Prenovljen gradbeni zakon poenostavlja postopke za pridobivanje gradbenega dovoljena. Le-to ne bo več potrebno za rušenje objektov in za začasne sezonske objekte. Foto: BoBo
Prenovljen gradbeni zakon poenostavlja postopke za pridobivanje gradbenega dovoljena. Le-to ne bo več potrebno za rušenje objektov in za začasne sezonske objekte. Foto: BoBo
Gradnja
Prenovljena gradbena zakonodaja bo ponudila možnost legalizacije nekaterih starih črnih gradenj. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Na ministrstvu zagotavljajo, da so skušali predloge iz prve javne obravnave v največji možni meri vključiti v osnutke vseh zakonov. Sveženj prenovljene zakonodaje namreč vključuje zakon o urejanju prostora, gradbeni zakon in zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Gradbeni zakon na novo ureja gradnjo objektov in nadomešča Zakon o graditvi objektov. Med novostmi, ki jih zakon prinaša, je med drugim omilitev pogojev za nekatere vrste gradnje in del, za odstranitev objekta na primer ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje, ampak le prijava začetka gradnje. Gradbeno dovoljenje tudi ne bo več potrebno za začasne objekte, namenjene prireditvam in za čas sezone. Prav tako bo manj zahtevane dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Mogoča legalizacija neproblematičnih gradenj
Predvidena je uvedba prijave začetka gradnje, s čimer bo lahko inšpekcija učinkoviteje izvajala nadzor, in možnost skrajšanega postopka izdaje gradbenega dovoljenja v primerih, ko ni predvidenih vplivov na okolje. Za objekte, ki nimajo vpliva na okolje in niso zahtevni, je predvidena tudi prijava dokončanja gradnje - v kateri bodo izjave nadzornika in izvajalca, da je gradnja skladna z gradbenim dovoljenjem, s čimer ne bo več potrebno uporabno dovoljenje.

Predvidena je možnost legalizacije netežavnih nedovoljenih gradenj. Za objekte, starejše od 20 let, je predvidena možnost pridobitve dovoljenja, za preostale, pri katerih lastnik nima druge nepremičnine za bivanje ali v objektu opravlja gospodarsko dejavnost, rušenje pa bi mu vzelo edini vir dohodka, bo mogoče pridobiti začasno dovoljenje za pet let.

Uvedba instrumenta prevlade javne koristi
Zakon o urejanju prostora bo nadomestil zakone o prostorskem načrtovanju, o urejanju prostora in o umeščanju prostorskih ureditev v prostor. Nadgradil bo obstoječi sistem državnega in občinskega prostorskega načrtovanja, prostorske ukrepe in ukrepe zemljiške politike, uvedel pa bo tudi nekatere novosti.

Med temi bo vpeljava instrumenta prevlade ene javne koristi nad drugom, če bo prišlo do trka javnih interesov in na strokovni ravni ne bo mogoče doseči usklajene rešitve - mnenja bo dajala komisija za prostorski razvoj, ki bo delovno telo vlade, strokovno podporo komisiji pa prostorski svet pri ministrstvu. Vpeljali bodo tudi instrument prostorskega načrtovanja, pri čemer bo regionalni prostorski načrt nov strateški dokument na ravni razvojne regije in občinski prostorski načrt na ravni občine.

Regulacija pooblaščenih poklicev
Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih bo iz sedanjega Zakona o graditvi objektov prevzel sistem pogojev in postopkov za pridobitev licenc in pooblastil ter ga nadgradil. Tako bo določil regulirane poklice - pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec - in za vsakega od njih tudi podrobno opisal poklicne naloge.

Ministrstvo za okolje zbira pripombe na gradbeno zakonodajo do 4. novembra.