Julija Sardelić: Po mojem je daleč največja napaka to, da se Rome obravnava kot 'romsko problematiko'. To napako delajo tudi mediji, ker nenehno reproducirajo to sintagmo. Predstavljajte si, da bi o slovenski manjšini v Italiji govorili kot o 'slovenski problematiki'. Če nekdo resnično želi izboljšati položaj določene manjšine v družbi, jo mora najprej nehati obravnavati kot problematiko. Romi in še posebej romski otroci niso problemi, temveč potenciali, ki pa jih družba nenehno zanemarja in s tem, ko tem otrokom škoduje, škoduje tudi sebi, saj ostanejo ti skriti potenciali neizkoriščeni za dobro družbe kot celote. Foto: EPA
Julija Sardelić: Po mojem je daleč največja napaka to, da se Rome obravnava kot 'romsko problematiko'. To napako delajo tudi mediji, ker nenehno reproducirajo to sintagmo. Predstavljajte si, da bi o slovenski manjšini v Italiji govorili kot o 'slovenski problematiki'. Če nekdo resnično želi izboljšati položaj določene manjšine v družbi, jo mora najprej nehati obravnavati kot problematiko. Romi in še posebej romski otroci niso problemi, temveč potenciali, ki pa jih družba nenehno zanemarja in s tem, ko tem otrokom škoduje, škoduje tudi sebi, saj ostanejo ti skriti potenciali neizkoriščeni za dobro družbe kot celote. Foto: EPA
Uradni popis prebivalstva iz leta 2002 kaže, da se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246 ljudi oz 0,17 odstotka prebivalcev Slovenije. Različne institucije, kot so centri za socialno delo, upravne enote in nevladne organizacije, pa ocenjujejo, da v Sloveniji živi približno 10.000 Romov (po nekaterih ocenah 12.000).
Vir: Urad za narodnosti
Interpretacije izvora imena »Cigan« so različne. Kot izvirna beseda se pogosto navaja grški izraz Atsinganos (nedotakljivi). Iz tega poimenovanja so v različnih jezikih nastale izpeljanke »Tsigan« (Bolgarija), Zigeuner (Nemčija), Zingari (Italija), Zingavo (Slovenija) … Nekateri viri navajajo, da so Romi ob prihodu v Evropo večinoma omenjali, da so prišli iz Egipta, zato so jih poimenovali tudi »Egipčani, Egiptarji, Jedjupi«. »Romi« so glede na delitev, ustvarjeno v pradomovini, ena od treh glavnih skupin romske skupnosti.
Vir: Vera Klopčič
Pisni viri o prihodu Romov na ozemlje Slovenije segajo v 14. stoletje. Na območje ob državni meji z Avstrijo, s Hrvaško in z Madžarsko so se pričeli stalno naseljevati v 17. in 18. stoletju. Naseljevali so se na obrobjih vasi in naselij. Pogosto so jih preseljevali na izbrane lokacije ali jim prepovedovali naselitev. Iz zgodovinskih zapisov izhaja, da so najpogostejši priimki Šarkezi, Horvat, Baranja (Prekmurje), Brajdič, Hudorvac, Jurkovič (Dolenjska), Rajhard (Gorenjska).
Vir: Vera Klopčič

Vse preveč se Rome v današnjem času obravnava kot prišleke, kot 'indijske nomade', ki so na 'slovenski' teritorij prišli in so posledično tu gostujoči (ne smemo namreč pozabiti, da se je 'slovenstvo' začelo oblikovati šele po letu 1848, Slovenija pa je uradna entiteta postala šele po letu 1945) ter jih je kot take večinsko prebivalstvo pripravljeno tolerirati, seveda pod določenimi pogoji.

Maja Mamlić in Tjaša Plohl za MMC
Kovaštvo, (pre)prodaja konj, popravljanje dežnikov, brušenje rezil, gradbeništvo in zabavljaštvo, kotlarstvo in izdelovanje predmetov za kmečka gospodinjstva, prerokovanje usode, beračenje.
V preteklosti na Dolenjskem drobljenje gramoza, delo v kamnolomih, v Prekmurju pomoč kmetom, na Gorenjskem pa so bili Sinti znani kot godbeniki.
Vir: Vera Klopčič

Res je izobrazbena struktura Romov v Sloveniji nižja, saj so bili v šolskem procesu nenehno diskriminirani na različnih ravneh. Ne drži pa stereotip, da v Sloveniji ni izobraženih Romov, saj obstaja Romski akademski klub. Njegova predsednica je Romkinja Samanta Baranja, ki je profesorica nemščine. V tem klubu je okoli 30 romskih izobražencev in študentov.

Julija Sardelić za MMC

Večina Romov ima seveda težave z zaposlitvijo - pa ne zaradi tega, ker bi bili leni, temveč zaradi tega, ker jih marsikdo ne želi zaposliti, ker so Romi. V Prekmurju jih je veliko zaposlenih v sosednji Avstriji, ogromno jih dela prek javnih del, še največ pa jih opravlja sezonska dela (obiranje sadja itd.), kar pa je zelo težko delo, ki ga večina Slovencev ne želi opravljati. Velike težave imajo, ker jih večinoma ne želijo zaposliti za nedoločen čas. Eden mojih prijateljev v romskem naselju Kamenci je avtomehanik. Po telefonu se je dogovoril za službo v enem izmed avtosalonov. Po telefonu ni bilo težav, dobil je službo, ko pa je prišel tja in so videli, da je Rom, je bila naenkrat ta služba zasedena.

Julija Sardelić za MMC

Menimo, da država zagotavlja številne možnosti in prek svoje zakonodaje ter programov in ukrepov ustrezno skrbi za to manjšino, vendar pa rezultatov ne bo, dokler ne bo spremenjeno širše družbeno sprejemanje tega prebivalstva. Odnosi med Romi in Neromi so namreč zelo kompleksni, vodijo jih globoko zasidrani predsodki in stereotipi, ki se medgeneracijsko prenašajo, in dokler ne bodo narejeni najprej majhni koraki v posameznih lokalnih okoljih, ki bodo dolgoročno pripomogli k spoznavanju, spoštovanju in zaupanju med posamezniki, skupinami in skupnostmi, ocenjujemo, da večjega izboljšanja položaja na tem področju ne bo. Romi so bili skozi zgodovino in so še vedno tisti 'drugi', ki ga je večinsko prebivalstvo potrebovalo (in ga potrebuje) za potrditev svoje lastne identitete, pri čemer se njene meje začrtujejo šele z ločevanjem od teh 'drugih'. Vsekakor pa menimo, da bi k splošni družbeni klimi veliko pripomoglo korektno medijsko poročanje in prikazovanje življenja Romov v Sloveniji ter ustrezen, strokovno podprt političen diskurz.

Maja Mamlić in Tjaša Plohl za MMC
Pred svetovnim dnevom Romov

Vera Klopčič z Inštituta za narodnostna vprašanja navaja, da znotraj romske skupnosti ločimo tri glavne skupine: Rome, Sinte in Kale. Ko gre za Slovenijo, Romi strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju ter v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana. Na Jesenicah in v Radovljici pa živijo predvsem družine Sintov, sta za MMC pojasnili Maja Mamlić in Tjaša Plohl iz urada za narodnosti.

Ne gre razlikovati med kakovostjo življenja po regijah
Na MMC-jevo vprašanje, ali so razlike, ko gre za življenje Romov po regijah, velike, sta predstavnici urada odgovorili, da je to eden izmed številnih stereotipov, vezanih na Rome. »Tudi naš urad je večinoma povzemal posplošene ocene, da je življenje Romov v Prekmurju dosti boljše od položaja na Dolenjskem, kar dejansko ne drži oziroma gre za prevelika posploševanja, ki lahko vodijo v zanemarjanje ukvarjanja s konkretnimi težavami tam, kjer se dejansko pojavljajo. Tako poudarjamo, da ne moremo razlikovati med kakovostjo življenja Romov po regijah, saj je stanje od občine do občine, od naselja do naselja, od hiše do hiše oziroma od družine do družine drugačno - enako velja pri prebivalstvu slovenske ali katere koli druge narodnosti,« sta zatrdili.

Do največjih težav, s katerimi se spopadajo Romi, sicer prihaja na področjih urejanja prostora, izobraževanja in zaposlovanja, pravita Mamlićeva in Plohlova. Na področju urejanja prostora je po njunih besedah strpnost do romskega prebivalstva precej nizka in pogosto odvisna od političnih ambicij županov. Pri izobraževanju težavo predstavlja predvsem nizka vključenost otrok v izobraževalni in vzgojni sistem ter nizka dosežena izobrazba. Ko gre za zaposlovanje, je urad ugotovil, da si Romi želijo delati, da pa zelo pogosto prihaja do diskriminacije.

Urad vlade za narodnosti sodeluje pri kampanji Sveta Evrope Dosta!, katere geslo je: »Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!«
- Material kampanje
- Spoznajmo Rome

Eksistencialni problemi in vsakodnevna diskriminacija


Iz pogovorov z našimi sogovorniki izhaja, da Romom v Sloveniji življenje ni mehko postlano. »Na uradu menimo, da se Romi v Sloveniji v veliki meri še vedno spopadajo z eksistencialnimi problemi in se vsakodnevno srečujejo z diskriminacijo pri njihovi obravnavi s strani večinskega prebivalstva. Vse preveč se govori o 'romski problematiki', 'romskem vprašanju' in kako jih bo večinska družba 'socializirala', pripravljenosti na poznavanje 'soseda Roma' pa večinoma ni. Še vedno so prav Romi med najbolj nezaželenimi osebami, ki bi si jih želeli za sosede, ne da bi dejansko imeli z njimi slabe izkušnje,« poudarjata naši sogovornici iz urada za narodnosti.

Da je diskriminacija velika težava, je za MMC zatrdila tudi sociologinja Julija Sardelić, ki je skupaj s kolegom Mirom Samardžijo za diplomsko delo na temo Modernost, identiteta, manjšine: Evropske razsežnosti položaja romske skupnosti v Sloveniji dobila Prešernovo nagrado. Poleg tega že vrsto let poučuje Rome (vodi delavnice na romskih taborih ipd.). Kot poudarja, je večinsko prebivalstvo v Sloveniji diskriminatorno, saj ljudje menijo, da so Romi »npr. nedelavni in leni, ne povedo pa, koliko so jih zavrnili, ko so prišli k njim prosit za najbolj preprosta dela. Hkrati morda rečejo, da se otroci v šoli ne učijo in ne poslušajo, a se ne vprašajo, ali jih ti otroci sploh razumejo, saj govorijo v njim tujem jeziku«.

Stereotipe pomagali uveljaviti mediji
O enem stereotipu, ki se pojavlja v zvezi z Romi, je beseda že tekla. Kot kažejo besede sogovornikov, jih je še veliko več. V Sloveniji se je tako, denimo, uveljavilo splošno mnenje, da se Romom popušča, ko gre za kazniva dejanja, prebivanje »na črno« ipd. Na uradu so prepričani, da so tovrstni stereotipi tudi posledica nekorektnega poročanja medijev, ker se »o Romih večinoma poroča negativno«: »(Rome, op. a.) se povezuje s kriminalnimi dejanji, saj so prispevki o posamičnih dogodkih napisani tako, da napeljujejo k posploševanju tovrstnega ravnanja na Rome na splošno. Samo pri poročanju o kriminalnih dejanjih, ki jih zagreši/jo pripadnik/i romske skupnosti, se posebej poudarja etnično pripadnost storilca/ev, velikokrat se uporablja imena in priimke ter se posplošeno uporablja izraze 'Romi' in 'romska skupnost'

Ko gre za socialno pomoč, Romi nimajo nobenih prednosti
Tudi Sardelićeva je vprašanje Romov in prebivanja na črno označila za stereotip, ki ga nihče ne postavlja v kontekst. »Zakaj se bivanje na črno povezuje z Romi, hkrati pa nihče ne pove podatka, da je npr. v Ljubljani ogromno na črno zgrajenih naselij, ki so jih zgradili Slovenci, in ne Romi. Teh naselij je res ogromno /.../ - več kot tistih nekaj barak, ki so jih na črno zgradili Romi, pa še to večinoma zato, ker niso imeli druge možnosti, saj jim država - večinoma samo zaradi tega, ker so Romi - ni hotela izdati gradbenih dovoljenj. /.../ Mnogi so bili enostavno prisiljeni v gradnje na črno, saj niso imeli druge možnosti, tudi finančne ne. Zanimivo je, da se gradnje na črno povezujejo z Romi, medtem ko nihče ne piše o kakšnih 400 nelegalno zgrajenih objektih v Triglavskem narodnem parku, kjer pa je seveda strogo prepovedano grajenje. In tam niso gradili na črno Romi in tudi niso gradili ljudje zato, da bi imeli streho nad glavo,« je dejala.

Po njenih besedah je podobna tudi stereotipna zgodba s socialno pomočjo: »Glede socialnih pomoči in podobnih zadev pa Romi nimajo absolutno nobenih bonusov zaradi tega, ker so Romi. Dobijo namreč točno toliko socialne pomoči, kot jo dobijo Slovenci. Tako da je to še ena laž, ki se širi naokoli.«

V zadnjih 15 letih vendarle tudi pozitivni premiki
Vse pa le ni tako črno, kot morebiti izhaja iz zapisanega. Mamlićeva in Plohlova tako navajata, da se je zgodilo več pozitivnih premikov: »Predvsem se je v zadnjih 15 letih prek društev in Zveze Romov Slovenije oblikovalo jedro samostojnega delovanja Romov. S sprejetjem zakona o romski skupnosti /.../ je bila vzpostavljena krovna organizacija romske skupnosti, Svet romske skupnosti RS, ki predstavlja interese romske skupnosti v razmerju do državnih organov ter opravlja druge pomembne naloge, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti. Med drugim DZ-ju, državnemu svetu, vladi, organom samoupravne lokalne skupnosti ipd. lahko daje predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti. Omenjeni organi morajo pri sprejemanju ali izdajanju predpisov in drugih splošnih aktov, ki se nanašajo na romsko skupnost, predhodno pridobiti mnenje sveta,« razlagata.

ZAKON O ROMSKI SKUPNOSTI (2007) OPREDELJUJE, DA SLOVENIJA NAMENJA POSEBNO SKRB ZA:
• vključevanje pripadnikov romske skupnosti v sistem vzgoje in izobraževanja, za dvig njihove izobrazbene ravni in ustrezno štipendijsko politiko;
• vključevanje pripadnikov romske skupnosti na trg dela in zaposlovanja;
• ohranjanje in razvoj romskega jezika ter kulturno, informativno in založniško dejavnost romske skupnosti;
• za urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti.
Zakon celostno ureja položaj romske skupnosti v Sloveniji, določa skrb državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti pri uresničevanju posebnih pravic romske skupnosti, ureja organiziranost romske skupnosti na državni in na lokalni ravni ter financiranje.
Vir: Urad za narodnosti

Preberite več:
ROMI − ZAKONODAJA, PROGRAMI, UKREPI
(Vir: Urad za narodnosti)

Največji napredek pa urad vidi v aktivnosti Romov na področju kulture in informativne dejavnosti. Od leta 2003 po besedah predstavnic urada zelo uspešno deluje Romski informacijski center, ki je pridobil radijsko frekvenco za območje Murske Sobote. Oddaje za Rome že več let pripravljajo na lokalnih radijskih in televizijskih postajah, zdaj pa se predvajajo tudi v okviru programa RTV Slovenija (Naše poti – Amare droma in So vakeres? – Kaj govoriš?, ki jo pripravljajo Romi sami.) »Kot pozitivne premike lahko označimo tudi tečaje romskega jezika, ki so namenjeni širši javnosti, k spoznavanju raznolikosti in drugačnosti pa pripomore tudi izbirni predmet 'Romska kultura', ki se izvaja v osnovnih šolah,« dodajata.

V primerjavi z Evropo Slovenija zgledno skrbi za Rome
Tukaj se seveda zastavlja vprašanje, kako je v Sloveniji poskrbljeno za Rome v primerjavi z drugimi državami. »Zgledno,« se je glasil odgovor Mamlićeve in Plohlove. Kot sta pojasnili, predvsem pristojna resorna ministrstva sprejemajo številne programe in ukrepe s svojih delovnih področij, ki so usmerjeni v izboljšanje položaja romske skupnosti in v zagotavljanje ter uresničevanje njihovih pravic.

»Slovenija je v primerjavi z drugimi deželami posvetila veliko pozornosti sprejemanju pravnih podlag za integracijo Romov, saj 65. člen Ustave RS govori o tem, da zakon ureja 'položaj in posebne pravice romske skupnosti',« je za MMC dejala tudi Klopčičeva. »V novejšem času je prišlo do napredka na področju politične participacije Romov: z novelo zakona o lokalni samoupravi je sprejeta določba o obveznem zastopstvu Romov v 20 občinah, kjer so Romi tradicionalno naseljeni; v letu 2007 pa je bil sprejet zakon o romski skupnosti, na podlagi katerega je bil ustanovljen svet Romov, ki deluje na nacionalni ravni. Tako kot v drugih državah je tudi v Sloveniji razvita mreža nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč Romom, zlasti na področju izobraževanja in socialnega vključevanja, ter zagotavljajo pravno pomoč v primerih diskriminacije

V prihodnosti krepiti vse oblike participacije Romov
In kako naj Slovenija, ko gre za Rome, ukrepa v prihodnosti? Klopčičeva je za našo spletno stran izrazila prepričanje, da je treba nadaljevati začetne ukrepe za ozaveščanje in odpravo predsodkov ter krepiti vse oblike participacije Romov, ki prispevajo k prepoznavnosti in izražanju avtentičnih interesov Romov v javnem prostoru. »Le na ta način bo možno preseči paternalistične vsebine, ki so še vedno prisotne v dejavnostih za izboljšanje položaja Romov,« je sklenila.

Marjetka Nared
marjetka.nared@rtvslo.si

Uradni popis prebivalstva iz leta 2002 kaže, da se je za pripadnike romske skupnosti opredelilo 3.246 ljudi oz 0,17 odstotka prebivalcev Slovenije. Različne institucije, kot so centri za socialno delo, upravne enote in nevladne organizacije, pa ocenjujejo, da v Sloveniji živi približno 10.000 Romov (po nekaterih ocenah 12.000).
Vir: Urad za narodnosti
Interpretacije izvora imena »Cigan« so različne. Kot izvirna beseda se pogosto navaja grški izraz Atsinganos (nedotakljivi). Iz tega poimenovanja so v različnih jezikih nastale izpeljanke »Tsigan« (Bolgarija), Zigeuner (Nemčija), Zingari (Italija), Zingavo (Slovenija) … Nekateri viri navajajo, da so Romi ob prihodu v Evropo večinoma omenjali, da so prišli iz Egipta, zato so jih poimenovali tudi »Egipčani, Egiptarji, Jedjupi«. »Romi« so glede na delitev, ustvarjeno v pradomovini, ena od treh glavnih skupin romske skupnosti.
Vir: Vera Klopčič
Pisni viri o prihodu Romov na ozemlje Slovenije segajo v 14. stoletje. Na območje ob državni meji z Avstrijo, s Hrvaško in z Madžarsko so se pričeli stalno naseljevati v 17. in 18. stoletju. Naseljevali so se na obrobjih vasi in naselij. Pogosto so jih preseljevali na izbrane lokacije ali jim prepovedovali naselitev. Iz zgodovinskih zapisov izhaja, da so najpogostejši priimki Šarkezi, Horvat, Baranja (Prekmurje), Brajdič, Hudorvac, Jurkovič (Dolenjska), Rajhard (Gorenjska).
Vir: Vera Klopčič

Vse preveč se Rome v današnjem času obravnava kot prišleke, kot 'indijske nomade', ki so na 'slovenski' teritorij prišli in so posledično tu gostujoči (ne smemo namreč pozabiti, da se je 'slovenstvo' začelo oblikovati šele po letu 1848, Slovenija pa je uradna entiteta postala šele po letu 1945) ter jih je kot take večinsko prebivalstvo pripravljeno tolerirati, seveda pod določenimi pogoji.

Maja Mamlić in Tjaša Plohl za MMC
Kovaštvo, (pre)prodaja konj, popravljanje dežnikov, brušenje rezil, gradbeništvo in zabavljaštvo, kotlarstvo in izdelovanje predmetov za kmečka gospodinjstva, prerokovanje usode, beračenje.
V preteklosti na Dolenjskem drobljenje gramoza, delo v kamnolomih, v Prekmurju pomoč kmetom, na Gorenjskem pa so bili Sinti znani kot godbeniki.
Vir: Vera Klopčič

Res je izobrazbena struktura Romov v Sloveniji nižja, saj so bili v šolskem procesu nenehno diskriminirani na različnih ravneh. Ne drži pa stereotip, da v Sloveniji ni izobraženih Romov, saj obstaja Romski akademski klub. Njegova predsednica je Romkinja Samanta Baranja, ki je profesorica nemščine. V tem klubu je okoli 30 romskih izobražencev in študentov.

Julija Sardelić za MMC

Večina Romov ima seveda težave z zaposlitvijo - pa ne zaradi tega, ker bi bili leni, temveč zaradi tega, ker jih marsikdo ne želi zaposliti, ker so Romi. V Prekmurju jih je veliko zaposlenih v sosednji Avstriji, ogromno jih dela prek javnih del, še največ pa jih opravlja sezonska dela (obiranje sadja itd.), kar pa je zelo težko delo, ki ga večina Slovencev ne želi opravljati. Velike težave imajo, ker jih večinoma ne želijo zaposliti za nedoločen čas. Eden mojih prijateljev v romskem naselju Kamenci je avtomehanik. Po telefonu se je dogovoril za službo v enem izmed avtosalonov. Po telefonu ni bilo težav, dobil je službo, ko pa je prišel tja in so videli, da je Rom, je bila naenkrat ta služba zasedena.

Julija Sardelić za MMC

Menimo, da država zagotavlja številne možnosti in prek svoje zakonodaje ter programov in ukrepov ustrezno skrbi za to manjšino, vendar pa rezultatov ne bo, dokler ne bo spremenjeno širše družbeno sprejemanje tega prebivalstva. Odnosi med Romi in Neromi so namreč zelo kompleksni, vodijo jih globoko zasidrani predsodki in stereotipi, ki se medgeneracijsko prenašajo, in dokler ne bodo narejeni najprej majhni koraki v posameznih lokalnih okoljih, ki bodo dolgoročno pripomogli k spoznavanju, spoštovanju in zaupanju med posamezniki, skupinami in skupnostmi, ocenjujemo, da večjega izboljšanja položaja na tem področju ne bo. Romi so bili skozi zgodovino in so še vedno tisti 'drugi', ki ga je večinsko prebivalstvo potrebovalo (in ga potrebuje) za potrditev svoje lastne identitete, pri čemer se njene meje začrtujejo šele z ločevanjem od teh 'drugih'. Vsekakor pa menimo, da bi k splošni družbeni klimi veliko pripomoglo korektno medijsko poročanje in prikazovanje življenja Romov v Sloveniji ter ustrezen, strokovno podprt političen diskurz.

Maja Mamlić in Tjaša Plohl za MMC
Pred svetovnim dnevom Romov