Šola na daljavo prek računalnika in spleta. Foto: TV Slovenija
Šola na daljavo prek računalnika in spleta. Foto: TV Slovenija

V dokumentu, ki so ga prejele osnovne šole, je zapisano, da za izobraževanje na daljavo ni sprejemljiv urnik, po katerem poteka klasični pouk, zato naj se učitelji pri preverjanju znanja osredotočijo le na temeljne cilje učnega načrta in standarde znanja. Pri tem naj uporabijo metode in oblike, ki bi jih lahko pozneje uporabili za morebitno ocenjevanje.

Učiteljem priporočajo, naj učence vnaprej seznanijo s tem, kako bodo preverjali znanje in kakšna bodo merila uspešnosti. Posebno pozornost naj posvetijo ranljivim skupinam učencev in učencem z učnimi težavami.

Znanje učencev naj učitelji preverjajo z učenčevimi ustnimi in pisnimi odgovori, likovnimi, tehničnimi, praktičnimi in drugimi izdelki, avtentičnimi nalogami (kar posebej priporočajo za predmete, kot so gospodinjstvo, likovna umetnost, kemija ...), projektnim delom in nastopi učencev (priporočajo za slovenščino in tuj jezik).

Obremenitev učencev

Preverjanje naj ne bo preobsežno, obremenitev učencev in časovna razporeditev preverjanja pa naj bo usklajena v strokovnem aktivu in v oddelčnem učiteljskem zboru.

Kot rečeno, ministrstvo šole poziva, naj v aprilu ocenjevanja še ne izvajajo. Za samo ocenjevanje bo namreč, kot je zapisano v dokumentu, ministrstvo pripravilo spremembe pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter spremembe drugih predpisov. Omenjene spremembe, ki jih bodo šole prejele v drugi polovici aprila, bodo, kot je zapisano v okrožnici, zagotavljale možnost ocenjevanja učenčevega napredka in drugih dopustnih načinov ocenjevanja, število potrebnih ocen pri posameznem predmetu in način zaključevanja ocen.

Kako naj teče pouk na daljavo?

Priporočila sicer vsebujejo še nekaj navodil glede samega izvajanja pouka na daljavo. Učiteljem ministrstvo svetuje, naj bo obseg učnih gradiv, ki jih dnevno oziroma tedensko pošiljajo učencem, vsaj dva do trikrat manjše, kot bi ga uporabili pri rednem pouku. Naloge naj bodo takšne, da jih lahko učenci opravijo sami.

Učiteljem priporočajo, naj ne obremenjujejo učencev z nalogami ali izdelki, za katere niso prepričani, da jih lahko vsi sami opravijo doma (brez dodatnega nabavljanja in iskanja materialov ipd.). Učencev in staršev naj ne obremenjujejo z dolgimi in nejasnimi navodili, obvezno naj upoštevajo starost učencev in spodbujajo njihovo samostojnost. Posebno pozornost naj posvetijo učno šibkejšim učencem.

Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja je pripravil Zavod RS za šolstvo.