Računsko sodišče očita Lekarni Ljubljana več kršitev predpisov o javnem naročanju. Foto: BoBo
Računsko sodišče očita Lekarni Ljubljana več kršitev predpisov o javnem naročanju. Foto: BoBo
Lekarna Ljubljana 100 milijonov mimo pravil

Po mnenju Marka Jakliča, ki je bil leta 2011 direktor Lekarne Ljubljana, je odločitev sodišča dokaz, kako lobiji v Sloveniji obvladujejo zdravstvo. Med drugim naj bi Lekarna Ljubljana pod njegovim vodstvom izvedla tri ali štiri javna naročila, na katera pa se ponudniki niso prijavili: "Gre za več kot očiten dogovor med njimi, zaradi česar je proti njim že uvedla postopke tudi Agencija za varstvo konkurence."

Poročilo Računskega sodišča je dokaz, da lobiji obvladujejo zdravstvo
Jaklič Računskemu sodišču očita tudi, da ni odgovorilo na nobeno izmed trditev Lekarne Ljubljana, temveč se je raje ukvarjalo z administrativnimi nepravilnostmi, pri tem pa spregledalo uspešnost poslovanja Lekarne, temveč je "v ščitenju lobijev odločilo birokratsko".

Več računovodskih nepravilnosti
Poleg nepravilnosti pri javnem naročanju so po navedbah Računskega sodišča v Lekarni Ljubljana nekaterim uslužbencem nepravilno določili osnovno plačo in delovno uspešnost, nepravilnosti pa so bile tudi pri napredovanju. Obenem je sodišče izreklo mnenje s pridržkom tudi pri računovodskih izkazih, ki v nekaterih primerih niso skladni s predpisi. Tako so ob koncu leta 2011 izkazali za dobrih 700 tisoč evrov prenizko vrednost amortiziranih osnovnih sredstev in za 667 tisoč evrov prenizek presežek prihodkov nad odhodki v preteklih letih.

Sedej: V zakonodaji več nedorečenosti
Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da zavod nekaterih prihodkov in odhodkov v obravnavanem letu ni pravilno razmejil na dejavnost javne službe in svojo tržno dejavnost. Tako so bile tudi dolgoročne finančne naložbe previsoke za 7.450 evrov, ker zavod ni pravilno določil zneska prevrednotenja.

V Lekarni Ljubljana med revizijskim postopkom niso odpravili vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je Računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora zavod izkazati popravke za nepravilne obračune in odpravo drugih nepravilnosti.

Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča zavrača Jakličeve očitke
Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Jorg Kristijan Petrovič zavrača očitke nekdanjega direktorja Lekarne Ljubljana Marka Jakliča, da je poročilo sodišča dokaz, kako lobiji obvladujejo zdravstvo. Petrovič poudarja, da se sodišče vedno odloča skladno z mednarodnimi standardi. Pričakuje pa ukrepe MOL-a, ki je ustanovitelj lekarne.

Mnenje vezano na obseg nepravilnosti
Petrovič je poudaril, da je izrek mnenja vedno vezan na obseg ugotovljenih nepravilnosti ali napak pri računovodskih izkazih. Računsko sodišče pa izreče negativno mnenje, če gre pri ugotovljenih nepravilnostih za prevladujoč vpliv na poslovanje.

100 milijonov je velik znesek
Zdravila v vrednosti več kot 100 milijonov evrov, ki jih je Lekarna Ljubljana kupila v nasprotju z zakonodajo o javnih naročilih, predstavljajo velik znesek v poslovanju Lekarne Ljubljana, pojasnjuje Petrovič. Zato je Računsko sodišče tudi izreklo negativno mnenje. "O kakšnih drugih vplivih je težko govoriti. Jih ni," je poudaril Petrovič.

Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča je tudi podrobneje pojasnil nekatere ugotovitve sodišča pri reviziji poslovanja Lekarne Ljubljana v letu 2011. O omenjenih 100 milijonih evrov je dejal, da gre za vrednost nakupa zdravil in medicinskih pripomočkov v letu 2011, ki jih je Lekarna Ljubljana kupila pri lastni družbi LL Grosist.

Lekarna Ljubljana zavezana zakonu o javnem naročanju
Lekarna Ljubljana je zavezana delovati skladno z zakonom o javnem naročanju. Zakon sicer dopušča določene izjeme, ko ni treba kupovati po predhodnem javnem naročilu oz. razpisu. Ena izjema je ta, da naročniku ni treba izvesti javnega naročila, če kupuje od dobavitelja, ki je pretežni dobavitelj blaga, če dobavlja blago po tržno primerljivih cenah in če je dobavitelj za to blago izvedel postopek javnega naročanja.

LL Grosist ni izvedel javnih naročil
Petrovič pojasnjuje, da je Lekarna Ljubljana uporabila to izjemo, a vsi trije navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, saj ni bilo dokazov, da bi LL Grosist pri svojih nakupih izvedel postopek javnega naročila. Sodišče je po Petrovičevih besedah ugotovilo, da se je LL Grosist sicer lotil javnih naročil, a iz različnih razlogov ti postopki niso bili nikoli dokončani.

Prirejanje podatkov
Pri reviziji je izpostavil tudi napačno razporejanje presežkov prihodkov nad odhodki med tržnim in javnim delom poslovanja. Revizija Računskega sodišča je namreč razkrila, da je lekarna izkazala za 356.239 evrov prenizek presežek prihodkov nad odhodki od dejavnosti javne službe oz. toliko previsok presežek iz tržne dejavnosti.

Ločiti tržno od javnega!
Računsko sodišče po njegovih besedah vedno izpostavlja problematiko razmejevanja med tržnim in javnim delom poslovanja. Lekarne so namreč zainteresirane, da imajo čim večji delež prihodkov in čim manjši delež odhodkov na strani tržnega dela ter obratno na strani javne službe, saj je del plač zaposlenih v lekarnah vezan na dobiček iz tržne dejavnosti.

MOL še ni seznanjen
Neskladnost bilančnih podatkov je sicer lani ugotovila tudi komisija pri ministrstvu za zdravje, ki je v Lekarni Ljubljana opravila upravni nadzor. Zaradi ponavljajočih se nepravilnosti Petrovič pričakuje, da se bodo na to primerno odzvali lastniki oz. ustanovitelj Lekarne Ljubljana, to je Mestna občina Ljubljana (MOL).
Na MOL-u še niso seznanjeni z revizijskim poročilom Računskega sodišča.

Sašo Rink sklicuje sejo sveta Lekarne Ljubljana
Predsednik sveta Lekarne Ljubljana Sašo Rink bo sklical sejo sveta, na kateri bodo obravnavali poročilo Računskega sodišča o poslovanju Lekarne Ljubljana. Poročila podrobno še ne pozna, zato še ne more napovedati kakršnih koli ukrepov. Potrdil je, da ga je danes klical direktor Lekarne Ljubljana Marjan Sedej, s katerim sta govorila o poročilu.

Kakšni bodo ukrepi?
Rink je dejal, da ne more napovedati kakršnih koli ukrepov zoper vodstvo Lekarne Ljubljana, saj tudi sam ni podrobno seznanjen z vsebino poročila, poleg tega mora takšne sklepe sprejeti svet zavoda.

Ni dovolj pomembno, da bi svetnike klicali z dopusta
Na to temo bo sklical sejo sveta, o datumu seje pa pravi, da sklic ni tako nujen, da bi člane sveta klicali z dopusta, sploh ker gre za revizijo poslovanja v času prejšnjega vodstva Lekarne Ljubljana.

Lekarna Ljubljana 100 milijonov mimo pravil