Svetniki so v celoti zavrnili spremembe zakona o RTVS-1C, ki jih je predlagalo ministrstvo za kulturo, saj ne naslavljajo sodobnih izzivov javnih servisov, ampak le izločajo enoto oddajnikov in zvez iz RTV-ja.

Svet delavcev RTV Slovenija je izrazil skrb za zaposlene in stabilnost delovanja Javnega zavoda RTV Slovenija (JZ RTV SLO), ki je s to spremembo ogrožena. Spremembe zakona o RTVS (RTVS-1-C) namreč ne odgovarjajo na vprašanje, kaj se bo zgodilo z zaposlenimi na oddajnikih in zvezah in koliko zaposlenih bo zaradi izločitve enote oddajniki in zveze manj na RTV SLO. Z izločitvijo se finančno oškoduje javni zavod RTV Slovenija in zaposleni, ki s(m)o vlagali velike finančne vložke v oddajnike in zveze, zakon pa teh oškodovanj ne nadomesti.

V Svetu delavcev RTV Slovenija nasprotujemo dodatnim finančnim obremenitvam v spremembah zakonov o RTV (RTVS-1-C), medijih ZMED-E in STA, saj že sedanja dva odstotka od RTV prispevka, ki jih plačuje RTV Slovenskemu filmskemu centru, močno načenjata finančne stanje JZ RTV SLO. Ugotavljamo, da predlogi zelo posegajo v proračun javnega servisa in mu odvzemajo vsaj deset odstotkov denarja. RTV prispevek mora biti namenjen izključno delovanju JZ RTV Slovenija in se mora avtomatično usklajevati z rastjo življenjskih stroškov. Povečevanje oglaševanja v času, ko je svet zajela kriza zaradi epidemije, ni rešitev za zagotavljanje stabilnega finančnega poslovanja. Predlagamo, da bi zakonodajalec zasnoval stabilno financiranje za več let, ki ni odvisno od vsakodnevne politike.

Svet delavcev predlaga, da se financiranje oddaj za ranljive skupine in medijsko pismenost zagotovi v proračunu RS.

Svet delavcev pričakuje od zakonodajalca, da vzpostavi finančni mehanizem, in sicer v obliki obdavčitve ponudnikov pretočnih vsebin (Netflix, Apple, Amazon, Disney TV …), ki jih plačujejo slovenski uporabniki. Prepričani smo, da bi se na tak način zagotovila sredstva v proračunu RS, ki bi jih bilo mogoče nameniti za slovensko medijsko produkcijo.

Formalna javna razprava o treh medijskih zakonih (ZMED-E, ZRTVS-1-C, ZSTA) ni upoštevala standardov, ki so veljali za prejšnje javne razprave ob takšnih pomembnih zakonodajnih spremembah (novinarske konference Ministrstva za kulturo, okrogle mize s strokovnjaki in zainteresirano javnostjo, vključitev socialnih partnerjev v pripravo zakonov ...). Predlogi sprememb medijske zakonodaje tudi niso pripravljeni v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti (Državni zbor 19. 11. 2009), ki določa, da so "priprava, sprejemanje in izvajanje jasne, pregledne, kakovostne in določne zakonodaje mogoči le s široko in jasno izraženo politično podporo, strokovno usposobljenimi in politično nevtralnimi uslužbenci uprave ter ob čim širšem družbenem soglasju".

Pričakujemo, da se predlagani zakoni o spremembi medijske zakonodaje, dokler niso upoštevani ti demokratični standardi, umaknejo iz zakonodajnega postopka.

Popravek: Svet delavcev o spremembah medijske zakonodaje

V članku je v četrtem odstavku med drugim zapisano, da: »V Svetu delavcev RTV Slovenija nasprotujemo dodatnim finančnim obremenitvam v spremembah zakonov o RTV (RTVS-1-C), medijih ZMED-E in STA, saj že sedanja dva odstotka od RTV prispevka, ki jih plačuje RTV Slovenskemu filmskemu centru, močno načenjata finančne stanje JZ RTV SLO.«V Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS poudarjamo, da Slovenski filmski center, javna agencija RS ni financiran s strani RTV prispevka. Slovenski filmski center je javna agencija, ki je financirana iz proračunskih virov, preko Ministrstva za kulturo, v manjšem delu pa se financira z drugimi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodki iz prodaje blaga in storitev na trgu.

Nataša Bučar, direktorica
Slovenski filmski center