Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Zaradi zaščite ranljivega naravnega okolja ter domorodnih rastlinskih in živalskih vrst je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu z evropsko uredbo o omejevanju tujerodnih invazivnih vrst izdalo odločbo o odvzemu nutrij iz naravnega okolja na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Proces odvzema bo trajal več let.

Po besedah Matija Stergarja z Zavoda za gozdove Slovenije populacija nutrije hitro narašča. V zadnjih desetih letih naj bi se število nutrij podvojilo, po nekaterih podatkih pa celo potrojilo. Niso se več zgolj v Ljubljanici in na Ljubljanskem barju, temveč se širijo tudi vzdolž Save proti Gorenjski in Zasavju.

Sonja Rozman z zavoda za varstvo narave pojasnjuje, da so Krajinski park Ljubljansko barje dolžni obvarovati: "Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovano območje, na zavarovanih območjih moramo izvajati prednostno ukrepe za ohranjanje narave, nutrija pa ima kot invazivna tujerodna vrsta številne negativne vplive tudi na domorodne vrste in njihova življenjska okolja. Vsekakor zavod za varstvo narave ta odlov podpira."

Kot poudarja Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje, iz parka že leta odstranjujejo zlasti rastlinske invazivne vrste, nutrija pa je prva tuja invazivna vrsta, ki je tudi sesalec.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

"Nutrija je invazivna vrsta predvsem zato, ker močno vpliva na vodne in obvodne ekosisteme, saj se prehranjuje z rastlinami, in večje populacije nutrij lahko povzročijo opustošenje nabrežin, habitate ptic, žab, sesalcev, rib in rakov, s tem pa izginjajo, ker se jim habitat preprosto poruši," je povedal Kastelic.

Nutrija se pojavlja že v naseljih, povzroča pa tudi gospodarsko škodo na kmetijskih površinah, zlasti na koruzi, a ta je za zdaj obvladljiva in zanemarljiva. Predviden način odvzema nutrije iz narave je izlov in odstrel. "Gre za metodo, ki upošteva blaginjo živali in je kot predlagana metoda z najmanj trpljenja same živali, predvidena v priročniku, ki ga je podprla tudi Evropska komisija," razlaga Rozman.

Bi lahko nutrije izkoristili za prehrano?

Odvzem nutrij se bo izvajal zgolj v Krajinskem parku Ljubljansko barje. "To ne pomeni, da se ne bo izvajal tudi tam, kjer je to potrebno. A začeli smo na Ljubljanskem barju, ker je eden najprimernejših habitatov, ker s samim lovom nutrije ne moremo dovolj omejiti," pravi Kastelic.

Na veterinarski fakulteti so preverili, kakšno je zdravstveno stanje te tujerodne vrste pri nas. Detajlno so pregledali 80 kadavrov in ugotovili, da je njihovo zdravstveno stanje dobro in da nutrija ne predstavlja tveganja za zdravje živali ali človeka.

Diana Žele Vengušt z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani tako meni, da bi lahko meso nutrije uporabljali brez kakšnega posebnega tveganja v prehrani živali, pa tudi ljudi.

Pri pionirskem projektu odstranitve sesalca iz Krajinskega parka Ljubljanskega barja sicer sodeluje več deležnikov, poleg že omenjenih tudi ministrstvo za naravne vire in prostor in Lovska zveza Slovenije.