Foto: BoBo
Foto: BoBo

Z Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) so poslali pojasnilo, da vsaka predvidena gradnja vetrnih elektrarn potrebuje pravno podlago in da sami kot upravni organ vodimo postopek izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo 56 vetrnih elektrarn družbe Energija na veter. "Želimo pojasniti, da je MNVP (kot upravni organ v tem postopku) vlogo investitorja dolžen sprejeti, postopek voditi v skladu z zakonodajo, na koncu pa o vlogi na podlagi ugotovitev tudi izdati pozitivno ali negativno odločbo," so zapisali.

Ker investitor Energija na veter Ljubljana predvideva postavitev vetrnih elektrarn, ki skupaj presegajo moč 30 MW, je za posege treba izvesti presojo vplivov na okolje in gradbeno dovoljenje pridobivati v integralnem postopku.

Ministrstvo je zato pridobilo tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev glede vpliva gradnje na varovana območja in okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, Ministrstvo za obrambo, Javna agencija za civilno letalstvo ...), glede vpliva na varovalne pasove (Direkcija RS za infrastrukturo, ELES, Elektro Maribor, Telekom Slovenije, Petrol, Komunala Slovenska Bistrica …) in glede skladnosti z občinskimi prostorskimi akti (Občina Slovenska Bistrica in Občina Ruše).

Devet mnenjedajalcev je podalo negativno mnenje ali zahtevalo dopolnitev dokumentacije. Zato so investitorju določili rok, do kdaj mora poslati dopolnitve. "Odločitev o tem, ali se bo odločil za ponoven poskus pridobivanja pozitivnih mnenj, je na strani investitorja. Poudarjamo pa, da morajo biti za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev pozitivna," so poudarili na ministrstvu.

Občine enotno proti

Župani štirih občin pod Pohorjem so sicer pred dvema tednoma skupaj s civilnimi iniciativami, predstavniki turizma in okoljskimi organizacijami izrekli odločen ne načrtovanemu posegu v naravo z gradnjo vetrnih elektrarn med pohorskimi gozdovi. Proti vetrnim elektrarnam so se izrekli tudi krajani vseh treh krajevnih skupnosti na Keblju, Tinju in Šmartnem na Pohorju, kjer naj bi te stale.