Foto: Mestna občina Velenje/Aljoša Videtič
Foto: Mestna občina Velenje/Aljoša Videtič

Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje (MOV), je proračun ocenil kot razvojno in socialno naravnan. Dermol je tudi dejal, da je v proračunu za leto 2024 več kot 40 odstotkov sredstev namenjenih naložbam, ki napovedujejo nov razvoj mesta. Vanj so bile vključene pobude, ki so jih na osnutek posredovali svetniki ter predstavniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti, so danes sporočili z velenjske občine.

Igrišča, programi upokojencev, javna razsvetljava ...

V proračun, ki bo po oceni občine precej povečal tudi aktivnosti občinske uprave, so vključili dodatne investicije in projekte, ki so jih predlagali občani. Pobude so svetniki podali na prejšnji seji sveta.

Za športna igrišča je tako v proračunu namenjeno dodatnih 55.000 evrov, za program Naučimo se smučati bodo tudi v prihajajočem proračunskem obdobju zagotavljali 15.000 evrov.

Dodatnih 15.000 evrov je namenjenih za sofinanciranje programov upokojencev, za vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti 20.000 evrov, za večgeneracijski center Podkraj prav tako 20.000 evrov, in sicer za začetek preprojektiranja projekta.
Dodatna sredstva v vrednosti 30.000 evrov bodo namenili tudi za ureditev javne razsvetljave. Načrtovana je v Pesju, Vinski Gori in Cirkovcah. Začela se bodo izvajati tudi dela v okviru ureditve igrišča v Stari vasi. Za spodbujanje podjetništva je velenjska občina zagotovila dodatnih 60.000 evrov.

V Krajevni skupnosti Paka so izrazili željo, da se leta 2024 zaključi izgradnja vodovoda Loke-Jurk. Za zaključek izgradnje je občina namenila dodatnih 200.000 evrov. Skupaj z izgradnjo vodovoda Petelinjek bodo tako skoraj 100 odstotkov območja velenjske občine pokrivali s kakovostno vodooskrbo.

Za odpravo posledic avgustovskih ujm je občina zagotovila sredstva v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov.

Na postavki za prostorsko načrtovanje je predvidenih 355.000 evrov za pripravo vseh strokovnih podlag in prostorskih aktov, da se lahko čim prej začne gradnja novih stanovanjskih kapacitet.

Dodatnih 13,8 milijona evrov

Za sofinanciranje projektov je velenjski občini uspelo pridobiti 13,8 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. V občini so začeli postopke prestrukturiranja, za katere so zagotovili 13 milijonov evrov. Od teh sredstev je več kot 5,4 milijona evrov namenjeno za preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline, za revitalizacijo Stare elektrarne v Center prihodnosti 1,3 milijona evrov, za industrijsko-tehnološki park TecHub i4.0 skoraj pet milijonov evrov ter za Poslovno cono Pesje-vzhod 500.000 evrov.