Izdali so eno prekrškovno odločbo v skupni višini izrečene globe 2000 evrov, so sporočili iz inšpektorata.

V akciji, v kateri je sodelovalo 38 gradbenih inšpektorjev, so preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje in ali je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Akcija je bila prvenstveno usmerjena v odkrivanje nedovoljenih, zahtevnih in manj zahtevnih objektov v gradnji, so sporočili iz Inšpektorata RS za naravne vire in prostor.

Od 121 uvedenih postopkov je bilo 116 upravnih in pet prekrškovnih. Skupno so izdali 39 inšpekcijskih odločb.

Med petimi uvedenimi prekrškovnimi postopki so izdali eno prekrškovno odločbo v skupni višini izrečene globe 2000 evrov. Ugotovljeni prekršek se je nanašal na neskladno gradnjo.

Od 116 uvedenih upravnih inšpekcijskih postopkov so doslej odločili v nekaj manj kot polovici. Pri tem je bilo odkritih 25 nedovoljenih objektov, od katerih je bilo 16 objektov nelegalnih, šest neskladnih in trije nevarni.

Za nelegalne objekte so odredili ustavitev gradenj ter odstranitev v danem roku. V primeru odkritih nevarnih objektov pa so v eni zadevi odredili prepoved uporabe in preprečitev dostopa do objekta, v drugi izvedbo nujnih vzdrževalni del na objektu, v tretji pa odstranitev objekta.

V enem primeru je gradbeni inšpektor z odločbo odredil rok za prenehanje uporabe objekta, ker je bil objekt brez uporabnega dovoljenja.

Zaradi ugotovljenih nepravilnostmi pri sami gradnji so inšpektorji izdali 13 odločb za odpravo nepravilnosti. Te so se nanašale na označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom ureditve gradbišča ter ustrezno evidentiranje objekta v zemljiškem katastru in katastru stavb.

V petih primerih so ugotovili lažje nepravilnosti in zavezancem odredili rok za njihovo odpravo z opozorilom.

Na inšpektoratu ugotavljajo, da je delež ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena primerljiv z rezultati akcij iz prejšnjih let. Postopki sicer še niso zaključeni, saj v vseh zadevah, vključenih v akcijo, še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje.