S predlogom novele se uvaja tudi dodatna možnost kandidiranja za imenovanje novih državnih tožilcev na specializirano tožilstvo, ukinja se omejitev trajanja začasne dodelitve tožilca na omenjeno tožilstvo ter se poenostavlja dodelitev zadev iz pristojnosti specializiranega tožilstva tožilcem iz krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva. Foto: BoBo
S predlogom novele se uvaja tudi dodatna možnost kandidiranja za imenovanje novih državnih tožilcev na specializirano tožilstvo, ukinja se omejitev trajanja začasne dodelitve tožilca na omenjeno tožilstvo ter se poenostavlja dodelitev zadev iz pristojnosti specializiranega tožilstva tožilcem iz krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva. Foto: BoBo

S predlogom novele tožilskega zakona, ki jo obravnavajo po skrajšanem postopku, je državnotožilskemu svetu dana pristojnost za sprejetje kodeksa državnotožilske etike. Če bo novela sprejeta, se bo na državnotožilskem svetu oblikovala komisija za etiko in integriteto, ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja omenjenega kodeksa.

Omenjena komisija bo pristojna tudi za izdajanje priporočil za izpolnjevanje standardov državnotožilske etike in integritete, sprejemala bo smernice glede nasprotja interesov pri opravljanju tožilske službe ali zunaj nje ter v sodelovanju s centrom za izobraževanje v pravosodju skrbela za izobraževanje in usposabljanje tožilcev na področju etike in integritete.

Med težjimi disciplinskimi kršitvami bo tudi vedenje ali ravnanje državnega tožilca, ki je v nasprotju s samostojnostjo in ugledom tožilca ter tožilstva. Generalni državni tožilec bo dobil pristojnost, da v soglasju z državnotožilskim svetom sprejme politiko zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev.

Ministrstvo in vrhovno tožilstvo pri vprašanju priporočil skupine držav Sveta Evrope proti korupciji (Greco) ostajata neusklajena. Ministrstvo namreč meni, da pretežni del priporočil, povezanih s tožilstvom, za zdaj ostaja neimplementiran.

Tožilski pomisleki
Pomisleki tožilstva, da gre za podcenjevanje današnje stopnje etičnosti opravljanja tožilskega poklica, češ da naj bi se etika šele oblikovala z novimi akti, so za ministrstvo neupravičeni Hkrati tudi meni, da bodo akti, ki jih bo sprejemala komisija, po eni strani dali zakonski okvir za zapis obstoječih standardov, po drugi strani pa predstavljajo priložnost za skok v smislu osveščanja in dvigovanja etičnih standardov tudi v prihodnje.

S predlogom novele se uvaja tudi dodatna možnost kandidiranja za imenovanje novih državnih tožilcev na specializirano tožilstvo, ukinja se omejitev trajanja začasne dodelitve tožilca na omenjeno tožilstvo ter se poenostavlja dodelitev zadev iz pristojnosti specializiranega tožilstva tožilcem iz krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva.

Uvaja se tudi možnost, da za prosto tožilsko mesto na specializiranem tožilstvu kandidira nekdo, ki še ne opravlja tožilske funkcije, a izpolnjuje zakonske pogoje za mesto državnega tožilca. Na specializiranem tožilstvu pa se bo oblikoval tudi poseben oddelek za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora.