Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je potrdil, da so po prijavi primer kmetije Možgan dodelili krajevno pristojnemu območnemu uradu v Novem mestu, ki ga je nato dodelil uradni veterinarki, ki je izvedla inšpekcijski nadzor.

"Med ugotovitvenim postopkom je zaznala takšne kršitve zakonodaje oziroma zakona o zaščiti živali, da se je na podlagi tega odločila z ustno odločbo na zapisnik odvzeti živali dosedanjemu oskrbniku. Uradna veterinarka, ki vodi inšpekcijski postopek, je včeraj, 23. novembra, izdala odločbo oziroma pisni odpravek ustne odločbe na zapisnik, s pravnim poukom, v katerem so vpisane možnosti zavezanca za pritožbo," je pojasnil in dodal, da je glede na informacije, ki so se pojavile v javnosti, da se je odvzem živali zgodil kot posledica nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali, treba poudariti, da je možnost trajnega odvzema živali v veljavi že od leta 2013.

Glede informacij, da je prijava prišla od nevladne organizacije, ki deluje na področju zaščite živali, je dejal, da to ne drži nujno, inšpektorji pa morajo varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Povedal je tudi, da je bila na kmetiji Možgan leta 2018 po uradnem veterinarskem nadzoru izdana ureditvena odločba za odpravo ugotovljenih neskladnosti.

"Ugotovljene so bile neskladnosti v zvezi z identifikacijo in registracijo živali ter v zvezi z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu z namenom preprečevanja tehnopatij pri živalih. Poleg tega je bil letos septembra opravljen tudi redni letni pregled veterinarja veterinarske organizacije s koncesijo, v okviru katerega so bila tudi ugotovljena neskladja v zvezi z zagotavljanjem pravočasne veterinarske oskrbe živali ter z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v samem objektu, torej hlevu. Glede na ugotovljeno je koncesionar skrbniku živali izdal pisno navodilo za odpravo nepravilnosti," je dejal direktor inšpekcije.

Pojasnil je tudi, da o tem, kdo je lahko prisoten pri inšpekcijskem nadzoru, odloča uradni veterinar, ki vodi postopek odvzema živali, sodelujejo pa lahko izvedenci, veterinarji veterinarskih organizacij, prevozniki živali, ljudje, ki pomagajo pri postopkih ravnanja z živalmi, zavetišča in podobne institucije ter seveda tudi policija.

Zakonodaja določa, da lahko posamezna strokovna dela v inšpekcijskih postopkih oziroma zadevah opravljajo specializirane organizacije, zavodi, posamezniki, kadar ni v nasprotju z javnim interesom oziroma interesi udeležencev postopka.

Kos je še povedal, da je glede na ugotovitev ob pregledovanju izpisne dokumentacije odredil nadzor vseh nastanitev živali z namenom zagotavljanja dobrobiti živali. "Ti nadzori so se zgodili takoj, dobrobit teh živali je zagotovljena, odredila pa se je prepoved premika teh živali iz teh gospodarstev do nadaljnjega ravnanja oziroma odločanja uradnih veterinarjev," je še dejal.

Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Upravna inšpekcija bo preverila pravilnost vodenja inšpekcijskega postopka

Veterinarska inšpekcija je 14. novembra na podlagi ustne odločbe inšpektorice na kmetiji Možgan odvzela 24 glav goveda. Kot poroča Dnevnik, inšpektorica v zapisniku na kraju samem ni napisala, koliko in katere živali je odvzela, navedla ni niti konkretnih razlogov za odvzem. V zapisniku tudi ni nobene izjave vpletenih, prav tako ne piše, ali obstajajo fotografije odvzetih živali.

Inšpektorica je sicer napovedala, da bo zapisnik z vsemi temi podatki dopolnila pozneje v pisarni, kar je storila šele čez šest dni.

Dnevnik je na upravno inšpekcijo naslovil vprašanje, ali lahko inšpektorica zapisnik, ki ga je podpisala na kmečkem dvorišču, pozneje v službenih prostorih dopolni z manjkajočimi konkretnimi podatki. Prosili so jih tudi za oceno, ali zapisnik, pripravljen ob odvzemu, vsebuje vse potrebne elemente.

Konkretnih odgovorov niso prejeli, so pa z upravne inšpekcije sporočili, da v tej zadevi niso prejeli še nobene prijave suma kršitve inšpekcijskega postopka, zato bodo navedbe Dnevnika obravnavali kot prijavo.

Odvzem govedi sicer razburja tako strokovno kot politično javnost. Medtem ko je iz sporočila za javnost uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razbrati, da naj bi bil odvzem upravičen, so v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Sindikatu kmetov Slovenije opozorili, da je šlo za nesorazmeren in nezakonit ukrep ter da bi moral imeti kmet vsaj možnost, da domnevne nepravilnosti prej odpravi. Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec je napovedal interni nadzor nad postopkom odvzema.

V SDS-u so medtem napovedali vložitev predloga sprememb zakona o zaščiti živali. Novela tega zakona je sicer začela veljati pred kratkim in je po mnenju nekaterih kriva za nastali zaplet, medtem ko na upravi za varno hrano pravijo, da odvzem ni bil posledica novele, ker možnost trajnega odvzema živali velja že deset let.

Kmet po odvzemu goveda napoveduje ovadbo