Foto: EPA
Foto: EPA

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije namreč predvideva možnost vladne regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja, če pride do nesorazmernega povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja.

"Razlike med sistemi v Sloveniji so iz različnih razlogov zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani," so navedli v Ukomu.

Vlada je ugotovila, da se vrednosti tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 gibljejo od 45,85 evra/MWh do 160 evrov/MWh (Nova Gorica, Trbovlje, Hrastnik).

Posledično je vlada z uredbo določila najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja za gospodinjske odjemalce, ki dobivajo toploto iz distribucijskega sistema prek individualnega, pa tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote zdaj znaša 98,70 evra/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.

Subvencije za pelete

Vlada je z uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov določila način izplačila, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil upravičencem ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov. Subvencije bo izplačeval Borzenov center za podpore, ki mora v roku enega meseca omogočiti oddajo vlog za pridobitev subvencije prek spletne aplikacije.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije določa, da lahko fizične osebe, ki lesne pelete uporabljajo za ogrevanje gospodinjstva, dobijo 100 evrov subvencije na tono, skupno za največ pet ton, pogoj je, da so pelete kupili med 1. septembrom in 31. decembrom 2022.

Vlada je izdala spremenjeno uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču. S spremembami se je koncesijsko območje razširilo na nepremičnine, ki so potrebne za ureditev začasnih privezov za Slovensko vojsko v površini 1220 kvadratnih metrov, in na nepremičnine, ki so potrebne za ureditev zunanjega kamionskega terminala v površini 3618 kvadratnih metrov.

Ali bodo državni uradniki uporabljali kolesa?

Vlada je v luči aktivnega zelenega prehoda ministrstvom vladnim službam in organom v sestavi naložila, da morajo do 31. marca analizirati obstoječe stanje službenih vozil. Analiza mora med drugim vsebovati oceno minimalno število nujno potrebnih vozil za izvajanje nalog, z upoštevanjem možnosti uporabe javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne mobilnosti, kot so kolesa. S sprejetimi ukrepi morajo do konca aprila seznaniti ministrstvo, pristojno za prometno politiko, slednje pa vlado.

Vlada je sprejela letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2021 in določila, da se izkazani presežek prihodkov nad odhodki v višini dva milijona evrov nameni za povečanje namenskega premoženja tega sklada, presežek v višini 54.683 evrov pa ostane nerazporejen.