Predlaga, da se k posameznim razkritjem v revizijskem poročilu dodajo pojasnila, ki so ključna za razumevanje njihove vsebine in aktivnosti vlade in ministrstva za infrastrukturo.

Vlada je po današnji seji vlade sporočila, da Računsko sodišče ni upoštevalo pojasnil, ki sta jih vlada in ministrstvo za infrastrukturo podala k osnutku revizijskega poročila in podrobneje pojasnila na razčiščevalnem sestanku.

Očitki sodišča se po navedbah vlade med drugim nanašajo na izbiro modela financiranja in s tem povezano organizacijo investitorstva. Vlada pojasnjuje, da je bil model podrobno obravnavan in proučen z različnih vidikov, tudi hitrosti izvedbe postopka.

Prav tako sodišče problematizira to, da se projekt ni načrtoval kot dvotirna proga, pravi vlada in v povezavi s tem pojasnjuje, da so bile pravne podlage podane le za enotirno progo, čakanje na dvotirno umestitev pa bi pomenilo večletne zamude pri izvedbi projekta, s tem pa zmanjšanje konkurenčnosti koprskega pristanišča.

Ob pripombah sodišča glede vsebine zakona, ki ureja drugi tir, ter koncesijskega akta in pogodbe vlada pojasnjuje, da so bila vsa vsebinska vprašanja zadovoljivo urejena, pravne podlage pa omogočajo nemoteno izvajanje projekta in ne puščajo odprtih vprašanj. Navsezadnje je Računsko sodišče menilo, da bi moral imeti projektni svet za civilni nadzor večjo odgovornost, pri čemer pa vlada meni, da bi se tako posegalo v odločitve in odgovornosti drugih organov.

Vlada dodatno podaja tudi mnenje k zahtevanemu popravljalnemu ukrepu glede prenosa investicijskih vlaganj v drugi tir, ki so evidentirana v poslovnih knjigah Direkcije RS za infrastrukturo, na družbo 2TDK. Poudarja, da zakonske podlage za prenos sredstev ni, kakršna koli dokapitalizacija pa bi morala biti predpisana z zakonom, ki ureja drugi tir in v katerem so predvideni vsi prihodki in izdatki projekta, tudi primeri dokapitalizacije.

Obenem povečanje vrednosti investicije na družbi 2TDK predstavlja za družbo 2TDK povečano tveganje pri pridobitvi posojil in posledično ogrožanje zadostnih finančnih sredstev za izvedbo projekta, še meni vlada.