Z računskega sodišča so vladi posredovali tudi priporočila za ureditev področja. Foto: BoBo/Petar Perić
Z računskega sodišča so vladi posredovali tudi priporočila za ureditev področja. Foto: BoBo/Petar Perić

Med ministrstvi, ki jih je revidiralo računsko sodišče, so ministrstva za finance, za javno upravo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje in za izobraževanje, znanost in šport. Sodišče je ugotavljalo, ali normativna ureditev ustrezno definira pojem opravljanja javne službe in izvajanja drugih dejavnosti v javnem zavodu ter ali se izvaja nadzor nad razmejevanjem dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov.

Glede na revizijo normativna ureditev ni ustrezno opredeljevala javnih služb, za katerih izvajanje je država ustanovila javne zavode na področju socialne, zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Zakon o zavodih na splošno določa, da država ali občina zagotavljata opravljanje določenih dejavnosti v javnem interesu, ki se opravljajo kot javne službe, ter predpisuje ureditev vrste in vsebine posameznih javnih služb s področnimi zakoni. Ne opredeli pa ključnih elementov za normiranje javne službe, ki bi jih morali obvezno vsebovati področni zakoni.

Številne pomanjkljivosti in preohlapne določbe

Zakoni, ki so v revidiranem obdobju urejali izvajanje javne službe na omenjenih področjih, niso določili vseh elementov za opredelitev javne službe niti niso določili okvira in usmeritev za njihovo podrobnejše urejanje v podzakonskih in drugih splošnih predpisih, navaja sodišče. Nadalje ugotavlja, da predpisi praviloma določajo sistem financiranja posamezne dejavnosti na splošno, ne pa posebej financiranja izvajanja dejavnosti javne službe. Dejavnost javne službe in s tem posredno tudi druge dejavnosti javnih zavodov pa za potrebe izvajanja računovodske, plačne in davčne zakonodaje niso enotno opredeljene.

Normativna ureditev po navedbah sodišča tudi ne opredeljuje konkretneje dejavnosti, ki jih javni zavod lahko opravlja kot drugo dejavnost, ne določa dovoljenega obsega teh dejavnosti ter praviloma ne obvezuje javnih zavodov, da z izvajanjem drugih dejavnosti ustvarijo presežek prihodkov nad odhodki. Oblikovanja cen drugih dejavnosti pa normativna ureditev praviloma ne ureja.

Nenazadnje sodišče ugotavlja, da predpisi, ki obvezujejo ministrstva, da v javnih zavodih z njihovega delovnega področja izvajajo tudi nadzor nad razmejevanjem dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti, ne določajo obsega in postopkov preveritev. Vlada, ministrstva za delo, za zdravje in za izobraževanje morajo pripraviti odzivno poročilo, vladi pa so posredovali tudi priporočila za ureditev področja.