Na ZSSS-ju upajo, da bo ministrstvo za delo inšpektoratu naložilo, da čim prej vzpostavi učinkovit sistem obveščanja prijaviteljev o izsledkih izvedenega inšpekcijskega postopka. Foto: Google Street View
Na ZSSS-ju upajo, da bo ministrstvo za delo inšpektoratu naložilo, da čim prej vzpostavi učinkovit sistem obveščanja prijaviteljev o izsledkih izvedenega inšpekcijskega postopka. Foto: Google Street View

Kot so zapisali v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so inšpektorat za delo, ki je nadzorni organ, zadolžen za izvrševanje predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu, že večkrat opozorili na težave, a zaman.

ZSSS utemeljen dvom o zakonitem delovanju inšpektorata ugotavlja v povezavi z delodajalcem Sava Turizem, ki je bil deležen več prijav. Kot je razvidno iz dopisa sindikalne centrale ministrstvu za delo, je bila že avgusta 2017 vložena prijava zaradi težkih razmer za delo v podjetju.

Zaposleni so morali delati v prostorih, v katerih je temperatura presegala s predpisi določene normative, delodajalec pa glede na njihove izjave ni poskrbel za ustrezno varnost in zdravje pri delu. Četudi je prijavitelj zahteval, da v inšpekcijskem postopku ostane anonimen, je po informacijah ZSSS-ja inšpektor razkril njegovo identiteto.

Maja lani je bila proti istemu delodajalcu podana prijava zaradi zaposlovanja delavcev na podlagi individualnih pogodb. Delodajalec naj bi jih silil k podpisu novih individualnih pogodb, da bi se izognil spoštovanju določil kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem. Sindikat je zahteval urgentno obravnavo primera, a prijavitelj še ni prejel poročila inšpektorata o izvedenem nadzoru ali izrečenih ukrepih. Pred kratkim pa je o tem odločalo pristojno delovno sodišče, ki je ugotovilo nezakonito delovanje delodajalca.

Očitki o neodzivnosti in dolgotrajnih obravnavah

Julija letos je bilo, kot navajajo v ZSSS-ju, znova prijavljenih več kršitev zoper Savo Turizem. Sindikat je ob tem zaprosil inšpektorat za potrdilo prejete prijave, a neuspešno. Prijava je bila najprej naslovljena na glavnega inšpektorja za delo Jadranka Grlića, nato pa na glavno pisarno inšpektorata za delo. V vmesnem času je se je uprava podjetja po informacijah ZSSS-ja sestala s sindikatom v podjetju in ga obvestila, da je s prijavo seznanjena, prav tako pa tudi z imenom prijavitelja. Ta je potrdilo o prejeti prijavi prejel šele po omenjenem sestanku. Inšpektor je dolžen varovati tajnost vira in drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

V ZSSS-ju so poudarili tudi zahtevo po inšpekcijskem nadzoru pri delodajalcih v okviru skupine Sintal in delodajalcu Protect Infra. Prijavo je ZSSS naslovil na inšpektorat marca letos, in sicer zaradi izplačevanja dodatka za delovno dobo. V zvezi so namreč ugotovili, da omenjena podjetja svojim delavcem mesečno izplačujejo zgolj dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, čeprav za to nimajo podlage v kolektivni pogodbi dejavnosti. Postopki inšpektorata naj bi bili uvedeni marca, a še niso končani, čeprav so to podjetja z več kot 2000 delavci v dejavnosti zasebnega varovanja, torej je to "nedvomno prijava, ki bi jo inšpektorat moral obravnavati prednostno, in zadevo zaključiti v čim krajšem času".

Na Zvezi svobodnih sindikatov opozarjajo, da pri številnih prijavah z inšpektoratom za delo težko vzpostavijo dialog. Foto: BoBo
Na Zvezi svobodnih sindikatov opozarjajo, da pri številnih prijavah z inšpektoratom za delo težko vzpostavijo dialog. Foto: BoBo

Pozivi k vzpostavitvi učinkovitega sistema obveščanja

V ZSSS-ju so v nadaljevanju brez podrobnih opisov navedli še številne prijave, ki na inšpektoratu niso bile deležne dialoga. Ob tem so poudarili velik pomen odločanja "brez nepotrebnega odlašanja". Hkrati jih je zmotilo, ker sindikati ob prijavi suma kršitev od inšpektorata ne prejmejo odziva oz. ga prejmejo šele po vnovičnem poizvedovanju. "Takšno ravnanje otežuje sindikalno delovanje, katerega namen je tudi zaščita položaja delavcev ter spremljanje izvajanja delovne zakonodaje in podzakonskih predpisov v praksi," so navedli.

V tej luči so med drugim izrazili upanje, da bo ministrstvo inšpektoratu naložilo, da čim prej vzpostavi učinkovit sistem obveščanja prijaviteljev o rezultatu izvedenega inšpekcijskega postopka, še posebej v odnosu do kvalificiranih prijaviteljev, kot so reprezentativni sindikati.