Ustavni sodniki so zadevo vrnili Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. Foto: EPA
Ustavni sodniki so zadevo vrnili Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. Foto: EPA

Pritožnik je v ugovorih opozarjal, da je bil v kazenskem postopku dvakrat zaporedoma na prvi stopnji kriv, šele v tretjem sojenju pa je bila potem izdana oprostilna sodba. Pravnomočne oprostilne sodbe naj ne bi mogel prejeti pred 24. januarjem 2008, šele s prejemom pa naj bi začel teči zastaralni rok za odškodninsko tožbo.

Ustavno sodišče mu je pritrdilo, saj slovenska ustava v 26. členu namreč zahteva, da civilnopravni zastaralni rok za zahtevke glede škode, storjene s prisilnimi ukrepi v zvezi s kazenskim postopkom, ne začne teči vse do pravnomočnega zaključka kazenskega postopka. Ustavni sodniki so hkrati opozorili, da je ustavnopravno neprimerno z grožnjo zastaranja siliti obdolženca, da sproža civilnopravne zahtevke, medtem ko kazenski postopek še teče, v katerem se razpravlja o protipravnosti prisilnih ukrepov na podlagi kazenskopravne zakonodaje.

Zadevo so vrnili Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje.

Zaplenjena industrijska konoplja
Policija je namreč pritožniku v predkazenskem postopku 28. julija 1995 neupravičeno požela in s tem uničila nasade industrijske konoplje. S tem mu je bila storjena materialna škoda, saj industrijske konoplje ni mogel prodati oziroma predelati v eterično olje. V kazenskem postopku je bil pritožnik, ker je šlo za industrijsko konopljo, oproščen obtožb neupravičene proizvodnje in prometa z mamili.

Po končanem postopku je nato sprožil odškodninsko tožbo, vendar pa je okrožno sodišče v Murski Soboti ocenilo, da je bila terjatev pritožnika ob vložitvi tožbe že zastarana. Potekel naj bi tako triletni subjektivni kakor tudi petletni objektivni zastaralni rok, saj je tožbo vložil šele 7. januarja 2011. Višje sodišče je nato zavrnilo pritožbo, vrhovno sodišče pa zahtevo za revizijo.