Pristojnosti predsednika so določene v ustavi. Foto: BoBo
Pristojnosti predsednika so določene v ustavi. Foto: BoBo
Državni zbor
Predsednik lahko pod določenimi pogoji razpusti parlament. Foto: RTV SLO
Predsedniška palača
Predsedniška palača - Delovno mesto predsednika republike. Foto: BoBo

Predsednik tudi postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov; izdaja listine o ratifikaciji; odloča o pomilostitvah; podeljuje odlikovanja in častne naslove in opravlja druge zadeve, določene z ustavo.

Poleg tega pa 108. člen ustave določa, da lahko predsednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo, kadar se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati.

Po parlamentarnih volitvah, predsedik države po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade.

Predsednik lahko pod določenimi pogoji razpusti parlament
Predsednik lahko, če je bila ob določenih pogojih izglasovana nezaupnica vladi, razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo.

Poleg tega ima predsednik republike še vrsto drugih pristojnosti, največkrat gre za predlaganje kandidatov za določena mesta, ki jih potem izvoli državni zbor. Predsednik DZ-ju namreč v imenovanje predlaga guvernerja Banke Slovenije in člane sveta banke. Ob iskanju ustavnega sodnika je predsednik države tisti, ki predlaga kandidate , izvoli pa jih državni zbor.

Predsednik republike državnemu zboru v izvolitev predlaga tudi varuha človekovih pravic, kandidate za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice ter člane računskega sodišča, se pravi predsednika in dva namestnika.

Odgovornost predsednika republike
109. člen ustave določa, da če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, ga državni zbor lahko obtoži pred ustavnim sodiščem. Le-to ugotovi utemeljenost obtožbe ali obtoženega oprosti, z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov pa lahko odloči o odvzemu funkcije. Ustavno sodišče lahko po sprejemu sklepa državnega zbora o obtožbi odloči, da predsednik republike do odločitve o obtožbi začasno ne more opravljati svoje funkcije.

Nadomeščanje predsednika republike
V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije opravlja začasno do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike predsednik državnega zbora. Predsednik državnega zbora začasno opravlja funkcijo predsednika republike tudi med siceršnjo zadržanostjo predsednika republike.