Ob stečaju je imel Vegrad nekaj čez 500 zaposlenih. Foto: BoBo
Ob stečaju je imel Vegrad nekaj čez 500 zaposlenih. Foto: BoBo

V svojem predlogu načrta poteka stečajnega postopka Alenka Gril med drugim navaja, da je Vegrad lastnik številnih nepremičnin, za prodajo katerih bo potreben daljši čas. Prav tako je vpisan kot lastnik nepremičnin v številnih primerih, kjer so bila predvsem za trg grajena stanovanja že prodana, lastništvo pa še ni bilo urejeno.

Grilova pričakuje, da bo treba nekatere prijavljene terjatve (skupaj je bilo vseh prijavljenih terjatev 2.379) prerekati, prav tako mora tudi v stečajnem postopku nadaljevati številne pravdne postopke, ki jih je doma in v tujini imel Vegrad odprte že pred stečajem. Na podlagi tega stečajna upraviteljica ocenjuje, da bo postopek trajal predvidoma do konca leta 2014.

Precenjene terjatve
Iz poročila je razvidno, da je Vegrad knjižil kratkoročne terjatve v knjigovodski vrednosti 39,6 milijona evrov, pri čemer pa je veliko spornih. Zato Grilova meni, da bo ocenjena višina terjatev v otvoritveni bilanci bistveno nižja, kot je njihova knjigovodska vrednost.

V poročilu so navedene tudi knjigovodske vrednosti nepremičnin na dan pred začetkom stečaja 6. oktobra lani, saj še niso bile opravljene vse cenitve. Med drugim so dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe Vegrada v povezane družbe knjigovodsko ovrednotene na 45 milijonov evrov, dolgoročne finančne naložbe na 1,3 milijona evrov, dolgoročna posojila na 2,5 milijona evrov, kratkoročna posojila, dana družbam v skupini, pa na 21,5 milijona evrov.