"Družba Dars ni vzpostavila informacijskega sistema, ki bi zagotavljal celovito podporo javnemu naročanju. Pred izvedbo nabave informacijskega sistema ni dovolj natančno določila tehničnih specifikacij, zato je kupila informacijski sistem, ki zaradi specifičnosti procesa javnega naročanja zanjo ni primeren," je ena izmed ugotovitev Računskega sodišča.

Dars je bil po ugotovitvah revizorjev le delno uspešen. Foto: BoBo

Prav tako so poudarili, da Dars ni unovčil bančnih garancij za dobro izvedbo del v primerih, ko glavni izvajalci niso plačali svojim podizvajalcem za že izvedena dela. "Čeprav je poplačala glavne izvajalce investicij, je morala na podlagi sodb in izvensodnih poravnav v obdobju od leta 2014 do leta 2017 podizvajalcem plačati odškodnino v znesku 8.109.819 evrov," so povedali revizorji. Ob tem pa ima Dars še vedno 30 odprtih zahtevkov podizvajalcev za več kot 13 milijonov.

Plačilo brez javnega naročila, dodatni aneksi

Med drugim so za dobavo posipnih materialov zgolj sklenili aneks in podaljšali pogodbo brez javnega razpisa šlo pa je za posel, vreden 400.000 evrov v letu 2013 in 500.000 evrov v letu 2014. V drugem primeru pa je bila oseba, ki je sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije za varnostni pregled tovornih vozil, zaposlena pri ponudniku, ki je bil nato izbran.

Ali pa je ponudnik na koncu izstavil račun za vzdrževanje cestno-vremenskih postaj, cene pa so bile veliko višje, kot jih je ponudil v veljavnem ceniku iz ponudbenega predračuna.

Med izvedbo del za izgradnjo protihrupnih ograj na avtocestnem odseku Dramlje–Arja vas so bile ugotovljene pomanjkljivosti glede zahtevane zvočne izoliranosti protihrupne ograje, Dars pa je vseeno izplačal več kot 16 milijonov evrov.

Pri obnovi pisarniških prostorov v poslovni stavbi v Celju pa so morali na Darsu z izvajalcem dodatno skleniti aneks v vrednosti 95.000 evrov, ker v fazi načrtovanja investicije niso zajeli vseh potrebnih del. To po mnenju Računskega sodišča ne predstavlja dobre poslovne prakse.

Zato je sodišče Darsu naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov ter podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.