Vlada je po številnih poplavah v lanskem letu ugotovila, da je področje poplavne varnosti premalo učinkovito organizirano. Foto: BoBo
Vlada je po številnih poplavah v lanskem letu ugotovila, da je področje poplavne varnosti premalo učinkovito organizirano. Foto: BoBo

Ministrstvo za okolje in prostor želi z reorganizacijo povezati stroko, ki je zdaj razpršena po institucijah in med drugim predvideva ustanovitev direkcije Republike Slovenije za vode, ki bi prevzela vodenje investicij.

Nad vodami bo bedela direkcija za vode
Prepričani so, da bi tako povečali učinkovitost na tem področju. Direkcija naj bi leta 2016 postala samostojen proračunski porabnik, kadre in finančna sredstva zanjo pa naj bi zagotovili v okviru ministrstva.

Poplave pokazale slabosti
Da področje ne deluje tako, kot bi lahko, so na vladi ugotovili po številnih poplavah lani. Področje poplavne varnosti so na ministrstvu ocenili kot ne dovolj učinkovito organizirane, hkrati pa so še ugotovili, da nekatere dejavnosti v prejšnjih letih niso bile izvedene in da ukrepi tako na področju poplavne varnosti kot na področju zagotavljanja pitne in odvajanja odpadne vode niso dovolj povezani in učinkoviti.

Ministrstvo zato pripravlja strategijo upravljanja voda, ki bo predvidoma pripravljena do konca leta. Dejavnosti sicer že potekajo, letos bodo pripravljeni ključni programski dokumenti, med njimi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2016-2021, načrt upravljanja voda in načrt upravljanja morskega okolja za to obdobje ter operativna programa oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Po informacije na eVode
Razpršene informacije so združili na spletnem portalu eVode, kjer so javno dostopne vse evidence, študije in drugi podatki o rabi vode in upravljanju voda. Med njimi so prvič dostopni tudi podatki LIDAR. Gre za lasersko skeniranje površja, ki daje natančne podatke o reliefu terena, vključen pa je tudi atlas voda z vsemi podatki o vodah, poplavnih področjih, vodotokih, vodooskrbi in poteku interventnih protipoplavnih ukrepov.