Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO
Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO

Delničarji so na skupščini sklenili, da se bo od bilančnega dobička za leto 2020 v vrednosti slabih 35 milijonov evrov za izplačilo dividend namenilo 29,3 milijona evrov, preostanek pa se bo prenesel v naslednje leto. Lani je dividenda znašala 3,50 evra bruto na delnico.

Lastniška struktura z 31. marca letos. Foto: Telekom Slovenije
Lastniška struktura z 31. marca letos. Foto: Telekom Slovenije

V Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki ima v Telekomu Slovenije 4,25-odstotni lastniški delež, upravlja pa tudi 62,54-odstotni delež države, so višjo dividendo utemeljili z navedbo, da je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa omogoča nemoteno poslovanje in razvoj družbe. Nasprotni predlog v zvezi z dividendo je podalo tudi društvo Mali delničarji Slovenije, ki je predlagalo pet evrov bruto dividende.

SDH skupščini Telekoma Slovenije predlaga nekoliko višjo dividendo

Nova člana nadzornega sveta

Skupščina Telekoma je danes odločala tudi o dveh članih oz. članicah nadzornega sveta. 27. aprila je namreč mandat potekel nadzornicama Barbari Kürner Čad in Barbari Gorjup.

Tudi v tem primeru so delničarji prikimali nasprotnemu predlogu SDH-ja, da se za nadzornico imenuje Karla Pinter, sicer generalna direktorica direktorata za notranji trg na gospodarskem ministrstvu. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je medtem predlagal, da skupščina še en mandat podeli nadzornici Kürner Čad. V skladu s predlogom nadzornega sveta, ki so ga delničarji potrdili, pa bo novi nadzornik Telekoma tudi Jurij Toplak.

Uprava lahko pridobiva lastne delnice

Ne nazadnje je skupščina odločala tudi o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. Medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala, da se uprava pooblasti za pridobivanje lastnih delnic do višine 10 odstotkov osnovnega kapitala, so delničarji v skladu z nasprotnim predlogom SDH-ja sklenili, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči pet odstotkov osnovnega kapitala. Prav tako se po predlogu SDH-ja veljavnost pooblastila skrajša s 36 na 12 mesecev.

V društvu Mali delničarji Slovenije so bili sicer nezadovoljni z vrednostjo, po kateri bo lahko uprava odkupovala lastne delnice. Predlagali so razpon med 0,8-kratnikom in 1,4-kratnikom knjigovodske vrednosti delnice, medtem ko je obveljal predlagani razpon od 0,45-kratnika do 0,80-kratnika. Po oceni predsednika društva Mali delničarji Slovenije Rajka Stankoviča kupovanje delnic nižje od 80 odstotkov knjigovodske vrednosti pošilja "napačen signal" organiziranemu trgu.

Čisti dobiček je lani znašal 25 milijonov evrov

Skupina Telekom Slovenije je sicer lani ustvarila 647,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot leto prej. Čisti dobiček se je ustavil pri 24,9 milijona evrov, kar je 23,9 milijona evrov več kot leto prej.

Predsednik uprave družbe Cvetko Sršen je glede poslovanja poudaril, da je skupina Telekom Slovenije finančno stabilna. Spomnil je na vplive pandemije covida-19, lansko leto je ocenil za "leto izrednih okoliščin". Med drugim je izpostavil komercialno lansiranje omrežja 5G, širjenje optičnega omrežja, na katero je priključenih več kot 400.000 gospodinjstev, in nemoteno zagotavljanje telekomunikacijskih storitev in kibernetske varnosti v obdobju izjemno povečanih obremenitev omrežja.

Prodaja TS Medie ustavljena, družba ostaja pod okriljem Telekoma Slovenije

Zakaj niso prodali družbe TS Media

Dotaknil se je tudi postopka prodaje družbe TS Media, ki se je maja letos zaključil brez izbire kupca. Kot je pojasnil, informacij o tem, koliko ponudb in v kakšni višini je Telekom Slovenije za to družbo dobil, ne more razkriti, saj gre za poslovno skrivnost. "TS Media ima tržni potencial in naredili bomo vse, da ga uresničimo," je poudaril Sršen.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Iztok Černoša pa je med drugim pojasnil, da je takratni nadzorni svet septembra lani na podlagi anonimke podpisal pogodbo z revizijsko družbo BDO Revizija za izredni pregled določenih segmentov družbe. Revizija še ni končana.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za leto 2020.