Volivci bodo 3. junija v slovenski hram demokracije poslali nove poslance. Foto: BoBo
Volivci bodo 3. junija v slovenski hram demokracije poslali nove poslance. Foto: BoBo
Osnovna naloga poslancev državnega zbora je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Foto: BoBo
Kdo bo Mira Cerarja zamenjal v vladni palači na Gregorčičevi? Foto: BoBo
Na plačni lestvici so poslanci uvrščeni od 55. do 62. plačnega razreda, kar pomeni, da na mesec zaslužijo med 3.661 in 4.817 evri osnovne bruto plače. Foto: Radio Koper/web
Zadnja javnomenjska anketa Vox populi je najvišjo priljubljenost namerila vladni stranki SD. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Državna volilna komisija (DVK) je sporočila, da lahko volivci in politične stranke liste kandidatov za prihajajoče državnozborske volitve predlagajo do 3. maja. Osnovna naloga poslancev državnega zbora (DZ) je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg tega DZ opravlja volilno in nadzorno funkcijo.

V zakonodajno funkcijo sodi sprejemanje sprememb ustave, zakonov in drugih aktov, med njimi državnega proračuna, ter ratificiranje mednarodnih pogodb. Prav tako je v pristojnosti DZ-ja razpisovanje referendumov.

Prav tako DZ voli, imenuje in razrešuje najpomembnejše nosilce funkcij v državi. Med drugim je pristojen za izvolitev predsednika vlade in ministrov, ustavnih sodnikov, guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic in člane Računskega sodišča.

Nadzorna funkcija
Poslanci imajo tudi nadzorno funkcijo; tako lahko odločajo o zaupnici ali nezaupnici vladi ter ustavni obtožbi predsednika republike, vlade ali ministrov. Odrejajo parlamentarne preiskave ter postavljajo poslanska vprašanja vladi.

DZ sestavlja 90 poslancev: 88 jih je izvoljenih na splošnih volitvah, po enega pa izvolijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti. Svoje delo opravljajo na plenarnih sejah in na sejah delovnih teles. Delo DZ-ja vodi predsednik, ki ga poslanci izvolijo na konstitutivni seji z večino glasov vseh poslancev. Pri delu mu pomagajo največ trije podpredsedniki.

Poslanci svojo poslansko funkcijo opravljajo poklicno, zaradi česar ne smejo opravljati funkcij ali dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo poslanca. Med njimi je denimo županska.

55. do 62. plačni razred
Na plačni lestvici so poslanci uvrščeni od 55. do 62. plačnega razreda, kar pomeni, da na mesec zaslužijo med 3.661 in 4.817 evri osnovne bruto plače. Predsednik DZ-ja pa je uvrščen v najvišji, 65. plačni razred in mu pripada plača v vrednosti 5.419 evrov bruto.

Poleg tega so poslanci upravičeni do povračil stroškov za prevoz, prehrano in izobraževanje, na voljo pa so jim tudi službena stanovanja. Prav tako poslanci prejemajo mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri delu v volilni enoti; ta znaša med 500 in 800 evri. Še 180 evrov pa dobijo za delovanje poslanske pisarne.

Tudi po prenehanju mandata imajo nekdanji poslanci pravico do nadomestila v vrednosti 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta. Pri delu poslancem pomaga približno 350 zaposlenih v državnem zboru.

Izvolitev premierja
DZ je pristojen tudi za izvolitev predsednika vlade in ministrov. Postopki za oblikovanje nove vlade stečejo po konstituiranju državnega zbora, saj ima predsednik države 30 dni časa, da po posvetu s poslanskimi skupinami državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade. Praviloma je to predsednik stranke, ki je na volitvah dobila relativno večino.

Ko je predsednik vlade izvoljen, mora v 15 dneh predlagati imenovanje ministrov. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov. Ti pogosto prihajajo iz vrst novoizvoljenih poslancev, a jim, če so izvoljeni za ministre, ni treba odstopiti s poslanske funkcije, pač pa jim ta miruje.

Slovenske koalicijske vlade
Ker se v Sloveniji poslanci volijo po proporcionalnem sistemu, je vlada, ki jo sestavi mandatar, praviloma koalicijska. Od koalicijskih pogajanj je odvisno tudi, koliko in katere resorje bo imela posamezna vlada. Resorje, ki jih bo imela, vsakokratna vlada določi z zakonom o vladi.

Dosedanje vlade so imele različno število resorjev, aktualno vlado denimo sestavlja 14 ministrstev, ima pa tudi dva ministra brez resorja.

Vlada je sicer organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave. Opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo. Pristojna je za izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor. Prav tako določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. Kot najvišji organ državne uprave vlada izdaja predpise in sprejema pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe. Državnemu zboru vlada predlaga v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge akte.

SD ostaja najbolj priljubljena stranka
SD ostaja najbolj priljubljena stranka