Foto: Reuters
Foto: Reuters

Povprečno je imela kmetija štiri dopolnilne dejavnosti. Število kmetij z dovoljenjem za opravljanje dopolnilne dejavnosti je sicer glede na leto 2015 upadlo za 253 oz. 5,2 odstotka.

Na kmetijah se, kot to določa uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, lahko opravljajo dopolnilne dejavnosti s področij, navedenih v levem okvirčku. Vseh vrst dopolnilnih dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo na kmetijah, je 133.

Dovoljene dopolnilne dejavnosti

Predelava primarnih kmetijskih pridelkov, predelava gozdnih lesnih sortimentov, vzreja in predelava vodnih organizmov, turizem na kmetiji; dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki; predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo; socialno varstvo.

Manj dejavnosti na kmetijah in manj kmetij z dejavnostmi

Če se je posamična kmetija leta 2015 v povprečju ukvarjala s 3,2 dopolnilno dejavnostjo, se je lani s štirimi. Lani se je na 1065 kmetijah opravljalo več kot pet, na 352 kmetijah več kot 10, na sedmih kmetijah pa več kot 30 dopolnilnih dejavnosti. V ekološko pridelavo ali predelavo je bilo vključenih 861 kmetij, kar predstavlja 18,7 odstotka vseh kmetij z dopolnilno dejavnostjo, izhaja iz analize stanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo je pripravilo pristojno ministrstvo, objavljena pa je na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

Največ dopolnilnih dejavnosti odpade na storitve (1461 dejavnosti storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo in 1234 dejavnosti storitev vzdrževanje cest in pluženje snega), sledi gozdarstvo (736 dejavnosti storitev spravilo lesa iz gozda in 733 dejavnosti storitev sečnja).

Treba je dobiti dovoljenje
Če kmetije ne opravljajo dopolnilne dejavnosti celo leto, lahko pridobijo dovoljenje za sezonsko opravljanje dejavnosti. Sezonsko se je opravljalo 585 dopolnilnih dejavnosti.
Dohodek iz opravljanja dopolnilnih dejavnosti se je od leta 2015 do lani povečal. Podatke o dohodku je lani sporočilo 4271 kmetij, skupaj so imele 16,81 milijona evrov dohodka. Leta 2015 se je skupni dohodek kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi ustavil pri 10,40 milijona evrov.
So pa kmetije, ki iz opravljanja dopolnilne dejavnosti niso imele dohodka oz. so stroški presegli prihodke. Lani je bilo takšnih kmetij 687, kar je 245 več kot leta 2015.