Bistvenih sprememb nova direktiva v slovenski pravni red ne bo prinesla, pravijo na ministrstvu za finance. Zagotovila naj bi boljši dostop gospodarskih subjektov do koncesijskih trgov, večjo preglednost in enakopravno obravnavo. Foto: BoBo
Bistvenih sprememb nova direktiva v slovenski pravni red ne bo prinesla, pravijo na ministrstvu za finance. Zagotovila naj bi boljši dostop gospodarskih subjektov do koncesijskih trgov, večjo preglednost in enakopravno obravnavo. Foto: BoBo
Vodne pravice imajo v Sloveniji izključno občine, ki bodo tudi v prihodnje odločale, ali bodo oskrbo s pitno vodo opravljale same ali pa bodo podelile koncesijo - domačemu ali tujemu zasebnemu podjetju. Foto: BoBo

Če bi Pivovarno Laško kupilo tuje podjetje, bi občina lahko razdrla koncesijsko pogodbo, saj jo mora koncesionar obveščati o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež.

Andrej Kaluža, občina Laško
Uredba o oskrbi s pitno vodo na podlagi zakona o vodah določa, da mora vodno pravico za oskrbo s pitno vodo pridobiti občina. Foto: BoBo

Po veljavni zakonodaji se za neposredno rabo vode, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, podeljujejo vodna dovoljenja, in ne koncesije. Po podatkih iz vodne knjige je trenutno za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, podeljenih 974 vodnih dovoljenj. Vodna dovoljenja se podeljujejo občinam, ki pa si upravljanje javnih vodovodov urejajo najprej same. Večinoma gre za javna komunalna podjetja. 974 trenutno veljavnih vodnih dovoljenj je izdanih za 1736 vodnih virov.

Agencija RS za okolje
Nina Štros, Greenpeace Slovenija: Izkušnje iz tujine kažejo, da so zelo redki primeri, kjer je takšno početje prineslo pozitivne rezultate. Foto: BoBo

Že podatek, da se je s to direktivo ukvarjalo ministrstvo za finance, in ne katero drugo, morda vsebinsko bolj kvalificirano ministrstvo, pove dovolj

Nina Štros, Greenpeace Slovenija

Praviloma vstop zasebnega kapitala vedno povzroči dvig cene za končnega odjemalca, medtem ko se kakovost storitve ne izboljša,« poudarja.

Nina Štros, Greenpeace Slovenija

Zdaj je idealna priložnost, da pokažemo nestrinjanje.

Urša Šebenik, Inštitut za trajnostni razvoj
Urša Šebenik, Inštitut za trajnostni razvoj: Španci imajo s koncesionarji slabe izkušnje. Cena vode se je v Barceloni zvišala. Foto: MMC RTV SLO

Voda v Sloveniji je "sprivatizirana" že dobro desetletje, če pod tem razumemo dejstvo, da ima koncesije za oskrbo s pitno vodo kar 32 gospodarskih družb.

Zasebna podjetja v Sloveniji že po trenutni ureditvi lahko pridobijo koncesijo za oskrbo s pitno vodo, novost predlagane evropske direktive, ki te dni dviguje vihar v javnosti, je v tem, da bi koncesije pridobili tudi zasebniki iz drugih držav EU-ja. Koncesije pa ne bodo obvezne oziroma se bodo o njih odločale občine, ki so izključne nosilke vodne pravice. Okoljevarstveniki imajo, glede na evropske izkušnje, pomisleke.

»Predmetno področje je v Sloveniji urejeno že dalj časa, predlog evropske direktive o javnih naročilih v vodnem sektorju oziroma o podeljevanju koncesijskih pogodb ima za cilj ustvariti enoten pravni okvir, ki bo omogočil odpiranje nacionalnih koncesijskih trgov podjetjem iz EU-ja,« so za MMC pojasnili na ministrstvu za finance. Posredovali so tudi seznam 32 družb, med njimi sta tudi Petrol in Pivovarna Laško, ki že več kot deset let s pitno vodo oskrbujejo slovenske občine.


Ne gre za privatizacijo
Zatrjujejo, da podelitev koncesije oziroma sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje javne gospodarske službe nikakor ni privatizacija, saj je v Sloveniji cena komunalnih storitev regulirana, zato ni mogoče, da bi se cene nenadzorovano poviševale. »Morebitna privatizacija ne bi smela vplivati na kakovost storitve, saj morajo tudi zasebna podjetja izpolnjevati zahteve koncedenta, pri javno-zasebnih partnerstvih pa gre dejansko za enega od modelov javnega naročanja, kjer javni partner izbere zasebnika, ki zagotovi finančna sredstva za gradnjo potrebne infrastrukture in tudi izvaja storitev,« pojasnjujejo.

V Laškem cena vode ena najnižjih v Sloveniji?
Cena vode v Laškem je ena najnižjih v Sloveniji, pravijo za MMC v občini Laško, katere prebivalci kubični meter vode plačujejo po 31 centov. Prav v občini Laško so pred 12 leti podelili koncesijo za pitno vodo Pivovarni Laško. »Koncesionar mora zagotavljati zdravstvene in tehnične normative in standarde, upravljati in vzdrževati objekte in naprave celotne infrastrukture oskrbe s pitno vodo v skladu z zakoni in predpisi, zagotavljati dežurno službo 24 ur dnevno vse leto, voditi evidence in drugo,« navaja Andrej Kaluža iz občine Laško. Zatrjuje, da redni nadzor nad vodovodi izvajata Zavod za zdravstveno varstvo Celje in tudi lastna Kontrola kakovosti Pivovarne Laško, ki ima pridobljen najvišji standard (t. i. HACCAP) za javno vodooskrbo. Če bi Pivovarno Laško kupilo tuje podjetje, bi občina lahko razdrla koncesijsko pogodbo, saj jo mora koncesionar obveščati o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež.

Slabe izkušnje mesta Barcelona
Toda: uporabniki vodovoda v Barceloni, ki ga upravlja družba SUEZ pa, nasprotno, slabe izkušnje imajo. »Precenjeni stroški, ki so vodili k dvigu cen za končne potrošnike, čezmerno izčrpavanje vodnih virov, izguba nadzora in dostopnosti do podatkov kakovosti opravljenih storitev, zmanjševanje kakovosti opravljene storitve, kaže na izgubo demokracije in okrepitev politične moči podjetij," izpostavlja primer slabe prakse z vodo v EU-ju Urša Šebenik z Inštituta za trajnostni razvoj. Ob predlogu direktive se ne more znebiti občutka, da je pisana na kožo tržnim podjetjem, ki si prizadevajo za čim večji dobiček. Tovrstna podjetja bodo vedno poskrbela za kritje morebitnih izgub, za kar – po izkušnjah sodeč – poskrbijo potrošniki. Prav tako si običajno ne prizadevajo za zadovoljevanje potreb in interesov širše družbe, zato je po mnenju Urše Šebenik utopično pričakovati, da bi z vstopom podjetij v vodna gospodarstva ta ravnala drugače kot navadno. Ugotavlja, da je nadzor nad kakovostjo in količino načrpane vode že zdaj ohlapen, z vstopom podjetij pa se bosta preglednost in nadzor še zmanjšala.

Zasebniki so tam, kjer ni javnega denarja

Vodja Greenpeace v Sloveniji in odlična poznavalka vodne problematike Nina Štros meni, da direktiva sama po sebi ni problematična, saj končno vzpostavlja enotni trg in pravila za privatizacijo javnih storitev, kar je bilo do zdaj prepuščeno državam članicam, kjer so to ene bolje, druge pa slabše izvajale. »Vsekakor privatizacija javnih storitev, še posebej s pitno vodo, prinaša precej tveganj, ki so premo sorazmerna s pogoji, nadzorom in vplivom, ki ga podeljevalec koncesije ima na koncesionarja. A je treba vedeti, da se pritiski na tovrstne ukrepe pojavljajo tam, kjer zmanjkuje javnega denarja za vzdrževanje in nove investicije. Praviloma vstop zasebnega kapitala vedno povzroči dvig cene za končnega odjemalca, medtem ko se kakovost storitve ne izboljša,« poudarja.

Agresivna promocija Svetovne banke in drugih
Opozarja, da gre za princip, ki ni edinstven samo za EU, ampak ga agresivno promovirajo Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad in nekatere druge organizacije. Opozarja, da imamo v Sloveniji praviloma staro infrastrukturo, za njeno vzdrževanje ali zamenjavo je denarja vedno manj, kar nikakor ne sme biti povod za tiho privatizacijo, brez jasne javne razprave, ki bi dala odgovor, ali je takšen ukrep sploh premišljen. »Že podatek, da se je s to direktivo ukvarjalo ministrstvo za finance, in ne katero drugo, morda vsebinsko bolj kvalificirano ministrstvo, pove dovolj«.

Slovenija soglašala s predlogom
Ker je šlo za koncesije, je namreč celotno komunikacijo z Brusljem vodilo finančno ministrstvo. Tam so nam potrdili še, da je Odbor za zadeve Evropske unije predlog Slovenije, ki je direktivo podprla, sprejel na seji 9. marca 2012.

Zakonodajni postopek v EU-ju je že stekel
Predlog Evropske komisije je bil predložen Svetu ministrov in Evropskem parlamentu, s čimer je zakonodajni postopek sprožen, za MMC pojasnjujejo iz Evropskega parlamenta (EP). Odbor EP-ja za notranji trg in varstvo potrošnikov je o tem glasoval januarja letos, zdaj je na vrsti trialog s Svetom EU-ja. V optimalnem primeru bi EP o direktivi glasoval po poletju. Na podlagi tega nato o predlogu glasuje Svet EU-ja. Ko obe inštituciji soglašata o vsebini direktive, se ta mora še vnesti v nacionalne zakonodaje – kar bi bilo mogoče v letu 2016.
»Direktiva nikakor ne zapoveduje privatizacije vodnih virov, saj ti po podeljeni koncesiji ne postanejo last koncesionarja, ampak on le upravlja z njimi, glede na določila koncesijske pogodbe. Javni organi lahko sami odločajo, ali bodo storitve izvajali sami ali pa prek zasebnih izvajalcev,« pravijo v EP.

Dobrih 3.000 Slovencev podpisalo peticijo
Toda, državljani EU-ja menijo drugače. Do zdaj jih je več kot milijon, med njimi dobrih 3.000 Slovencev, podpisalo peticijo proti predlogu direktive. Zahtevajo zagotovitev pravice vseh državljanov do oskrbe s pitno vodo kot javne dobrine ter da vodna oskrba in upravljanje vodnih virov ne smeta biti predmet notranjega trga ali liberalizacije. Pobuda Evropske državljanske peticije (ECI) bo do septembra dostopna prek spletne strani, kjer je tudi elektronski obrazec. »Zdaj je idealna priložnost, da pokažemo nestrinjanje,« pravi Urša Šebenik, ki pričakuje vsaj še tri tisoč podpisov iz Slovenije. Peticija je prvi odmevnejši primer »novo pridobljene« pravice participativne demokracije znotraj EU-ja, a sodeč po sedmem členu Evropske državljanske pobude, Evropska komisije ni obvezana k ukrepanju. »Komisija vas bo v treh mesecih obvestila o svojih pravnih in političnih sklepih glede vaše pobude, o tem, kako namerava ukrepati, če sploh, in o razlogih za takšno ukrepanje oziroma neukrepanje«.

Oddajo Radia Slovenija o poskusu privatizacije vode lahko poslušate tukaj.
Občina je nosilec vodne pravice
Zato nekoliko pomirjujoče deluje pojasnilo, da je nosilec vodne pravice občina, saj je občina tista, ki mora zagotavljati oskrbo s pitno vodo. »Občine se, v sodelovanju z različnimi strokovnjaki odločajo o virih vode, iz katerih bi se oskrbovale s pitno vodo. Izrabljajo jih lahko po pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga občini, in ne javnemu podjetju ali koncesionarju, izda Agencija Republike Slovenije za okolje,« so za MMC zapisali na ministrstvo za kmetijstvo in okolje. »Kdo bo izvajal distribucijo vode iz tega vodnega vira, je odločitev občine – v okviru javnega podjetja ali podelitve koncesije,« so še zapisali. Menijo tudi, da mora sistem podelitve vodne pravice za uporabo vodnega vira za oskrbo s pitno vodo biti tudi v prihodnje urejen na način, da je izključni upravičenec lokalna skupnost.

Če bi Pivovarno Laško kupilo tuje podjetje, bi občina lahko razdrla koncesijsko pogodbo, saj jo mora koncesionar obveščati o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež.

Andrej Kaluža, občina Laško

Po veljavni zakonodaji se za neposredno rabo vode, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, podeljujejo vodna dovoljenja, in ne koncesije. Po podatkih iz vodne knjige je trenutno za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, podeljenih 974 vodnih dovoljenj. Vodna dovoljenja se podeljujejo občinam, ki pa si upravljanje javnih vodovodov urejajo najprej same. Večinoma gre za javna komunalna podjetja. 974 trenutno veljavnih vodnih dovoljenj je izdanih za 1736 vodnih virov.

Agencija RS za okolje

Že podatek, da se je s to direktivo ukvarjalo ministrstvo za finance, in ne katero drugo, morda vsebinsko bolj kvalificirano ministrstvo, pove dovolj

Nina Štros, Greenpeace Slovenija

Praviloma vstop zasebnega kapitala vedno povzroči dvig cene za končnega odjemalca, medtem ko se kakovost storitve ne izboljša,« poudarja.

Nina Štros, Greenpeace Slovenija

Zdaj je idealna priložnost, da pokažemo nestrinjanje.

Urša Šebenik, Inštitut za trajnostni razvoj