Foto: BoBo
Foto: BoBo

Sodišče je ugotovilo, da prehodna določba izrecno ureja zgolj uskladitev koncesijskih odločb in pogodb pri koncesijah, ki so bile podeljene po uveljavitvi zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ne ureja pa uskladitve koncesijskih odločb in pogodb, ki so bile podeljene oziroma sklenjene pred njegovo uveljavitvijo po prej veljavnem zakonu o lekarniški dejavnosti.

Ta je, kot so v sporočilu za javnost spomnili na ustavnem sodišču, dovoljeval podelitev koncesij zgolj fizičnim osebam in ni določal časovne omejitve za podelitev koncesij.

Zakon o lekarniški dejavnosti, ki določa, da se lahko koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti podelijo za določeno obdobje, ki ne sme biti krajše od 15, in ne daljše od 30 let, so sprejeli v času vlade Mira Cerarja. Občina Tolmin pa je ustavno izpodbijala prehodno določbo 121. člena.

Prenos dejavnosti s fizične na pravno osebo bi moral urediti zakonodajalec

Ob tem se je postavilo zlasti vprašanje, kaj se zgodi s tistimi koncesijami, ki so bile v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti brez časovne omejitve podeljene zasebnikom, a so se preoblikovali v gospodarsko družbo, ki je pravna oseba.

Ustavno sodišče je presodilo, da bi moral zakonodajalec urediti možnost prenosa večinskega deleža v osnovnem kapitalu pravne osebe s koncesijo, ki je v lasti nosilca lekarniške dejavnosti. Določiti bi moral, ali je takšen prenos sploh dopusten, in če je dopusten, pod kakšnimi pogoji, na primer, ali je za prenos potrebno soglasje koncedenta.

Koncesija se lahko podeli na podlagi javnega razpisa

Po presoji ustavnega sodišča bi zakon moral določiti še, ali v primeru navedenega prenosa koncesijsko razmerje ostane nespremenjeno, čeprav je prišlo do spremembe nosilca lekarniške dejavnosti in s tem do bistvene spremembe v lastniški strukturi pravne osebe s koncesijo. Pri urejanju teh vprašanj bi moral zakonodajalec upoštevati pravilo, da se lahko koncesija podeli na podlagi javnega razpisa in da se koncesije podeljujejo za določen čas.

Prenašanje večinskega deleža v osnovnem kapitalu pravne osebe (koncesionarja) in s tem prikrit prenos koncesije bi namreč omogočalo časovno neomejeno prenašanje koncesije brez javnega razpisa. Prav tako bi morala biti določena postopkovna pravila, po katerih se prenos koncesije izvede, in vsebina novih koncesijskih odločb oz. pogodb, so zapisali ustavni sodniki.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da "na številna in kompleksna pravna vprašanja, ki jih odpira morebiten prenos lastniškega deleža nosilca lekarniške dejavnosti, v določbah zakona o lekarniški dejavnosti ni mogoče najti odgovora". Zato je presodilo, da je izpodbijana prehodna ureditev protiustavna že zato, ker vsebuje protiustavno pravno praznino.