Občina Solčava po ugotovitvah računskega sodišča ni potrdila podrobnejših pravil zaračunavanja vstopnine. Foto: BoBo
Občina Solčava po ugotovitvah računskega sodišča ni potrdila podrobnejših pravil zaračunavanja vstopnine. Foto: BoBo

Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe je v letu 2015 komunalno pristojbino za vstop in ogled krajinskega parka Logarska dolina pobirala družba Logarska dolina, ki ji je Računsko sodišče po pregledu poslovanja v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, medtem ko je Občini Solčava za to leto izreklo negativno mnenje za poslovanje v delu, ki se nanaša na omenjeno komunalno takso.

Kot je ugotovilo Računsko sodišče, je Solčava kot komunalno takso predpisovala vstopnino za vstop in ogled krajinskega parka Logarska dolina, za kar ni imela pravne podlage niti v zakonu o financiranju občin niti v drugih javno finančnih predpisih.

Občina Solčava po ugotovitvah Računskega sodišča tudi ni potrdila podrobnejših pravil zaračunavanja vstopnine in se z družbo Logarska dolina ni dogovorila o porabi polovice prihodkov od vstopnine in se ni usklajevala o predlogu razporeditve predvidenih celotnih prihodkov od vstopnine, ki ga je pripravila družba, občinski svet občine pa ga ni potrdil. Prav tako tudi ni opravljala nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe, je ugotovilo sodišče.

Za družbo Logarska dolina je sodišče mnenje s pridržkom izreklo, ker je ugotovilo, da je voznikom avtodomov zaračunavala vstopnino, ki ni bila določena v načrtu dejavnosti za leto 2015 niti v aktu, ki je določal pravila o zaračunavanju vstopnine. Omenjeni načrt dejavnosti je pripravila prepozno in občine do 15. novembra 2015 ni obvestila o višini prihodkov od vstopnine v letu 2015 ter do 15. marca 2016 ni pripravila letnega poročila o porabljenih prihodkih od vstopnine za leto 2015.

Solčava je sicer družbi Logarska dolina, ker ta ni izpolnjevala pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe, decembra 2015 odpovedala koncesijsko pogodbo, koncesijsko razmerje pa je prenehalo po poteku enoletnega odpovednega roka. Pristojbino tako od leta 2017 pobira občinski režijski obrat, vendar pa pravne podlage za tovrstno pobiranje pristojbine oz. vstopnine še vedno niso urejene.

Občina ravnala v dobri veri
Županja Solčave Katarina Prelesnik je povedala, da so na občini ravnali v dobri veri, da je to komunalna taksa in da delajo prav, še posebej zato, ker zbrana sredstva vračajo v krajinski park oz. v investicijska vlaganja v letni in zimski turizem v parku, čeprav se vstopnina pozimi ne pobira.

Po njenih besedah je težava v tem, da je z zakonom o ohranjanju narave Logarska dolina od leta 2004 opredeljena kot naravna vrednota državnega pomena. "Zato je država tista prva, ki mora skleniti pisni dogovor z občino, da lahko upravlja krajinski park. Ko bo ta pisni dogovor sklenjen, lahko občina pobira vstopnino za ohranjanje in urejanje dostopa do teh naravnih znamenitosti," je pojasnila.

Solčava je tudi 12. junija letos na vlado in ministrstvo za okolje poslala pobudo za sklenitev dogovora o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v krajinskem parku Logarska dolina. Prvi sestanek s predstavniki države je napovedan za 20. avgust, je povedala županja občine, kjer so si za ureditev tega razmerja poiskali pravno pomoč, razmerje pa naj bi uredili po vzoru ureditve upravljanja krajinskega parka Debeli rtič.