Tekmovanje za Vegovo prizanje na srednjih šolah poteka že 63 let. Foto: MMC RTV SLO
Tekmovanje za Vegovo prizanje na srednjih šolah poteka že 63 let. Foto: MMC RTV SLO

Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, v letošnjem letu ne sofinancira tekmovanj osnovnošolcev in srednješolcev za Vegova priznanja; razvedrilne matematike; tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike; državnega tekmovanja v naravoslovju za dijake; tekmovanja iz logike za učence, dijake in študente ter tekmovanja iz kemije za učence za Preglova priznanja.

Zavod za šolstvo za natis priznanja za udeležbo na tekmovanju, ki ga sam organizira, šolam zaračuna 0,31 evra, za bronasto in srebrno priznanje pa 1,46 evra. Financiranje tekmovanja za Vegovo priznanje pa je zavrnil zaradi kotizacije, ki za enega udeleženca znese 1,50 evra in jo prav tako večinoma krije šola.

najstarejših in najbolj množičnih tekmovanj v Sloveniji.

Tekmovanj v znanju je na osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah vedno več. Otroci in mladostniki se merijo v znanju tujih jezikov, materinščine, zgodovine, geografije, matematike, logike, kemije itd. Najuspešnejši se s priznanji nato potegujejo za štipendijo za nadarjene. Še pred dobrimi tremi leti je organizacijo tekmovanj financiralo Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in znanost, ki pa se je nato odločilo izvedbo javnega razpisa prenesti na Zavod RS za šolstvo. Organizatorji uglednih tekmovanj, ki so letos izpadla iz financiranja, pa so do zavodovih potez vedno bolj kritični.

Zavod za šolstvo je v petek le objavil, katerim tekmovanjem, izpeljanim v šolskem letu 2016/2017, bo povrnil stroške. Največ, dobrih 13.000 evrov je namenil tekmovanju v znanju vesele šole, ki ga izvaja Mladinska knjiga. Drugo mesto je na razpisu zasedla Domijada, ki jo organizira Skupnost dijaških domov RS, prejeli so kar 11.000 evrov, čeprav gre za športno tekmovanje. V javnem razpisu zavoda pa je izrecno podčrtano, da: "predmet sofinanciranja niso tekmovanja iz športa". V programu 55. Domijade, ki je drugo najbolje financirano tekmovanje letošnjega razpisa, pa najdemo tekmovanja iz odbojke, košarke, tenisa, nogometa in streljanja.

Zavod v razpisu navaja, da bo sofinanciral organizacijo tekmovanj s področja znanstvenih disciplin, jezikov, kulture in trajnostnega razvoja. Izvedbo teh tekmovanj prevzemajo različne organizacije: Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) organizira tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje in tekmovanje iz logike, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) organizira tekmovanje za Vegovo priznanje, sam zavod za šolstvo pa npr. organizira tekmovanje za Cankarjevo priznanje, tekmovanje iz zgodovine itd.

Nefinanciranje naravoslovnih tekmovanj
DMFA in ZOTKS pa sta letos ostala brez financiranja za tekmovanja iz matematike, logike, kemije in naravoslovja, čeprav imajo nekatera dolgoletno tradicijo; matematika 60 let, kemija več kot 50 let, računalništvo in tehnika več kot 40 in logika več kot 30 let. Društvi zato opozarjata na neurejene razmere pri sofinanciranju tekmovanj, odkar je to nalogo pred tremi leti prevzel zavod za šolstvo.

"Za začetek odmislimo, da je najmanj nespodobno, da se je v preteklih letih ZRSŠ potegoval za sredstva na istem razpisu kot ostali organizatorji, danes pa mu tega ni potrebno in je že tako v privilegiranem položaju," v pismu ministrici za izobraževanje, znanost in šport Maji Makovec Brenčič pišeta DMFA in ZOTKS. Ker je zavod za šolstvo tako organizator svojih tekmovanj kot financer drugih tekmovanj, se osmoljeni društvi sprašujeta, ali za zavod veljajo enaka pravila kot za druge.

Naravoslovci ob Zoisove štipendije?
Trenutno ni nobene bojazni, da bi naravoslovno nadarjeni učenci zaradi nefinanciranja tekmovanj iz naravoslovja, logike, matematike in kemije ostali brez možnosti tekmovanja. Tudi priznanja s teh tekmovanj še vedno štejejo za pridobitev Zoisove štipendije, čeprav pravilnik navaja, da je med pogoji za dodelitev "izjemen dosežek na državnih tekmovanjih". Državno tekmovanje pa je tisto, ki ga na podlagi javnega razpisa "sofinancira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ali Zavod Republike Slovenije za šolstvo".

A pravilnik v istem členu na srečo še dodaja, da se izjemni dosežek na tekmovanju upošteva, "če je bil organizator tekmovanja kadar koli v preteklih treh letih od datuma tekmovanja (...) upravičen do sofinanciranja". Priznanja z omenjenih tekmovanj kljub letošnjemu nefinanciranju torej omogočajo pridobitev štipendije, vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, če bodo iz razpisa izpadla še v prihodnjih dveh letih.

So kotizacije res javni vir financiranja?
V sporočilu za javnost je zavod pojasnil, da se ni odločil za sofinanciranje tekmovanj iz naravoslovja, logike, matematike in kemije, ker "je organizator tekmovanj iz drugih javnih virov pridobil sredstva v višini, ki je presegala z javnim razpisom določene upravičene stroške tekmovanja. Dvojno financiranje iz javnih sredstev pa je prepovedano".

Matjaž Željko iz DMFA-ja je nad razlogom za ukinitev sofinanciranja tekmovanja za Vegovo priznanje razočaran, saj je zavod za šolstvo v javna sredstva štel kotizacijo, ki znaša 1,5 evra na udeleženca. Čeprav po Željkovih navedbah Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov, ki mdr. podeljuje Zoisove štipendije, kotizacije ni prepoznal kot javni, ampak zasebni vir, torej naj dvojnega financirana iz javnih sredstev ne bi bilo.

Za Vegovo priznanje letno tekmuje 80.000 matematičnih navdušencev
Za Vegovo priznanje letno tekmuje okoli 80.000 udeležencev, hkrati pa gre za najstarejše tekmovanje v Sloveniji, ki na srednjih šolah poteka že 63 let. Medtem ko je Zavod za šolstvo ukinil sofinanciranje tega tekmovanja zaradi kotizacije, pa šolam sam zaračunava natis bronastih in srebrnih priznanj ter priznanj za udeležbo za tekmovanja, ki jih sam organizira. Gre za tekmovanja iz nemščine, angleščine, zgodovine, geografije, računanja in tekmovanje za Cankarjevo priznanje. V DMFA-ju menijo, da gre tu za "prikrito kotizacijo".

Na vprašanje, zakaj so kotizacije za tekmovanja v razpisu obravnavali kot javni vir financiranja, Zavod za šolstvo odgovarja: "Plačnik kotizacij za tekmovanja ZOTKS-ja in DMFA-ja so bile šole. Torej gre za javna sredstva." Nato pa v odgovoru na vprašanje, zakaj zavod za šolstvo lahko zaračunava natis priznanj, kotizacije pa se mu zdijo sporne, dodaja: "Ob tem ne drži, da kotizacija pri tekmovanjih, ki jih sofinancira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, sama po sebi ni dopustna. Vendar pa pridobljena sredstva kotizacij ne smejo preseči upravičenih stroškov, ki jih prijavitelj uveljavlja na javnem razpisu." Pri tem je treba poudariti, da je v dvoletnem razpisu DMFA-ja za šolsko leto 2015/2016 prejelo financiranje za določena tekmovanja, za 2016/2017 pa ne, čeprav se ne pogoji razpisa ne kotizacije niso spremenili.

V praksi se ravnatelji sami odločajo, iz katerih virov bodo učencem pokrili udeležbo na tekmovanju, so pojasnili na eni izmed osnovnih šol. Nekateri denar vzamejo iz šolskega sklada, v katerem so donacije zasebnikov, drugi staršem izstavijo položnice, tretji pa dejansko črpajo iz javnih sredstev, ki jih šoli zagotovi MIZŠ.

Isti razpisni pogoji, drugačen izid
ZOTKS pa ne razume predvsem tega, da so v dvoletnem razpisu njihova tekmovanja v prvem letu pridobila sredstva, v drugem letu pa ne, čeprav se razpisni pogoji in potek tekmovanja niso spremenili. Tako so za leto 2015/2016 pridobili dobrih 52.000 evrov za sofinanciranje 20 dogodkov v Sloveniji in v tujini, za leto 2016/2017 pa so na istem razpisu z istimi pogoji prejeli zavrnitev za sofinanciranje tekmovanja iz kemije na OŠ za Preglova priznanja, tekmovanja iz logike za učence, dijake in študente ter tekmovanja iz naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol. Zelo nezadovoljni so tudi s tem, da zavod razpis za npr. šolsko leto 2016/2017 odpre šele jeseni 2017, ko je tu že novo šolsko leto in so bila vsa tekmovanja že izpeljana, nevedoč, ali jim bo ZRSŠ za nazaj namenil denar ali ne.

Tekmovanja podprla mariborska univerza
Ogorčenje nad nefinanciranjem uglednih naravoslovnih tekmovanj je izrazila tudi Univerza v Mariboru. "Če odgovorni za ta fiasko ukinitve (so)financiranja menijo, da se raziskovalni potencial ne kaže skozi dosežke na področju matematike, računalništva, logike in naravoslovnih predmetov, naj razmislijo, ali svojih odgovornih mest ne bi prepustili tistim, ki so si skozi matematiko, logiko, računalništvo in naravoslovne predmete razvili sposobnost logičnega in odgovornega razmišljanja ter delovanja!" so zapisali v sporočilu za javnost.

Zavod Republike Slovenije za Šolstvo, v letošnjem letu ne sofinancira tekmovanj osnovnošolcev in srednješolcev za Vegova priznanja; razvedrilne matematike; tekmovanja dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike; državnega tekmovanja v naravoslovju za dijake; tekmovanja iz logike za učence, dijake in študente ter tekmovanja iz kemije za učence za Preglova priznanja.

Zavod za šolstvo za natis priznanja za udeležbo na tekmovanju, ki ga sam organizira, šolam zaračuna 0,31 evra, za bronasto in srebrno priznanje pa 1,46 evra. Financiranje tekmovanja za Vegovo priznanje pa je zavrnil zaradi kotizacije, ki za enega udeleženca znese 1,50 evra in jo prav tako večinoma krije šola.