Če želite zaposlitev v javni upravi, boste morali na najbližji zavod za zaposlovanje oz. na spletne strani javne uprave. Vlada namreč ukinja objave v Uradnem listu. Foto: EPA
Če želite zaposlitev v javni upravi, boste morali na najbližji zavod za zaposlovanje oz. na spletne strani javne uprave. Vlada namreč ukinja objave v Uradnem listu. Foto: EPA
Najvišja sejnina v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države znaša 500 evrov. Foto: EPA
Sunita Williams
Slovenija naj bi se v prihodnosti dejavneje vključila v različne vesoljske programe. Foto: EPA
Inštitut za varovanje zdravja
Vlada je dala zeleno luč za imenovanje Janeta na čelo IVZ-ja. Foto: RTV SLO
Strožji nadzor nad javnimi uslužbenci

Zakon uvaja mehanizem nadzora pri pravici do povračila stroškov prevoza na delo in bolniških odsotnosti, s čimer uvaja pravno podlago za nadzor uslužbencev s pomočjo detektivov. Predstojnik zaposlenega v javnem sektorju bo moral uslužbencu predhodno omogočiti, da se izjasni glede suma o zlorabi omenjenih pravic.

Zakon odpravlja obvezno objavo javnih natečajev za delovna mesta v časopisih oz. Uradnem listu, ki bodo po novem objavljeni na zavodu za zaposlovanje in na spletu. V uslužbenski sistem javne uprave se bodo umeščale nove stopnje visokošolske izobrazbe - po bolonjski stopnji, pri čemer bo univerzitetna izobrazba po starem sistemu izenačena z drugo bolonjsko stopnjo. Zakon naprej omogoča, da so lahko na mesto svetovalcev imenovani tudi zaposleni z višješolsko izobrazbo.

Ob tem je vlada sprejela uredbo o novih višinah dnevnic pri službenih potovanjih v tujino. Za države zahodne in severne Evrope bodo javni uslužbenci prejeli po 55 evrov dnevnice, za države južne in vzhodne Evrope 40 evrov, za severno Ameriko in Avstralijo 60 dolarjev, za preostale države pa 50 dolarjev.

Vlada določila sejnine nadzornikov
Na redni seji je bila sprejeta tudi uredba, ki določa sejnine za članstvo v svetih javnih zavodov, upravnih odborih in nadzornih svetih gospodarskih družb v neposredni ali posredni večinski lasti države. Uredba vzpostavlja nezdružljivost med položajem ministra, državnega sekretarja oz. generalnega sekretarja vlade in članstvom v nadzornih svetih podjetij, ki so v večinski lasti države. Za druge javne uslužbence je omejitev nekoliko bolj mila, saj lahko sodelujejo v največ dveh nadzornih svetih ali svetih javnih zavodov.

Člani nadzornih svetov javnih zavodov - vrtcev, šol, lekarn ipd. - do sejnin niso upravičeni, člani v nadzornih svetih gospodarskih družb pa bodo prejemali med 115 in 215 evri za posamezno sejo.

Sejnine v gospodarskih družbah v posredni ali neposredni večinski lasti države se lahko v skladu z uredbo gibljejo med 150 in 500 evri.

Vlada za sodelovanje z vesoljsko agencijo EU-ja
Ministri so izrazili interes za postopno vključitev v raziskovalne programe Evropske vesoljske agencije. Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so naročili, naj v okviru skorajšnjega obiska Reneja Oosterlincka, direktorja Evropske vesoljske agencije za pravne in mednarodne zadeve, preuči pogoje za vključitev v raziskovalne programe agencije. Glede na to, da smo polnopravna članica EU-ja, se zdi priključitev agenciji "smiselna", so soglašali ministri.

Zbor ministrov je sporočil, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Razvojne banke Sveta Evrope Novi Ljubljanski banki v višini do 20 milijonov evrov, niti morebitni odobritvi kredita Evropske investicijske banke Telekomu Slovenije - za financiranje projekta nadgradnje in posodobitve omrežja do zneska 100 milijonov evrov.

Ministri so izrazili pobudo za sklenitev pogodbe o čezmejnem policijskem sodelovanju z Italijo, kar od nas - zaradi uvajanja schengna - zahteva evropski pravni red.

Vlada soglaša z imenovanjem Evgena Janeta na mesto direktorja Inštituta za varovanje zdravja RS.

Strožji nadzor nad javnimi uslužbenci