Policisti lahko uporabljajo mejna zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, lastniki teh zemljišč pa jim morajo omogočiti prost dostop in gibanje. Foto: BoBo
Policisti lahko uporabljajo mejna zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, lastniki teh zemljišč pa jim morajo omogočiti prost dostop in gibanje. Foto: BoBo

Kot je pojasnila vlada, veljavni zakon o nadzoru državne meje določa, da sme policija postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje.

Za uspešno izvedbo teh nalog policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, pri čemer morajo lastniki policiji omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje.

Skladno s tem so bili sprejeti določeni ukrepi, med njimi tudi postavitev ograje na meji, navaja vlada. Ker se z njeno postavitvijo, namestitvijo in uporabo na zemljiščih posega v ustavno pravico lastnine, zakon določa upravičenost do nadomestila lastniku ter omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist.

Po navedbah vlade so se postopki omejitve lastninske pravice in določitve odškodnine izkazali za dolgotrajne in zapletene, kar je povzročilo nezadovoljstvo lastnikov zemljišč ob državni meji.

Zato s spremembami zakona zagotavljajo hitrejše in učinkovitejše vodenje postopkov sporazumevanja za ustanovitve služnosti v javno korist in določitev primerne višine odškodnine. To pomeni, da se višina odškodnine oblikuje na podlagi metodologije, ki se uporablja za izračun višine nadomestila, so še dodali.

Oprostitve in odškodnine

Obenem je vlada sprejela sklep, da ministrstvo za finance pri prvih naslednjih spremembah zakona o dohodnini vanj vključi oprostitev plačila dohodnine za nadomestilo in odškodnino, izplačano v skladu z zakonom o nadzoru državne meje.

Odškodnine zaradi oviranega ribolova

Vlada je sprejela predlog novele interventnega zakona za implementacijo arbitražne razsodbe, v skladu s katero naj bi pravico do nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov za materialno škodo in zaradi oviranega gospodarskega ribolova podaljšali še za dve leti.

Gre za novembra 2017 sprejeti interventni zakon, ki ga je vlada oblikovala v okviru implementacije arbitražne razsodbe z namenom urejanja posameznih vprašanj glede na razsodbo. Njegov namen je ohraniti pravice in obveznosti, ki so jih posamezniki imeli na dan razglasitve razsodbe na slovenskem ozemlju, ki je po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške.

Cilj predloga sprememb zakona je, da se pravica do nadomestila imetnikom dovoljenj za gospodarski ribolov, ki je bilo v skladu z zakonom časovno omejeno na dve leti, do 30. 12. 2019, podaljša še za dve leti. Gre za nadomestilo za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Slovenije.

Nadomestilo se uveljavlja z eno vlogo za obdobje šestih mesecev. Izplača se za vsak dopolnjen meter dolžine plovila, in sicer kot zmnožek dopolnjenih metrov z vrednostjo 250 evrov za obdobje šestih mesecev.

Vlogo za dodelitev nadomestila upravičenec vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež. O vlogi odloča ministrstvo, pristojno za ribištvo.