Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v novo javno obravnavo dalo predlog novele zakona o kmetijstvu. Predloge in pripombe prek portala eDemokracija pričakujejo do 10. avgusta.

Predlog združuje spremembe, ki so bile že v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju v letu 2019. Osrednje spremembe so povezane z definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva, ki so bile v javni obravnavi v februarju.

Nova pravna definicija kmeta in kmetijskega gospodarstva

Spremembi definicij kmeta in kmetijskega gospodarstva sta potrebni zaradi uskladitve nacionalne ureditve s predpisi Evropske unije, ki jasno določajo, da je kmet subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kmetijsko gospodarstvo pa objekt, ki ga kmet upravlja.

Predlog novele določa, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki se lahko opravlja v kateri koli obliki poslovnega subjekta. Kmet, ki pa je fizična oseba in ni samostojni podjetnik, pa se po predlogu zakona imenuje kmet posameznik (dosedanji nosilec kmetije), njegovo kmetijsko gospodarstvo je kmetija.

Kmet posameznik bo lastnik vseh rejnih živali na kmetiji. Foto: Pixabay
Kmet posameznik bo lastnik vseh rejnih živali na kmetiji. Foto: Pixabay

Na enem stalnem prebivališču samo en kmet posameznik

Hkrati bo novela po predlogu postavila tudi omejitve pri kmetu posamezniku, in sicer bodo vsi, ki živijo na skupnem stalnem prebivališču kot kmet posameznik, kot družinski člani pripisani enemu kmetu posamezniku, na enem stalnem prebivališču bo lahko prijavljen samo en kmet posameznik. Poleg tega bo kmet posameznik imetnik vseh rejnih živali na kmetiji, moral bo javljati podatke v evidence in bo odgovoren za opravljanje kmetijske dejavnosti na kmetiji. Veljala bo tudi omejitev, da fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in je kot kmet vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG), ne more biti vpisana tudi kot kmet posameznik.

Spremljanje kakovosti tal in gnojenja

Ker gnojenje še ni urejeno s predpisi s področja kmetijstva, prihaja do težav, ugotavljajo na kmetijskem ministrstvu. Foto: BoBo
Ker gnojenje še ni urejeno s predpisi s področja kmetijstva, prihaja do težav, ugotavljajo na kmetijskem ministrstvu. Foto: BoBo

Novela bo urejala še spremljanje stanja kakovosti kmetijskih tal in gnojenja. Predlagana je vzpostavitev sistematičnega spremljanja stanja kmetijskih tal, kjer bi se vsi podatki analiz vodili v enotni podatkovni zbirki.

Ureditev gnojenja trenutno ni urejena s predpisi s področja kmetijstva in v praksi zato prihaja do težav, predvsem pri ravnanju z živinskimi gnojili. Predlog novele ureja tudi uporabo ostankov kmetijske pridelave in predelave (npr. oljčne tropine, substrat pri gojenju gob) za namen gnojenja oziroma izboljševanja tal. Predlagana je tudi ureditev sredstev za gnojenje, tako da bodo samo tista, ki bodo proizvedena skladno z novimi pravili, pridobila oznako CE in se lahko prosto tržila na trgu EU-ja.

Še nekaj drugih novosti in sprememb

Poslanci kljub nekaterim pomislekom potrdili novelo zakona o kmetijstvu

Novela bo po predlogu urejala tudi spremljanje bilance organske snovi in hranil v kmetijskih tleh, poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike, ukrepe inšpekcije, ureditev organizacije za pregled in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo, in poenostavitev priprave programa javnih služb, ureditev evidenc s področja kmetijstva.

Natančneje se bo določilo tudi vodenje zbirk podatkov in uvedlo nekatere nove zbirke podatkov, uredilo področje ekološkega kmetovanja, plačilne roki za hitro pokvarljive in druge kmetijske in živilske proizvode, delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano ter postopke delovanja izvršilnega organa, Javne agencije RS za varstvo konkurence.