Vseh obrazcev pridobivanja projektnih pogojev mnenj in legalizacije je po novem 67. Foto: Pixabay
Vseh obrazcev pridobivanja projektnih pogojev mnenj in legalizacije je po novem 67. Foto: Pixabay

Pravilnik določa vsebine in oblike projektne ter druge dokumentacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov, so objavili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Do 1. januarja 2025 sicer velja prehodno obdobje, v katerem lahko investitorji zahtevam in prijavam prilagajo projektno dokumentacijo, ki je bila že izdelana po dosedanjem predpisu.

V novem pravilniku so posodobljene dosedanje določbe glede načina izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, za izvedbo gradnje, izvedenih del ter za legalizacijo objektov.

Do 1. januarja 2025 velja prehodno obdobje. Foto: Pixabay
Do 1. januarja 2025 velja prehodno obdobje. Foto: Pixabay

Nove pa so določbe glede načina izdelave novih oblik projektne dokumentacije, kot jih je uvedel gradbeni zakon, in sicer projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter za odstranitev objekta.

Vsaka projektna dokumentacija ima tekstualni del, ki jo običajno sestavljajo obrazci in tehnično poročilo, ter grafične prikaze, ki jih sestavljajo lokacijski in tehnični prikazi.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela kot zbirni prikaz, kjer so vse vsebine združene v eni mapi. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, izvedenih del, za legalizacijo objektov in za odstranitev objekta pa vsebuje zbirni načrt (prej poimenovan vodilna mapa ali vodilni načrt), ki mu običajno sledijo načrti in priloge.

Vseh obrazcev, med drugim tudi zaradi novih določb glede manjše rekonstrukcije, pridobivanja projektnih pogojev mnenj in legalizacije, je po novem 67.

Kaj sodi med enostavne objekte?

Pri gradnji nezahtevnih objektov, za katero je tudi potrebno gradbeno dovoljenje, je med novostmi to, da mora investitor, če objekt gradi sam, imenovati nadzornika. Če ga gradi izvajalec, imenovanje nadzornika ni obvezno.

Po novem je treba občini prijaviti gradnjo enostavnih objektov, ki so stavbe. Glede na uredbo o razvrščanju objektov so v splošnem to enoetažni objekti višine do štiri metre in globine do enega metra ter pri katerih nosilni razpon ne presega štirih metrov.

Po klasifikaciji v uredbi se med enostavne objekte med drugim uvrščajo garažne stavbe površine do 20 kvadratnih metrov, stavbe za rastlinsko pridelavo do 50 kvadratnih metrov, stavbe za rejo živali do 20 kvadratnih metrov, skladišča pridelkov do 40 kvadratnih metrov, nadstrešnice do 20 kvadratnih metrov, bazeni za kopanje prostornine do 60 kubičnih metrov (ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov) ter grajeni prostori na drevesu površine do pet kvadratnih metrov in pri katerih je višina od tal do vrha objekta do pet metrov.