Sinonimni slovar slovenskega jezika je prvi specializirani slovar slovenskega jezika, ki celovito prikazuje slovenske sinonime v njihovi vlogi variantnih leksikalnih izraznih sredstev. Foto: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Sinonimni slovar slovenskega jezika je prvi specializirani slovar slovenskega jezika, ki celovito prikazuje slovenske sinonime v njihovi vlogi variantnih leksikalnih izraznih sredstev. Foto: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Sinonimni slovar slovenskega jezika
Sinonim je »beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda«. "Skoraj", ker imajo izrazno različne besede redko popolnoma enak pomen. Popolna pomenska enakost bi bila v nasprotju z načelom gospodarnosti, po katerem se v jeziku vsaka razlika v izrazu povezuje s čisto določenim pomenom, vsebino. Foto: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Pomeni bodo pojasnjeni v t. i. slovarskih razlagah, medsebojna različnost sinonimov pa bo prikazana z zvrstno-stilnimi oznakami in drugimi slovaropisnimi sredstvi, je pojasnila glavna urednica SSSJ Jerica Snoj.

Za zastavljeni cilj novega slovarskega priročnika so si zadali v čim večjem obsegu prikazati, katere besede in besedne zveze imajo v slovenskem jeziku skupni pomen. Tako so kot gradivo za slovar upoštevali vse slovensko besedje, ki je v skladu s slovaropisnimi zahtevami pomensko določeno v doslejšnjih slovarjih.

V celoti so upoštevali Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovar novejšega besedja, v obsegu splošne rabe, nespecializirane oziroma ne ozkoterminološke rabe, pa tudi gradivo terminoloških slovarjev. Vključili so še drugo besedje, ki je del sinonimnih razmerij. Sodobno rabo ugotovljenih sinonimov so preverjali v slovenskih besedilnih korpusih.

Dopolnitev SSKJ-ju
Sinonimni slovar je izvirno slovaropisno delo, ki ustreza strokovnim zahtevam jezikoslovno utemeljenega slovaropisja, hkrati pa omogoča enostavno, vsakomur dostopno seznanjanje s slovenskimi sinonimi. Sinonimni slovar tako dopolnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika.

"Samo v sinonimnem slovarju so slovenske besede in besedne zveze, ki se nanašajo na določeni skupni pomen, prikazane vse na enem mestu, in to ob navedeni razlagi pomena, ki jih povezuje," je zapisala glavna urednica slovarja. Zato se, kot je poudarila, "bistveno razlikuje od siceršnjih besednih zbirk, imenovanih slovar sinonimov, slovar sopomenk oziroma spletnih iskalnikov sinonimov".

Na vprašanje, koliko časa je sinonimni slovar nastajal, je Jerica Snoj odvrnila, da priprava in izdelava slovarja zaradi tehnično-organizacijskih ovir ni potekala strnjeno in neovirano po zastavljenem načrtu, "tako kot se to prikazuje v učbenikih slovaropisja in tako kot bi ustrezalo leksikografskemu delu". Kot je dodala, bi bil odgovor na vprašanje, kako dolgo so slovar pripravljali, mogoč samo kot samostojna "zgodba", ki pa sedaj, ob dokončanem delu, po njenem mnenju ni več ne zanimiva ne potrebna.

Sčasoma prihajajo tudi na splet
Predvidena je tudi elektronska različica, ki bo dostopna na spletnem portalu Fran, a ne istočasno kot tiskani slovar. Spletni slovar, ki bo vključeval tudi nekatere dopolnitve in prilagoditve glede na knjižno izdajo, bo po napovedih urednice "objavljen v doglednem času".