Zvone Černač, SDS Foto: SDS
Zvone Černač, SDS Foto: SDS

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na enakih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
Na referendumu se ne bo odločalo o projektu, pač pa o zakonu. Iz tega razloga je vaše vprašanje zavajajoče. Za izvedbo investicije 2.tir posebnega zakona ne potrebujemo. To se je v zadnjem letu tudi dokazalo. Pred letom dni je bil sprejet zakon, ki ničemur ne služi. Celo več. Predstavlja največjo oviro izvedbi investicije.

Slovenija je trenutno močno vpeta v mednarodne prometne tokove. Iz tega razloga potrebuje sodobno železniško infrastrukturo. Že včeraj, oz. predvčerajšnjim. Zaradi poudarka na izgradnji avtocestnega križa, je bilo vlaganje v posodobitev in izgradnjo nove železniške infrastrukture v zadnjih petindvajsetih letih zapostavljeno. Ustrezna železniška povezava Divača-Koper tako predstavlja samo majhen del tistega, kar je potrebno postoriti na področju prenove in novogradenj na železnicah. Sama po sebi investicija v 27 km proge tudi ne bo bistveno izboljšala pretočnosti na železnicah. Veliko večji zalogaj predstavlja železniško vozlišče Ljubljana in ostali deli trase.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
Ponovno. Na referendumu se ne bo odločalo o projektu, pač pa o zakonu. Iz tega razloga je tudi to vprašanje zavajajoče.

Neustreznost sedanje rešitve 2. tira je bila prepoznana že konec leta 2012 oz. v začetku leta 2013. Takrat je bilo dovolj časa za revidiranje projekta in izbiro boljše rešitve. Sam sem takrat ocenil, da sta za to na voljo kakšni dve leti časa, torej do leta 2015. Žal projekt ni bil revidiran in danes smo priča slabi rešitvi, predvsem pa slabemu scenariju za njeno izvedbo. Projekt, predvsem pa izbira boljše rešitve, sta zaradi nepotrebnega zakona blokirana že leto dni.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
Finančna konstrukcija mora biti zaprta, stati pa ne sme več kot primerljivi projekti. Finančne konstrukcije investicij se ne ureja z zakonom. Tudi v tej luči je zakon nepotreben.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Pri tem projektu trenutno ne sodeluje noben tuj partner. Če bo do takšnega sodelovanja prišlo, ne sme biti v škodo Republiki Sloveniji. Poenostavljeno povedano: investicija ne sme biti dražja, kot bi bila, če takega sodelovanja ne bi bilo. Tudi zaradi tega razloga poseben zakon ni potreben.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
Na referendumu se ne bomo odločali o pomanjkljivostih oz. dobrih rešitvah projekta, zato je tudi vaše zadnje vprašanje, tako kot vsa prejšnja, zavajajoče in ljudi odvrača od udeležbe.

Na referendumu se bomo odločali o tem, ali naj se slab zakon zavrne, ne o vsebini projekta ali celo o projektu samem. Projekt je umeščen v vse državne načrte za naslednje obdobje. Odgovornost za njegovo najbolj optimalno in gospodarno izvedbo pa nosijo pristojni minister, vlada in vsi ostali, ki bodo pri njem sodelovali.

Na tem mestu je tudi potrebno pojasniti, da spremenjena Ustava ne pozna več potrditvenega referenduma. Če kvorum ne bo dosežen oz. če ne bo dovolj glasov proti, potem zakon pač ne bo zavrnjen, istočasno pa na referendumu ne bo potrjen, kot ste večinsko interpretirali rezultat prvotnega odločanja mediji.

Odgovarjal je: Zvone Černač, predsednik Odbora za infrastrukturo in prostor pri Strokovnem svetu SDS