Ne glede na statistične podatke se namreč prikrita revščina širi po državi, revni pa so tudi glede na nedavno dogajanje glede dviga socialne pomoči v slovenski družbi vse bolj stigmatizirani. Foto: EPA
Ne glede na statistične podatke se namreč prikrita revščina širi po državi, revni pa so tudi glede na nedavno dogajanje glede dviga socialne pomoči v slovenski družbi vse bolj stigmatizirani. Foto: EPA
SMC je bila po njihovih besedah edina stranka poleg Levice, ki si je prizadevala, da naj bo minimalen dohodek vsaj tako visok, da se omogoči človeku v stiski dostojno življenje. Foto: BoBo
Kot prvo je treba zvišati minimalno plačo, le-ta mora prejemniku omogočati dostojno preživetje, so prepričani v DeSUS-u. Foto: BoBo

Ključno je, da Slovenija vnovič ne zapade v politično nestabilnost, v nenehno menjavanje vlad in politike. Slovenija, slovensko gospodarstvo in Slovenke ter Slovenci potrebujemo stabilnost za nadaljnjo prosperiteto. Zato si prizadevamo za ponovitev mandata, saj si želimo v Slovenijo privabiti še več investitorjev, kot so Yaskawa, Lonstroff, Magna. Želimo si še višji minimalni dohodek. Več zaposlenih mladih. Zavzemamo se za Slovenijo, kjer je bolje za vse. Zato v svojem programu za prihodnji mandat med drugim napovedujemo tudi uvedbo pilotnega projekta za UTD kot odgovor na prihajajoče izzive staranja prebivalstva; predlagamo sklad za pomoč ob brezposelnosti in prehodu iz poklicev z nižjimi dohodki v poklice z višjimi, znižanje progresije na dohodninski lestvici za višje neto plače.

SMC o odpravljanju revščine
Bi bil rešitev za revščino lahko univerzalni temeljni dohodek (UTD)? Foto: BoBo

Gre za niz sistemskih ukrepov, tako na socialnem, zdravstvenem kot davčnem področju. Kot že rečeno, veliko je tudi v glavah in navadah ljudi. Nedopustno je, da se delavec s polno zaposlitvijo sooča z revščino. Minimalno plačo zato vidimo kot družbeno osnovo človeka vrednega življenja. Ekonomska politika se mora na izzive globalizacije odzvati z na novo opredeljeno vlogo države pri varovanju tistih, ki z globalizacijo izgubljajo. Potreben je premik od načela varovanja delovnih mest, kar zagotavljajo subvencije, k načelu varovanja delavcev, kar zagotavljajo spodbude za vlaganja v razvoj. Tako omogočimo spreminjanje prekarnega dela v delo za nedoločen čas in omejimo delne zaposlitve. Da bo to mogoče, je treba najprej zagotoviti, da je vsako opravljeno delo pravočasno in v celoti plačano.

DeSUS o odpravljanju revščine
So revni v slovenski družbi vse bolj stigmatizirani? Foto: Pixabay

Odgovore preostalih objavljamo v dveh delih, začenši s stališči vladnih strank; v stranki Karla Erjavca poudarjajo potrebo po spremembi miselnosti, tj. vrednotenju dela, v stranki Mira Cerarja pa kot uspeh tega mandata zmanjšanje brezposelnosti. Obe vladni stranki predlagata sistemske spremembe, a ne v duhu postopnega in načrtnega ukinjanja sistemske revščine, torej tiste, ki jo "uzakonja" politika. Ne glede na statistične podatke se namreč prikrita revščina širi po državi, revni pa so tudi glede na nedavno dogajanje glede dviga socialne pomoči v slovenski družbi vse bolj stigmatizirani.

Kako komentirate potezo vložitve veta na novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih?

DeSUS: Državni svet je samostojen organ, zato njihovih potez ne bomo komentirali. Na koncu z vetom niso bili uspešni, torej je zadeva že brezpredmetna.

SMC: V Stranki modernega centra smo odločno podprli novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki znesek minimalnega dohodka določa na 385 evrov na mesec (v letu 2019 pa 331 evrov). SMC je bila edina stranka poleg Levice, ki si je prizadevala, da naj bo minimalen dohodek vsaj tako visok, da se omogoči človeku v stiski dostojno življenje. Žalosti nas dejstvo, da povišanja ni podprla niti pristojna ministrica za delo Anja Kopač Mrak niti njena stranka SD. To nas je bolj negativno presenetilo kot pa predlagan veto državnega sveta. V SMC-ju smo zadovoljni, da veto ni bil izglasovan.
Koliko bi morala znašati višina denarne socialne pomoči?

DeSUS: Višina denarne socialne pomoči mora prejemniku omogočiti preživetje, hkrati pa ga motivirati k iskanju zaposlitve, pomembno je namreč tudi ohranjanje družbenih razmerij, delo mora ostati vrednota. Ni toliko problematična višina denarne socialne pomoči, kot je problematična višina minimalne plača, ta bi morala biti vsaj 700 evrov.

SMC: Že leta 2009 je bilo izračunano, da 385 evrov za Slovenijo pomeni višino kratkoročnih življenjskih stroškov, ki še omogočajo preživetje posameznika. Novela upošteva ta znesek.

Preberite tudi odgovore opozicijskih strank:

In kaj o revščini menijo SDS, Levica, NSi in Stranka AB?


Ali bi bilo treba spremeniti sistem dobivanja socialne pomoči, če da, na kakšen način?

DeSUS: Socialna politika oz. sistem izplačevanja socialnih transferjev mora postati pravičen in stimulativen. Ukrepi na področju izvajanja socialne politike morajo biti učinkoviti, ciljani, predvsem pa merljivi in z jasno postavljenimi cilji. Zavzemali se bomo za izplačila nadomestil za brezposelne, ki morajo omogočati prejemniku dostojno življenje. Prejemnike socialnih prejemkov pa je treba spodbujati k iskanju zaposlitve, tudi z obvezno udeležbo v programih javnih del. Preprečiti moramo stanje, ko posamezniku socialni transferji zagotavljajo boljši položaj, kot če bi bil zaposlen.

SMC: Cilj Stranke modernega centra je, da ukrep socialne pomoči v Sloveniji sploh ne bi bil več potreben, saj smo v SMC-ju v preteklih štirih letih dokazali, da je zniževanje brezposelnosti in ustvarjanje novih delovnih mest najboljši ukrep proti revščini. V primerjavi z letom 2014, ko je povprečno število prejemnikov denarne socialne pomoči na mesec znašalo 50.506, je namreč v letu 2017 povprečno število prejemnikov denarne socialne pomoči na mesec znašalo 43.847, tj. razlika več kot 6.500 ljudi. To jasno kaže na to, da so se prejemki gospodinjstev zvišali, zaradi česar se je število upravičencev do denarne socialne pomoči znižalo. S takim trendom moramo nadaljevati. V SMC-ju se hkrati zavzemamo, da se nadaljuje program socialne aktivacije, kjer gre za celovit pristop, ki rešuje problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov socialne pomoči. Socialno pomoč v SMC-ju razumemo kot zadnji izhod, kot pomoč človeku, ki se je znašel v veliki stiski. Ključno je, da pristojno ministrstvo natančno in objektivno oceni, kdaj je socialna pomoč upravičena.
Kako poskrbeti za državljane, ki so delovno aktivni, ampak so kljub temu na pragu revščine?

DeSUS: Kot prvo je treba zvišati minimalno plačo, ta mora prejemniku omogočati dostojno preživetje. Smo zagovorniki načela "za pošteno delo, pošteno plačilo in pozneje tudi dostojna pokojnina". Prav tako se bomo zavzemali za izboljšanje položaja organizacij civilne družbe oz. nevladnih organizacij, ki so velikokrat v veliko pomoč državi.

SMC: Slovenija sodi med države EU-ja z relativno nizko stopnjo tveganja socialne izključenosti in revščine. V zadnjih treh letih se je znižala tudi stopnja tveganja revščine delovno aktivnih oseb, ki je tako kot skupna stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti precej pod povprečjem EU-ja (2016: SI: 6,1 %. EU 9,6 %). Hkrati v SMC-ju poudarjamo, da se je osnovni znesek minimalnega dohodka v času Cerarjeve vlade vsako leto zviševal. Gibanje zneska minimalnega dohodka:
1.8.2014-31.7.2015 = 269,20 €
1.8.2015-31.12.2016 = 270,82 €
1.1.2016-31.7.2017 = 288,81 €
1.8.2016-31.7.2017 = 292,56 €
od 1.8.2017 = 297,53 €
Ključno je, da se v prihodnjem mandatu ohrani politična stabilnost, ki je predpogoj za gospodarsko rast, nove naložbe in stabilna delovna mesta. Samo tako bo lahko minimalni dohodek rasel in vedno manj bo v Sloveniji takih, ki težko preživijo mesec. Ob tem je ključno, da Slovenija ohrani solidarnostno noto na način, da povišujemo otroški dodatek, denarno pomoč, višamo pokojnine, subvencije najemnin in preostale nujne ukrepe, ki zagotavljajo človeku dostojno življenje.
Kaj predlagate glede zajezitve širjenja atipičnih zaposlitev?

DeSUS: Prekarna dela moramo omejiti na minimum, enako menimo o agencijah za posredovanje delavcev. Prekarnost lahko omeji država z ustreznimi socialnimi politikami in dobro regulacijo trga dela, ni pa to dovolj. V družbi in med delodajalci mora prevladati zavedanje, da je delo vrednota. Spremeniti moramo miselnost. Verjamemo, da je tudi gospodarstvenikom v resnici v interesu, da so njihovi zaposleni pripadni podjetju, zadovoljni in motivirani. Socialna varnost pa je, poleg spodbudnega delovnega okolja, ena ključnih točk, da to dosežemo. Vsekakor je treba okrepiti tudi nadzor in tudi kadrovsko popolniti ter ustrezno usposobiti delovno inšpekcijo.
SMC: V Stranki modernega centra smo v svojem programu za prihodnji mandat zapisali, da bomo ustanovili zadrugo za prekarne delavce za povečanje socialne varnosti, nižje stroške in skupen nastop na trgu. Hkrati smo zapisali, da se zavzemamo za učinkovitejše preprečevanje in kaznovanje zlorab delovnopravne zakonodaje skozi povečan in poostren nadzor. Atipične zaposlitve so v Sloveniji in drugod po svetu pereč izziv, ki zadeva predvsem mlade. V SMC-ju smo prepričani, da se moramo tega izziva lotiti nemudoma.

Kako zajeziti revščino med mladimi, ki šele vstopajo na trg dela, in kako med predšolskimi in šolanimi otroki?

DeSUS: Vse to se da zajeziti z ustreznimi socialnimi politikami, recimo v tem mandatu smo poskrbeli za brezplačne malice in kosila. A to seveda ni dovolj, noben otrok ne sme čutiti pomanjkanja, saj je Slovenija relativno bogata država. Podpiramo tudi ustanovitev stanovanjske sheme za mlade, ki bo mladim omogočila lažji nakup nepremičnine ter načrtovanje družine. Prav tako smo za večjo povezanost izobraževalnih ustanov in gospodarstva, to bo mladim omogočalo lažji dostop na trg dela.

SMC: V SMC-ju smo prepričani, da so mladi intelektualno srce naše družbe in zatorej ne sodijo na zavod za zaposlovanje. Veseli nas, da se je v mandatu vlade Mira Cerarja brezposelnost med mladimi prepolovila; januarja 2014 smo imeli 33.920 brezposelnih mladih, oktobra 2017 pa 17.348. Seveda se tukaj ne smemo zaustaviti, nadaljevati moramo s tem trendom zaposlovanja, saj je to najboljši ukrep zoper revščino. V tem mandatu smo sicer hkrati izvedli številne ukrepe, da bi pomagali mladim v šibkejšem položaju. Leta 2014 smo na podlagi Zakona o štipendiranju (ki je začel veljati 1. 1. 2014) dosegli, da so dijaki znova upravičeni do državne štipendije. Uvedene so bile štipendije za deficitarne poklice, ki jih prejemajo dijaki, ki se izobražujejo na deficitarnih programih (npr. mizar, kovinar, elektrotehnik). Trenutno to štipendijo prejema 2.391 dijakov. Za subvencionirane malice in kosila učencev je bilo v letu 2017 namenjeno skoraj 33,3 milijona evrov. Učenci, ki so upravičeni do subvencij, prejemajo brezplačne malice in kosila. V letošnjem šolskem letu smo razširili krog upravičencev; do polne subvencije za kosilo so zdaj upravičeni tudi tisti učenci, ki so uvrščeni v drugi in tretji dohodkovni razred. Za subvencionirano bivanje študentov letno namenimo okrog 3,1 milijona evrov. V letošnjem študijskem letu je bilo razpisanih več kot 12 tisoč ležišč. V SMC-jevem programu za prihodnji mandat najdemo številne ukrepe na tem področju; poudarjamo zgolj vzpostavitev regionalnih stanovanjskih zadrug za mlade in mlade družine ter brezplačni vrtec za vse otroke eno leto pred začetkom šolanja.

Kaj konkretno nameravate po volitvah storiti glede odprave revščine v Sloveniji?
DeSUS: Gre za niz sistemskih ukrepov, tako na socialnem, zdravstvenem kot davčnem področju. Kot že rečeno, veliko je tudi v glavah in navadah ljudi. Nedopustno je, da se delavec s polno zaposlitvijo sooča z revščino. Minimalno plačo zato vidimo kot družbeno osnovo človeka vrednega življenja. Ekonomska politika se mora na izzive globalizacije odzvati z na novo opredeljeno vlogo države pri varovanju tistih, ki z globalizacijo izgubljajo. Potreben je premik od načela varovanja delovnih mest, kar zagotavljajo subvencije, k načelu varovanja delavcev, kar zagotavljajo spodbude za vlaganja v razvoj. Tako omogočimo spreminjanje prekarnega dela v delo za nedoločen čas in omejimo delne zaposlitve. Da bo to mogoče, je treba najprej zagotoviti, da je vsako opravljeno delo pravočasno in v celoti plačano.
Temu bomo v DeSUS-u sledili z naslednjimi ukrepi:
•Vztrajali bomo pri zmanjšanju vseh oblik prekarnega dela in si prizadevali za to, da dobi delo vse elemente delovnega razmerja, kar mora biti sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi.
•Več napora bomo vložili v zaposlovanje mladih na področju socialnega podjetništva, predvsem na področju proizvodnje in predelave lokalne hrane ter na področju socialnega varstva in zagotavljanja storitev za starejše občane.
•Zagovarjali bomo uporabo koncepta zadružništva, posebej v primerih reševanja ali spodbujanja zdravih jeder podjetij, ki so se znašla v likvidnostnih težavah.
•Prizadevali si bomo za večjo nepovratno podporo start up in socialnim podjetjem ter mladinskim zadrugam ter spodbujali potrošnike k nakupovanju z družbenim podjetništvom, ki sledi konceptu večje družbene odgovornosti in ima posluh za socialno ranljive in potisnjene v družbeno ozadje.
•Zavzemali se bomo za poenotenje višine prispevkov "iz in na plačo" za vse vrste dela (redno delovno razmerje, avtorski honorarji, podjemno delo ….). Nižji bi bili le prispevki upokojencev ter študentov in invalidov.
•Zavzemali se bomo za poenostavitev plačil prispevkov z zbirnimi stopnjami in poenostavitev oddaje računovodskih poročil na eno mesto.
•Ukinili bomo prikrito zadolževanje in skrajšali plačilne roke pri javnih naročilih na največ 30 dni ter uveljavili rigorozno kaznovanje plačilne nediscipline.
•Neodvajanje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje od bruto plač delavcev se bo obravnavalo kot kaznivo dejanje in ne kot prekršek.

SMC: Ključno je, da Slovenija vnovič ne zapade v politično nestabilnost, v nenehno menjavanje vlad in politike. Slovenija, slovensko gospodarstvo in Slovenke ter Slovenci potrebujemo stabilnost za nadaljnjo prosperiteto. Zato si prizadevamo za ponovitev mandata, saj si želimo v Slovenijo privabiti še več investitorjev, kot so Yaskawa, Lonstroff, Magna. Želimo si še višji minimalni dohodek. Več zaposlenih mladih. Zavzemamo se za Slovenijo, kjer je bolje za vse. Zato v svojem programu za prihodnji mandat med drugim napovedujemo tudi uvedbo pilotnega projekta za UTD kot odgovor na prihajajoče izzive staranja prebivalstva; predlagamo sklad za pomoč ob brezposelnosti in prehodu iz poklicev z nižjimi dohodki v poklice z višjimi, znižanje progresije na dohodninski lestvici za višje neto plače.

Ključno je, da Slovenija vnovič ne zapade v politično nestabilnost, v nenehno menjavanje vlad in politike. Slovenija, slovensko gospodarstvo in Slovenke ter Slovenci potrebujemo stabilnost za nadaljnjo prosperiteto. Zato si prizadevamo za ponovitev mandata, saj si želimo v Slovenijo privabiti še več investitorjev, kot so Yaskawa, Lonstroff, Magna. Želimo si še višji minimalni dohodek. Več zaposlenih mladih. Zavzemamo se za Slovenijo, kjer je bolje za vse. Zato v svojem programu za prihodnji mandat med drugim napovedujemo tudi uvedbo pilotnega projekta za UTD kot odgovor na prihajajoče izzive staranja prebivalstva; predlagamo sklad za pomoč ob brezposelnosti in prehodu iz poklicev z nižjimi dohodki v poklice z višjimi, znižanje progresije na dohodninski lestvici za višje neto plače.

SMC o odpravljanju revščine

Gre za niz sistemskih ukrepov, tako na socialnem, zdravstvenem kot davčnem področju. Kot že rečeno, veliko je tudi v glavah in navadah ljudi. Nedopustno je, da se delavec s polno zaposlitvijo sooča z revščino. Minimalno plačo zato vidimo kot družbeno osnovo človeka vrednega življenja. Ekonomska politika se mora na izzive globalizacije odzvati z na novo opredeljeno vlogo države pri varovanju tistih, ki z globalizacijo izgubljajo. Potreben je premik od načela varovanja delovnih mest, kar zagotavljajo subvencije, k načelu varovanja delavcev, kar zagotavljajo spodbude za vlaganja v razvoj. Tako omogočimo spreminjanje prekarnega dela v delo za nedoločen čas in omejimo delne zaposlitve. Da bo to mogoče, je treba najprej zagotoviti, da je vsako opravljeno delo pravočasno in v celoti plačano.

DeSUS o odpravljanju revščine