Foto: MORS
Foto: MORS

Nekaj manj kot polletno ministrovanje Mateja Tonina na ministrstvu za obrambo so zaznamovale tudi obsežna medijska promocija Slovenske vojske, ki že dalj časa ukvarja s kadrovskimi težavami, kot tudi obljube po več kot tričetrtmilijardni finančni injekciji za nakup nove vojaške opreme in oborožitve.

Za "bombardiranje" s promocijskimi spoti, tudi na tujih TV-kanalih (programi kabelskih televizij), s katerimi želi Slovenska vojska privabiti kandidate za profesionalne vojake kot tudi za pogodbeno rezervo, je namenjeno 1,2 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Oglasne promocije Slovenske vojske pa si ni zamislil minister Tonin, temveč že njegov predhodnik Karl Erjavec, ki je sicer trenutno poniknil s političnega prizorišča.

"Pogodbo za izvedbo Celovite strategije priprave in izvajanja promocije in oglaševanja Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadra za Slovensko vojsko je podpisal prejšnji minister za obrambo Karl Erjavec in predvideva, da se znotraj projekta strategije izvaja v več fazah oglaševalske kampanje. Skladno z dolgoročno komunikacijsko strategijo je oziroma se bo oglaševanje v nadaljevanju kampanje izvajalo skozi različne stopnje. Cilj je realizacija resolucijskih in doktrinarnih dokumentov, ki med drugim zagotavljajo obrambno vzdržno kadrovsko komponento oziroma zagotavljajo realizacijo kadrovskega načrta v povezavi z zaposlovanjem, pogodbenim opravljanjem vojaške službe v rezervni sestavi, prostovoljnim služenjem vojaškega roka in štipendiranjem za delo v Slovenski vojski," so za MMC vojaško promocijo opisali na obrambnem ministrstvu.

Foto: MMC RTV SLO/zajem zaslona
Foto: MMC RTV SLO/zajem zaslona

MORS je izvajalce, gre za Pristop, d. o. o., Pristop Media, d. o. o., in Renderspace, d. o. o., izbral na podlagi javnega naročila konec lanskega decembra. Nekdanji obrambni minister Karl Erjavec je "okvirni sporazum" podpisal že po padcu vlade Marjan Šarca, letošnjega 19. februarja. (Marjan Šarec je kot premier odstopil 27. januarja.)

"Postopek izbire izvajalca je bil končan decembra 2019, okvirni sporazum pa je prejšnji minister za obrambo podpisal 19. februarja 2020 s skupno veljavnostjo do 31. decembra 2021. Skupna ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 1.200.000 evrov z DDV-jem oziroma 983.606,56 evra brez DDV-ja," navajajo na MORS-u.

Kakšni bodo učinki oglaševalske kampanje, je sicer svojevrstno vprašanje. Z nastopom nove vlade pa se je odprlo vprašanje, ali pri oglaševanju Slovenske vojske ne gre tudi za neposredno davkoplačevalsko financiranje nekaterih medijev, ki so povezani z nekaterimi člani vlade oziroma so njihovi manjši solastniki.

Slovenska vojska se med drugim oglašuje na spletnem portalu Nova24TV, medijsko družbo je pred prevzemom funkcije notranjega ministra vodil Aleš Hojs, v upravnem odboru pa sta bila v tem obdobju tudi državna sekretarja Vinko Gorenak in Božo Predalič.

Slovenska vojska se redno oglašuje tudi na portalu domovina.si. Njen izdajatelj je zavod iskreni.net, v okviru katerega je bil še nedavno precej dejaven minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, ki tako kot obrambni minister Tonin prihaja iz vrst NSi-ja.

Transparency International Slovenia

"Pri morebitnem ugotavljanju nasprotja interesov je treba upoštevati okoliščine vsakega posameznega primera in oseb, ki so vanj vključene. Kot tudi pojasnjuje KPK, bi lastništvo v podjetju lahko bilo sporno, če odločevalec neposredno odloča oz. vpliva na odločanje o koristih ali obveznostih posameznega subjekta, kjer ima oseben interes. V navedenem primeru bi torej morali podrobneje preveriti oglaševanje vsakega državnega subjekta posebej, odločevalski proces pri sprejemanju odločitve o oglaševanju in osebne interese odločevalcev pri posameznih podjetjih, ki so sredstva prejela, ter ugotoviti, ali prihaja do videza ali dejanskega nasprotja interesov."

Foto: MMC RTV SLO/zajem zaslona
Foto: MMC RTV SLO/zajem zaslona

"Ministrstvo za obrambo ni pristojno za spremljanje in ocenjevanje lastništva posameznih javnih medijev, ki so skladno z zakonom in predpisi s tega področja vpisani v razvid medijev v Republiki Sloveniji. Odločitev o tem, kje in na kakšen način se bo oglaševalo, temelji na strokovnih ocenah pogodbenega partnerja. Te so podprte z natančnimi raziskavami najučinkovitejšega dosega ciljnih skupin, ki so zanimive za naročnika – Ministrstvo za obrambo oziroma Slovensko vojsko," so na vprašanje na MORS-u odgovorili na vprašanje, zakaj se ministru za obrambo ne zdi sporno oglaševanje Slovenske vojske v medijih, ki so povezani s člani vlade.

"V posameznih fazah se oziroma se bodo, na podlagi strategije in postavljenih ciljev, spreminjali tudi komunikacijski kanali in nabor medijev, v katerih se bo (je) oglaševalo. Cilj dolgoročne kampanje je gradnja zavedanja o Slovenski vojski kot odgovornem in zanesljivem zaposlovalcu, pri čemer bo vojaški poklic privlačen za mlade z več zanimivimi možnostmi za uresničitev njihovih ciljev," so o tem, kdo je pristojen za odločanje, v katerih medijih se Slovenska vojska oglašuje, še pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Na Mors-u pa, kot pravijo, ne vodijo evidence, koliko sredstev je za oglaševanje Slovenske vojske namenjenih posameznemu mediju.

"Ne, podatka, koliko denarja pogodbeni partner v okviru medijskega zakupa za potrebe oglaševanja plača posameznemu mediju, Ministrstvo za obrambo nima. Izvedena TV-oglaševalska kampanja je namenjena ciljnim skupinam, ki jih je izvajalec strokovno določil v okviru raziskave ciljnih skupin in njihovega najučinkovitejšega dosega s ciljem dviga ozaveščanja o možnostih in prednostih zaposlitve v vojski ali vključitve v eno od oblik sodelovanja s Slovensko vojsko. V to je bil vključen širok nabor medijev, ki v celoti pokrivajo tiste ciljne skupine, ki so zanimive za naročnika oziroma za dosego ciljev, zaradi katerih je ministrstvo podpisalo pogodbo z izvajalcem," so razložili na MORS-u.

MORS o tem, ali obstajajo v pogodbi kakšne varovalke, da bi se izognilo sumom korupcije?

V 11. členu okvirnega sporazuma imamo protikorupcijsko klavzulo, ki se glasi: "Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ničen."