Po mnenju slovenske vlade bo Podmežakla do EP-ja 2013 pripravljena. Foto: MMC RTV SLO/Toni Gruden
Po mnenju slovenske vlade bo Podmežakla do EP-ja 2013 pripravljena. Foto: MMC RTV SLO/Toni Gruden
Na razpis za novomeško dvorano se ni javil nihče. Foto: Sadar+Vuga

Za gradnjo večnamenskega športnega centra Ptuj in večnamenske športne dvorane Novo mesto zaradi časovne omejitve ni mogoče pričakovati, da bosta dvorani zgrajeni pravočasno, saj projektna dokumentacija za tako velika objekta še ni pripravljena do te stopnje, da bi se lahko pridobilo gradbeno dovoljenje in objavilo korektno javno naročilo za izvedbo del. Poleg tega se postavlja vprašanje, ali je trenutno sploh kakšno podjetje sposobno pripraviti ustrezno ponudbo glede na nujne zahteve po garancijah in izredno kratkih rokih za izvedbo.

Vlada je s sklepom 28. julija lani naložila MŠŠ-ju, da v sodelovanju s tamkajšnjimi skupnostmi Jesenice, Koper, Novo mesto in Ptuj, prireditelji tekem, pripravi strokovne podlage, na podlagi katerih bo skladno z opredeljenimi postopki, pogoji in merili za porabo sredstev kohezijske politike v Sloveniji sprejeta odločitev o morebitnem sofinanciranju potrebnih investicij iz operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 s prednostno usmeritvijo športnorekreacijska infrastruktura.

Minister za šolstvo in šport je na tej podlagi 12. septembra lani sprejel sklep o začetku postopka neposredne potrditve operacij za projekt gradnje oziroma obnove večnamenskih športnih dvoran v štirih slovenskih občinah; 12. septembra so vse štiri občine z dopisom pozvali, da pošljejo dokumentacijo, pripravljeno skladno z navodili organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike, in sicer najpozneje do 17. januarja letos.

Občine so svojo obveznost izpolnile in pravočasno na MŠŠ naslovile vloge za sofinanciranje projektov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Strokovne službe MŠŠ-ja so pri pregledu ugotovile, da so vse vloge zaradi formalnih in vsebinskih razlogov pomanjkljive, zato terjajo ponovni poziv občinam, da jih ustrezno dopolnijo.