Foto: BoBo/Luka Dakskobler
Foto: BoBo/Luka Dakskobler

Predstavili so aktivnosti, ki jih ministrstvi izvajata za sanacijo Krasa. Zavod za gozdove bo predvidoma do konca tedna ministrstvu predal osnutek načrta sanacije gozdov, okoljsko ministrstvo pa bo pripravilo krajinsko zasnovo za območje Krasa.

Predlog sanacijskega načrta za v požaru uničene kraške gozdove naj bi Zavod za gozdove pripravil do konca tedna in ga poslal kmetijskemu ministrstvu. Sledila bo javna razgrnitev, pristojni pa pozivajo domačine in druge deležnike, da se aktivno vključijo pri podajanju pripomb. Načrt naj bi bil potrjen do konca leta.

Financiranje ukrepov je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darij Krajčič. "Razširili smo program razvoja podeželja z ukrepi, ki so identični, kot jih pozna Portugalska, ki se redno srečuje s požari. Tudi v strateškem načrtu za prihodnje finančno obdobje te ukrepe za Kras posebej naslavljamo, tako da bomo iz tega vira zagotavljali ustrezna finančna sredstva," je dejal.

Kdaj bi lahko torej stekla sanacija?

"Prve akcije bodo potekale že letos, prve sadnje ipd., predvsem kjer gre za nesporna zemljišča. Večje sanacije, predvsem na infrastrukturi, pa naslednje leto. Računamo, da bo razpis izdan spomladi," je še odvrnil Krajčič.

Med načrtovanimi ukrepi so tudi gradnja suhozidov, urejanje pristajališč za helikopterje, protipožarne preseke in zagotavljanje vodnega vira za gašenje. Ministrstvo za okolje in prostor pa bo pripravilo krajinski načrt za Kras, ki bi bil lahko po besedah ministra Uroša Brežana končan v letu dni: "To bo neka strateška usmeritev za to območje. Znotraj te krajinske zasnove lahko pridemo do usmeritev za ukrepe za varstvo proti naravnim nesrečam in tudi za druge ukrepe," je povedal minister.

Nekaj težav bi lahko pri izvedbi sanacije predstavljalo razdrobljeno lastništvo zemljišč in tudi že sprejeti občinski prostorski načrti. Glede slednjega je Brežan že napovedal nov skupni sestanek.

Osnutek sanacijskega načrta za Kras