Turško gradbeno podjetje je prepričano, da so še vedno v igri za gradnjo predora. Foto: Radio Koper
Turško gradbeno podjetje je prepričano, da so še vedno v igri za gradnjo predora. Foto: Radio Koper
Na Darsu so pojasnili, da s stališčem podjetja Cengiz še niso seznanjeni, zato ga ne morejo komentirati. Foto: BoBo

Državna revizijska komisija ni niti razveljavila razpisa niti podjetja Cengiz izločila iz nadaljnjega postopka, so sporočili iz turškega podjetja. Celotna odločitev komisije se po njihovih navedbah ukvarja le z vprašanjem, ali je bilo sprejemljivo, da je Cengiz ob oddaji ponudbe oddal nejasno izpolnjene priloge, ki vsebujejo podatke o opremi, sredstvih in materialih, uporabljenih pri izračunu ponudbene cene, nato pa jih na podlagi Darsovega poziva dopolnil, pri čemer se kljub dopolnitvi končna ponudbena cena družbe Cengiz ni spremenila.

"Državna revizijska komisija v odločbi obrazloži, da so take dopolnitve načeloma dopustne, a le pod pogojem, da so popravki neskladnosti izvedeni zaradi nejasnosti, ki je razvidna na prvi pogled, in da je mogoče objektivno dokazati, da je ponudnik pravilne podatke uporabil že pri formiranju ponudbene cene ob oddaji prvotne ponudbe," so zapisali.

Glede prvega pogoja je komisija po njihovih navedbah na več mestih v odločbi potrdila, da so zasledili neskladnosti med prvotnimi prilogami in ponudbenim predračunom. Navaja, da so neskladnosti očitne, kot take pa jih je opazil tudi Dars in zato Cengiz pozval k razjasnitvi neskladnosti. Ker sta tako revizijska komisija kot tudi Dars sama ugotovila očitne neskladnosti, je mogoče sklepati, da gre za očitne napake, ki jih je bilo mogoče odkriti brez pretiranega truda, so poudarili v turškem podjetju.

Neutemeljeni pomisleki revizijske komisije?
Glede drugega pogoja pa je revizijska komisija po njihovih navedbah sklenila, da ni mogoče objektivno preveriti, ali je Cengiz podatke iz popravljenih dokumentov uporabil že pri sestavi prvotne ponudbene cene oz. ali so bile cene iz popravljenih prilog oblikovane že pred sestavo prvotne ponudbe. "Posledično je komisija zaključila, da Dars ponudbe Cengiza ne bi smel sprejeti oz. da je s sprejetjem takšne ponudbe kršil zakon o javnem naročanju," so navedli.

Poudarjajo, da je ta pomislek revizijske komisije neutemeljen, saj so Darsu pojasnili in predstavili več primerov, iz katerih izhaja, da so bile v prvotni ponudbi dejansko uporabljene cene in podatki iz dopolnjenih prilog.

"Tako je Cengiz iz pogodbenega predračuna izpostavil na primer postavko, ki vključuje opremo (valjar), ki v prvotnih prilogah po pomoti sploh ni bila zajeta, čeprav je bila v ponudbenem predračunu pravilno upoštevana in tudi pravilno obračunana. To dokazuje, da so bile pri sestavi ponudbenega predračuna že v izhodišču upoštevane postavke, kakršne je Cengiz predstavil v dopolnjenih prilogah. Iz sklepa državne revizijske komisije ne izhaja, zakaj se komisija do takšnega konkretnega primera ni opredelila, čeprav ji je bil primer znan," so povedali v podjetju.

Bo moral Dars še enkrat presojati?
Pri ponovnem odločanju bo moral Dars po njihovem mnenju torej še enkrat presojati o dopustnosti in ustreznosti prejetih ponudb, vključno s ponudbo podjetja Cengiz, pri čemer bo moral upoštevati tudi napotke revizijske komisije iz izdanega sklepa.

Komisija se do drugih očitanih nepravilnosti, o katerih so poročali mediji – na primer kaznovanost članov uprave in nepredložitev dokazil za odgovornega vodjo gradbišča – v svoji odločitvi ni opredeljevala in o njih prav tako ni odločala, so še poudarili v turškem podjetju.

Dars s stališčem turškega podjetja še ni seznanjen
Na Darsu so pojasnili, da s stališčem podjetja Cengiz še niso seznanjeni, zato ga ne morejo komentirati. Poudarili so, da je obravnava ponudb sicer v pristojnosti strokovne komisije za izvedbo javnega naročila za gradnjo druge cevi karavanškega predora. Kot so dodali, lahko glede na dosedanje ugotovitve trdijo, da je ključna ugotovitev državne revizijske komisije to, da je turško podjetje pomanjkljivosti v ponudbi odpravilo na način, da je po poteku roka za predložitev ponudb v prilogah ponudbene dokumentacije dopolnjevalo in spreminjalo podatke, ki so podlaga oz. osnova za oblikovanje in utemeljitev cene na enoto.

Čeprav cene, ki so določene v teh prilogah, ne predstavljajo cene na enoto in je tudi v ničemer ne spreminjajo, prav tako pa se v posledici niti ne spremeni končna ponudbena cena, ki v celoti ostaja ista, pa je državna revizijska komisija zaključila, da odsotnost podatkov in navedba neustreznih podatkov v teh prilogah onemogoča izdelavo analize cene.

Naročnikovih, torej Darsovih navedb, da so podatki o kalkulacijskih elementih na cene na enoto, ki izhajajo iz spornih prilog, v fazi izvedbe javnega naročila relevantni za oblikovanje oz. določitev cene za morebitna dodatna dela, revizijska komisija tako ni v ničemer upoštevala. Dopolnjevanje ponudbe sicer ni nezakonito, vendar je bila ta sprememba po ugotovitvi komisije prevelika in zato pomeni kršitev naročnikove razpisne dokumentacije in določil področnega zakona, so še pojasnili.