V Majšperku in Zrečah bodo okrepili protipoplavno zaščito. Foto: BoBo
V Majšperku in Zrečah bodo okrepili protipoplavno zaščito. Foto: BoBo

Ministrica za okolje, ki opravlja tekoče posle, Irena Majcen in županja Občine Majšperk Darinka Fakin sta podpisali sporazum o sofinanciranju projekta protipoplavnih ukrepov na Dravinji v Majšperku. Majcnova in župan Občine Zreče Boris Podvršnik pa sta sklenila pogodbo za izvedbo dodatnih del na področju urejanja voda na območju krajinskega parka Drava.

Projekt v Majšperku predvideva izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na Dravinji z namenom omejevanja škode na urbanih in drugih območjih v primeru poplavnih dogodkov. Z načrtovanimi protipoplavnimi ukrepi se bo zvišala poplavna varnost zaselku hiš pod cesto Majšperk-Breg, za zaščito stanovanjskih objektov v Stogovcih pa je predvidena izvedba individualnih zaščitnih ukrepov.

Predvideni ukrepi obsegajo izvedbo visokovodnih nasipov v skupni dolžini 1,27 kilometra, prestavitev Potoka iz Lešja, izvedbo odvodnih jarkov za odvod zalednih voda v skupni dolžini 980 metrov, izvedbo propustov s povratnimi loputami v visokovodnem nasipu in ureditev prečkanj s komunalnimi vodi. Skupna ocenjena vrednost naložbe znaša skoraj 1,1 milijona evrov, sredstva bo iz Sklada za vode v celoti zagotavljalo ministrstvo za okolje in prostor. Projekt se bo predvidoma končal v letu 2020.

Vzpostavitev pretočnosti Dravinje
Projekt v Zrečah predvideva vzpostavitev prvotne pretočnosti struge Dravinje in izvedbo ukrepov za ohranjanja funkcionalnosti obstoječih vodnih ureditev in omejevanja škod zaradi erozijskih dejavnikov v strugi in na brežinah vodotoka. Z izvedbo predvidenih ukrepov bodo omejili posledice škodljivega delovanja voda v primeru visokih voda.

Predvideni ukrepi obsegajo dejavnosti za povečanje pretočnega profila Dravinje, odpravo poškodb na brežinah in poškodb na obstoječi vodni infrastrukturi ter izvedbo ukrepov za zmanjšanje erozijskih pojavov. Skupna ocenjena vrednost naložbe znaša skoraj 390.000 evrov, od tega ministrstvo prispeva sredstva iz Sklada za vode dobrih 320.000 evrov, občina pa bo primaknila dobrih 66.000 evrov. Projekt se bo predvidoma sklenil v prvi polovici leta 2019.