Foto: EPA
Foto: EPA

Na povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi energije vplivajo spremembe v izkoriščanju teh virov in končni porabi energije. V letu 2018 je delež v končni porabi energije v Sloveniji znašal 21,15 odstotka, kar je bilo 3,85 odstotka manj, kot znaša ciljni delež za leto 2020, ocena za leto 2019 pa kaže na 3,15-odstotni zaostanek za ciljnim deležem, ki ga v letu 2020 ne bo mogoče nadomestiti.

Dejanska proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je precej odvisna od vremenskih dejavnikov, predvsem od hidroloških razmer pri proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah in osončenosti, ki vpliva na proizvodnjo v sončnih elektrarnah.

Sektorski ciljni delež obnovljivih virov energije je bil presežen le v porabi energije za ogrevanje in hlajenje, kjer je bil leta 2018 dosežen 31,61-odstotni delež v končni porabi energije sektorja, ocenjeni delež za leto 2019 pa znaša 31,89 odstotka.

Napredek Slovenije pri doseganju ciljnega deleža obnovljivih virov v končni porabi energije je po podatkih Agencije za energijo primerljiv s povprečjem v EU-ja, razlika do ciljnega deleža pa Slovenijo uvršča med države, ki zaostajajo za povprečjem. Delež se je sicer med letoma 2005 in 2018 povečal za 3,67 odstotka.

Posamične članice EU-ja imajo sicer različne cilje za leto 2020. Ti cilji upoštevajo različna izhodišča posamičnih držav, njihov potencial za obnovljive vire ter gospodarsko stanje.

Obnovljivi viri energije zadevajo tri področja: električno energijo, ogrevanje in hlajenje ter promet. Od države članice je odvisno, kako se bo odločila porazdeliti povečanje uporabe obnovljive energije v vsakem od teh sektorjev, da bo dosegla zastavljene cilje.

Med članicami EU-ja je 12 držav že doseglo ali preseglo nacionalne cilje za 2020. To so Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Ciper, Finska in Švedska.