Zdenka Čebašek Travnik opozarja na nerešena vprašanja, povezana s pravicami otrok. Foto: BoBo
Zdenka Čebašek Travnik opozarja na nerešena vprašanja, povezana s pravicami otrok. Foto: BoBo

Varuhinja meni, da predlagane rešitve izboljšujejo normativno ureditev na področju družinskih razmerij, zlasti pa položaj in pravice otrok. Hkrati v sporočilu ugotavlja, da se je javna razprava o zakoniku bolj ali manj omejila le na vprašanja, ki sploh niso bistvena za položaj in pravice otrok.

Ob tem je izpostavila ureditev, ki prepoveduje telesno kaznovanje otroka in izpostavljanje drugim oblikam ponižujočega ravnanja.

Namesto centrov za socialno delo sodišče
Poudarila je, da je pomembna pridobitev družinskega zakonika tudi opredelitev, kdaj lahko sodišče enemu ali obema od staršev prepove izvajanje posameznih upravičenj iz starševske skrbi. Družinski zakonik pa med drugim določa še, da bo odvzem otroka, ki je po veljavni zakonodaji v pristojnosti centrov za socialno delo, prenesena v pristojnost sodišč.

Izpostavila je tudi novost v zakonodaji - zakonska opredelitev namestitve otroka z namenom posvojitve. Pred samo posvojitvijo je torej mogoče spremljati otroka, ki je že vključen v družino morebitnih posvojiteljev, in ugotavljati, če bi bila takšna posvojitev v največjo otrokovo korist, poudarja varuhinja.