejo 2,8 milijona evrov sofinanciranja.

Nakupili bodo 10 avtobusov in vzpostavili sistem deljenja koles
Predlog proračuna 2018 predvideva tudi ukrepe na področju trajnostne mobilnosti celostne prometne strategije. Gre denimo za nakup desetih avtobusov za potrebe javnega mestnega potniškega prometa in sistem "bike sharing", urejala pa se bo tudi mreža kolesarskih povezav v celjski občini.

Za prihodnje leto potekajo priprave za projekt Dečkovo naselje, kjer se predvideva dograditev naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini 20.000 kvadratnih metrov. Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture, izgradnja šestih stanovanjskih objektov z od 130 do 140 stanovanji in parkirno hišo s parkirišči za stanovalce. Finančni viri bodo zagotovljeni od celjske občine in Nepremičnin Celje ter iz evropskih sredstev. Za zdaj je vrednost naložbe ocenjena na 13,5 milijona evrov.

Naslednje leto bosta končana dva večja investicijska projekta, in sicer izgradnja telovadnice pri I. osnovni šoli Celje in dokončanje ureditve Muzejskega trga. V proračunu 2018 pa so predvidene tudi naložbe v javno komunalno infrastrukturo, še pojasnjujejo na celjski občini.