Foto: Flickr Vlada RS
Foto: Flickr Vlada RS

Predlog resolucije določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini in nad ženskami. Predlog prvič združuje tako področje nasilja v družini kot nasilja nad ženskami.

Z dokumentom želijo prepoznati ključna področja, pri katerih so pomanjkljivosti oziroma je delovanje slabše in bi bile potrebne spremembe. Hkrati so določeni cilji in ukrepi za izboljšave.

Resolucija predvideva še večjo strokovnost osebja, ki se pri svojem delu srečuje s tovrstno problematiko. Povečati želi ozaveščenost družbe in doseči ničelno toleranco do nasilja v družini in nad ženskami. Hkrati naj bi izboljšali predpise na obravnavanem področju in spremljanje področja, prav tako pa tudi organizacijo področja.

Cilji skladni s temeljnimi evropskimi smernicami

Zastavljeni cilji so skladni s temeljnimi evropskimi smernicami na omenjenem področju. Neposredna pravna podlaga za pripravo in izvajanje resolucije je zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki v 11. členu določa, da DZ na predlog vlade sprejme resolucijo za obdobje šestih let.

Predvideni so ukrepi, s katerimi bi denimo posodobili strokovne smernice za delo z žrtvami nasilja, oblikovali priročnike za obravnavo žrtev in povečali dostopnost do brezplačne pravne pomoči.

V okviru področja za bolj raznolike in kakovostne socialnovarstvene programe pomoči in zaščite žrtev želijo denimo krepiti različne programe ter razpršiti in krepiti mrežo programov tako za žrtve kot povzročitelje.

Ukrepi v sklopu, s katerim želijo zvišati strokovno usposobljenost strokovnih delavcev, so namenjeni krepitvi usposobljenosti vseh, ki delajo na področju nasilja. Z njimi bi po eni strani povečali izobraževanja in usposabljanja in po drugi zagotovili supervizijo in strokovno psihološko pomoč strokovnim delavcem.

Želja po boljšem pridobivanju in zbiranju podatkov

Z željo po kakovostnih podatkih o nasilju v družini in nad ženskami so predvideli ukrepe, s katerimi bi bili pridobivanje in zbiranje podatkov boljši. Z njimi bi posodobili, nadgradili in poenotili sisteme zbiranja podatkov. Hkrati bi redno izvajali reprezentativne raziskave.

V okviru prizadevanj za boljšo organizacijo na področju preprečevanja obravnavanega nasilja pa želijo denimo krepiti sodelovanje med deležniki. Tako je predvidena vzpostavitev stalnega medresorskega delovnega telesa za obravnavo problematike.