Za aktivno politiko zaposlovanja bo vlada v dveh letih namenila dobrih 182 milijonov evrov. Foto: Reuters
Za aktivno politiko zaposlovanja bo vlada v dveh letih namenila dobrih 182 milijonov evrov. Foto: Reuters
Zavod za zaposlovanje
Spodbude bodo usmerjene k zaposlovanju ranljivejših skupin. Foto: BoBo

Vlada je sprejela načrt aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017. Letošnjih dobrih 100 milijonov evrov bo kar za 35 odstotkov več denarja kot v letu 2015. Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) z odobravanjem sprejeli tudi socialni partnerji.

Vključitev pomeni za 25.445 ljudi neposredno zaposlitev, 19.038 ljudi, ki bodo vključeni v ukrepe, pa bo zaposlenih šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo v letih 2016 in 2017 usmerjeni predvsem k najranljivejšim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri iskanju zaposlitve.

Ključni cilj je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih,
starejših ter nizko izobraženih. Cilj je tudi okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja
aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe
trga dela.

Usposabljanje in izobraževanje
Prvi ukrep bo obsegal usposabljanje na delovnem mestu (za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, in za tiste, ki imajo nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo namenjena tudi mladim brezposelnim.

Izvajali bodo programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih
povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami, projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), programe spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju, vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe, program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 30 let in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Spodbude za zaposlovanje
Med ukrepi se bodo znašle tudi številne subvencije za delodajalce, ki bodo spodbujale zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, starejših in nizko izobraženih ter za trajno zaposlovanje mladih v obliki zaposlitev mladih za nedoločen čas. Spodbujali bodo tudi pripravništva, katerih namen bo zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve, iz evropskih sredstev pa se bo izvajal program Prvi izziv 2015 – za mlade do 29 let. Prvo javno vabilo za 20,7 milijona evrov je že bilo objavljeno.

Zaposlovanje bodo spodbujali tudi v obliki povračila prispevkov delodajalcem, in sicer v območjih z visoko brezposelnostjo, kot je Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo okolico in območje
Radeč, Trbovelj in Hrastnik.

Javna dela
Osrednji program v sklopu za ustvarjanje delovnih mest bodo tudi v letih 2016 in 2017 javna dela, financirana iz proračuna. V letu 2016 bodo imeli prednost programi s področja socialnega varstva ter programi javnih del, v katere se bodo vključevale dolgotrajno brezposelne osebe. V okviru sredstev, namenjenih za javna dela, se bo financiral tudi program pomoči pri obvladovanju prebežniških tokov.

Osredotočili pa se bodo tudi na projekte, usmerjene k samozaposlovanju ter podjetništvu med mladimi. Del sredstev bodo namenili tudi za spodbujanje ženskega podjetništva.