Samozaposlitev ima svoje pasti, a lahko nudi tudi uspešen in srečen izhod iz brezposelnosti. Foto: EPA
Samozaposlitev ima svoje pasti, a lahko nudi tudi uspešen in srečen izhod iz brezposelnosti. Foto: EPA


1. V postopku lahko sodeluje oseba, ki v zadnjih 5 letih ni prejela sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani ZRSZ-ja in v zadnjih 12 mesecih ni bila samozaposlena.

2. Najprej se pri svetovalcu zaposlitve izvede podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA ter PREDLOGA o vključitvi v program Pomoč pri samozaposlitvi.

3. Delavnica je obvezna za vse, ki želijo prejeti subvencijo za samozaposlitev in je brezplačna.

4. Po koncu drugega dne delavnice udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na delavnici.

5. Kandidati se na podlagi prejetega potrdila o obiskovanju delavnice oglasijo pri svojem svetovalcu zaposlitve na podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA in PREDLOGA za subvencijo za samozaposlitev. Prav tako ob tem prejmejo tudi obrazec VLOGA, ki ga morajo izpolnjenega oddati na ZRSZ.

6. Po podpisu zaposlitvenega načrta in predloga za subvencijo za samozaposlitev se lahko brezposelne osebe samozaposlijo.

7. Zavod nato na podlagi posredovane vloge preveri vse navedene podatke na vlogi, in če je vse v redu, pripravi pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. Vlogo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku reši v roku 30 dni.

8. Na osnovi podpisane pogodbe samozaposlena oseba posreduje zahtevek za izplačilo sredstev subvencije v višini 4.500.00 evrov. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta, v katerem je bila izvedena samozaposlitev.

9. Samozaposlitev mora biti ohranjena dve leti.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


1. Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se mora brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve samozaposliti v novoustanovljenem poslovnem subjektu kot:
• Samostojni podjetnik s.p.
• Lastnik ali solastnik gospodarske družbe, zavoda; v primeru kadar je brezposelna oseba ustanovitelj in se zaposli kot poslovodni organ.
• Samozaposleni na področju drugih dejavnosti:
- Umetniških in kulturnih dejavnosti ali dejavnosti na področju medijev. o Dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti.
- Dejavnost s področja duhovništva oziroma drugo versko službo;
- Dejavnost odvetništva ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
- Druge dovoljene dejavnosti.

2. Samozaposlitev mora biti izvedena v poslovnem subjektu za polni delovni čas (izjema so invalidi).

3. Za poslovni subjekt se šteje novoustanovljeno podjetje (gospodarska družba, ki je ustanovljena največ tri mesece pred datumom samozaposlitve brezposelne osebe/osebe v postopku izgubljanja zaposlitve), samostojni podjetnik posameznik (s.p.) in oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


1. Osebe, ki so v zadnjih petih letih izkoristile ta ukrep.

2. Osebe, ki se samozaposlijo izven območja Republike Slovenije.

3. Osebe, ki se samozaposlijo v okviru gospodarskega subjekta, ki je ustanovljen več kot tri mesece pred izvedeno samozaposlitvijo.

4. Osebe, ki se samozaposlijo na področju kmetijskih dejavnosti – primarne kmetijske proizvodnje, sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Ana Marija Ljubec iz službe za programe zaposlovanja na zavodu za zaposlovanje je v pogovoru za MMC potrdila, da je zanimanje brezposelnih za ureditev tovrstnega statusa letos v primerjavi s prejšnjim letom prej močno naraslo. Samo v prvi polovici leta 2009 se je samozaposlilo 2.258 ljudi (leta 2008 pa v celem letu 1.599).

SAMOZAPOSLOVANJE – STATISTIKA

LETO

ŠTEVILO

2002

1.004

2003

1.183

2004

1.720

2005

1.643

2006

2.436

2007

417

2008

1.599

1. 1. – 30. 6. 2009

2.258


Vir: Zavod RS za zaposlovanje za MMC

So plusi in so minusi
»Samozaposlitev se splača,« je prepričana Ljubčeva, ker pa imajo vse zgodbe svojo dobro in svojo slabo stran, je MMC raziskal, kje so plusi in kje minusi, ko gre za vzpostavitev tega poslovnega subjekta.

Kot je znano, država samozaposlovanje spodbuja z izplačevanjem subvencije v vrednosti 4.500 evrov. Poslovni subjekt z državnimi sredstvi pa nekdo ne more postati kar čez noč, saj je treba za vzpostavitev statusa izpolnjevati več pogojev. »Subvencijo za samozaposlitev lahko prejmejo brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, za katere je ugotovljena smiselnost samozaposlitve in ki imajo podpisan zaposlitveni načrt za subvencijo za samozaposlitev ter so se udeležili dvodnevne delavnice 'Priprava na samozaposlitev'. Samozaposlitev mora biti realizirana za poln delovni čas v novoustanovljenem poslovnem subjektu na območju Republike Slovenije in ne sme biti realizirana na področju kmetijskih dejavnosti – primarne kmetijske proizvodnje, ali dejavnosti ribištva, ribogojstva in premogovništva,« je korake na kratko popisala sogovornica.

Rado se zaplete pri birokraciji
Zadeve torej niso tako preproste, kot se morebiti zdijo na prvi pogled. Prvič: tisti, ki se želi samozaposliti, mora biti najprej prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Drugič: da se sploh lahko udeleži omenjene delavnice, mora njegov svetovalec na podlagi njegove poslovne ideje, izkušenj, delovne dobe, zaposljivosti in časa prijavljenosti na zavodu presoditi, ali je sploh primeren za program usposabljanja, imenovan »Pomoč pri samozaposlitvi«. Tega se udeleži šele po potrditvi svetovalca. Ta je tudi tisti, ki posameznika po opravljeni delavnici predlaga za pridobitev subvencije. Kandidat mora sicer vlogo vložiti tudi sam. Tretjič: šele na podlagi obeh prejšnjih korakov se zavod odloči, ali si nekdo zasluži subvencijo ali ne.

Da postopek ustanavljanja takšnega statusa ne teče prelahko, se, kot je za MMC povedal anonimni kandidat za samozaposlitev, rado zaplete tudi pri birokraciji. Za našo spletno stran je namreč povedal, da je treba na izvedbo dvodnevnega tečaja čakati tudi dva meseca, kar pomeni, da lahko delodajalec, pri katerem ima nekdo že možnost delati prek statusa s. p., medtem delo da komu drugemu, saj ni nujno, da ima čas čakati na vso potrebno dokumentacijo.

Število delavnic zavod že povečal
Ljubčevo smo zato povprašali, zakaj so postopki v času tako velikega števila brezposelnih tako dolgotrajni. Odgovorila je, da je subvencija za samozaposlitev državna pomoč in da so za pridobitev te pomoči zahtevani določeni postopki. Obenem je poudarila, da se delavnice »Priprava na samozaposlitev« izvajajo v vseh enotah zavoda, v večjih mestih naj bi jih bilo celo do 15 na mesec. »Ker je interes za samozaposlitev med brezposelnimi na določenih naših enotah zelo velik, prihaja na večjih enotah tudi do tako imenovane čakalne dobe, za katero pa se trudimo, da bi bila čim krajša,« je zatrdila in dodala, da je zaradi povečanega zanimanja tečajev zdaj še več, izvajajo pa se tudi v poletnih mesecih.

Glede (ne)čakanja delodajalca na potrebne papirje je sogovornica povedala, da do takšnih težav prihaja pri tistih brezposelnih, ki jim nekdanji delodajalec po prekinitvi delovnega razmerja obljubi delo, če se samozaposlijo. »Zato se prijavijo na Zavodu RS za zaposlovanje in želijo prejeti za svojo samozaposlitev subvencijo in hkrati nadaljevati z delom pri delodajalcu, pri katerem so bili prej zaposleni. Takšne osebe imajo dve možnosti: izpeljati vse zahtevane postopke na zavodu za pridobitev subvencije ali se takoj samozaposliti brez pomoči zavoda."

Najnižji mesečni prispevki 225 evrov
Že zgoraj naštetim trem korakom postopka pridobivanja subvencije pa sicer velja dodati še tri opozorila. Prvič: ko se nekdo samozaposli, mora državi začeti sam plačevati mesečne prispevke za socialno varnost, ki znašajo najmanj 225 evrov (odvisno od dosežene osnove v letu pred samozaposlitvijo). Drugič: na prejem subvencije se lahko po sklenitvi pogodbe o samozaposlitvi čaka tja do štiri mesece, kar pomeni, da samostojni podjetnik prispevke sprva plačuje iz lastnega žepa in mu to lahko povzroči preglavice pri prvih mesecih poslovanja. Tretjič: ob prejemu subvencije se posameznik zaveže, da bo status ohranil vsaj dve leti. Če ta pogoj prekrši, mora zavodu za vsak manjkajoči mesec pred siceršnjim iztekom roka plačati 187,5 evra.

Prednosti: samozaposleni sami krojijo svojo usodo
In če je beseda do zdaj tekla predvsem o morebitnih pasteh samozaposlovanja, v nadaljevanju sledi popis pozitivnih plati. Ljubčeva je pri tem naštela naslednje prednosti samozaposlenih pred zaposlenimi: samozaposleni sami »krojijo« svojo usodo; opravljajo lahko delo, ki jih veseli; sami si določajo delovni čas; sami upravljajo s svojim denarjem; srečujejo se z različnimi položaji, izzivi; spoznavajo različne ljudi; lahko si ustvarijo lasten ugled – kot dobri podjetniki …

Največ samozaposlenih med brezposelnimi s V. stopnjo izobrazbe
Po njenih besedah se brezposelni za to obliko zaposlitve odločajo, ker želijo uresničiti svojo poslovno idejo; ker želijo nadaljevati delo, ki so ga opravljali v okviru prejšnje zaposlitve; ker želijo iti na svoje in tako naprej. Največ samozaposlitev zavod zaznava na področju kulturnih, razvedrilnih in drugih storitvenih dejavnosti; na področju izobraževanja; na področju dejavnosti upravljanja podjetij, na področju podjetniškega in poslovnega svetovanja; informacijskih in komunikacijskih dejavnosti; dejavnosti s področja gradbeništva in gostinstva. Največ brezposelnih oseb, ki se samozaposlijo, ima V. stopnjo izobrazbe, je sklenila pogovor.1. V postopku lahko sodeluje oseba, ki v zadnjih 5 letih ni prejela sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev s strani ZRSZ-ja in v zadnjih 12 mesecih ni bila samozaposlena.

2. Najprej se pri svetovalcu zaposlitve izvede podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA ter PREDLOGA o vključitvi v program Pomoč pri samozaposlitvi.

3. Delavnica je obvezna za vse, ki želijo prejeti subvencijo za samozaposlitev in je brezplačna.

4. Po koncu drugega dne delavnice udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na delavnici.

5. Kandidati se na podlagi prejetega potrdila o obiskovanju delavnice oglasijo pri svojem svetovalcu zaposlitve na podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA in PREDLOGA za subvencijo za samozaposlitev. Prav tako ob tem prejmejo tudi obrazec VLOGA, ki ga morajo izpolnjenega oddati na ZRSZ.

6. Po podpisu zaposlitvenega načrta in predloga za subvencijo za samozaposlitev se lahko brezposelne osebe samozaposlijo.

7. Zavod nato na podlagi posredovane vloge preveri vse navedene podatke na vlogi, in če je vse v redu, pripravi pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. Vlogo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku reši v roku 30 dni.

8. Na osnovi podpisane pogodbe samozaposlena oseba posreduje zahtevek za izplačilo sredstev subvencije v višini 4.500.00 evrov. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta, v katerem je bila izvedena samozaposlitev.

9. Samozaposlitev mora biti ohranjena dve leti.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


1. Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se mora brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve samozaposliti v novoustanovljenem poslovnem subjektu kot:
• Samostojni podjetnik s.p.
• Lastnik ali solastnik gospodarske družbe, zavoda; v primeru kadar je brezposelna oseba ustanovitelj in se zaposli kot poslovodni organ.
• Samozaposleni na področju drugih dejavnosti:
- Umetniških in kulturnih dejavnosti ali dejavnosti na področju medijev. o Dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti.
- Dejavnost s področja duhovništva oziroma drugo versko službo;
- Dejavnost odvetništva ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
- Druge dovoljene dejavnosti.

2. Samozaposlitev mora biti izvedena v poslovnem subjektu za polni delovni čas (izjema so invalidi).

3. Za poslovni subjekt se šteje novoustanovljeno podjetje (gospodarska družba, ki je ustanovljena največ tri mesece pred datumom samozaposlitve brezposelne osebe/osebe v postopku izgubljanja zaposlitve), samostojni podjetnik posameznik (s.p.) in oseba, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje


1. Osebe, ki so v zadnjih petih letih izkoristile ta ukrep.

2. Osebe, ki se samozaposlijo izven območja Republike Slovenije.

3. Osebe, ki se samozaposlijo v okviru gospodarskega subjekta, ki je ustanovljen več kot tri mesece pred izvedeno samozaposlitvijo.

4. Osebe, ki se samozaposlijo na področju kmetijskih dejavnosti – primarne kmetijske proizvodnje, sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje