Lani je bilo skupaj izrečenih 32.492 upravnih in 37.112 prekrškovnih ukrepov, torej skupaj 69.604 ukrepi, medtem ko je bilo v letu 2020 skupaj izrečenih 38.678 upravnih in 44.198 prekrškovnih ukrepov, torej skupaj 82.876 vseh ukrepov.

V letu 2021 je bilo torej izrečeno za 16 odstotkov manj vseh ukrepov. Inšpekcijski svet, ki deluje znotraj ministrstva za javno upravo in mu predseduje resorni minister Boštjan Koritnik, razliko med številom izrečenih ukrepov pripisuje epidemiji covida-19. Inšpekcijski organi so namreč "morali prilagoditi izvajanje inšpekcijskih nadzorov novonastali situaciji in večina inšpekcij tudi novi pristojnosti – nadzoru spoštovanja določb zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov", so zapisali.

Inšpektorji so nadzore nad izvajanjem ukrepov za obvladovanje novega koronavirusa intenzivno izvajali že drugo leto in to "vse dni v tednu, torej tudi ob koncih tedna in praznikih". Ob tem so se srečevali z nerazumevanjem in odporom nekaterih zavezancev, ki so svoje nestrinjanje z začasnimi ukrepi pokazali s snemanjem inšpektorja med izvajanjem postopka, verbalnimi napadi nanje in povzročanjem materialne škode na službenem vozilu.

Zaradi navedenega in zaradi omejitev znotraj sistema plač v javnem sektorju predstojniki inšpekcij opozarjajo, da je vse težje dobiti strokovno ustrezne kandidate za delovna mesta inšpektorjev. "Še posebej pa to velja za tehnične in naravoslovne poklice, saj so ti v gospodarstvu bolje plačani," piše v uvodu dokumenta. Dodatno težavo predstavljajo tudi odhodi inšpektorjev "v manj stresne službe in višanje povprečne starosti inšpektorjev". Kot enega zahtevnejših izzivov na področju inšpekcijskega nadzora predstojniki zato poudarjajo kadrovsko problematiko, je v uvodu poročila zapisal minister Koritnik.

Poročilo vsebuje še vsebinsko predstavitev problematike, s katero se srečujejo posamezni inšpekcijski organi pri svojem delu. Na zadnji dan lanskega leta je bilo v inšpekcijskih organih zaposlenih 5405 ljudi, od tega 1504 inšpektorjev. Med vsemi zaposlenimi je torej 27,8 odstotka inšpektorjev. Glede na predhodno leto so imeli inšpektorati tri inšpektorje in deset drugih zaposlenih manj, še piše v poročilu.