Foto: BoBo

Predsednika Sodnega sveta izmed sebe s tajnim glasovanjem izvolijo člani Sodnega sveta z dvotretjinsko večino glasov vseh članov. Predsednik je izvoljen za tri leta in po poteku mandata ne more biti ponovno izvoljen.

Sodni svet sicer sestavlja 11 članov. Pet članov izvoli državni zbor na predlog predsednika republike izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.