Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kmetijska inšpekcija je vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev, prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč izvedla med 12. in 25. septembrom.

Namen vzorčenja je bilo preverjanje, ali se uredba o vodovarstvenih območjih in uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov oz. t. i. nitratna uredba spoštujejo in izvajajo v skladu z določili o varovanju površinskih in podzemnih voda pred nevarnimi snovmi na kmetijskih zemljiščih, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skupno je bilo odvzetih 48 vzorcev, od tega 34 na najožjih vodovarstvenih območjih, za katere velja najstrožji režim uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, in 14 na kmetijskih zemljiščih, kjer se je uporabljal digestat za gnojenje. V vzorčenje je bilo zajetih tudi pet lokacij, ki so bile avgusta poplavljene, od tega dve na vodovarstvenem območju Šmartno ob Paki ter po ena na vodovarstvenih območjih Celje, Apaško polje in Ljubljansko polje.

Vodovarstvena območja v Sloveniji. Najožja vodovarstvena območja (VVO 1) so označena z rdečo. Foto: Arso/Atlas okolja
Vodovarstvena območja v Sloveniji. Najožja vodovarstvena območja (VVO 1) so označena z rdečo. Foto: Arso/Atlas okolja

V okviru vzorčenja so presežene vrednosti težkih kovin ugotovili pri 11 vzorcih. Od teh sta bila dva vzorca s poplavljenih območij, in sicer z vodovarstvenih območij Celje in Šmarno ob Paki.

Ostanke prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev v tleh so ugotovili v dveh od 34 vzorcev. V 16 vzorcih tal so sicer zaznali prisotnosti aktivnih snovi, ki pa niso prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih.

Ob ugotavljanju prisotnosti obstojnih organskih onesnaževal v vseh 14 vzorcih tal, kjer je bil v preteklih letih uporabljen digestat, inšpektorat ni ugotovil prisotnosti polikloriranih bifenilov. Na drugi strani so prisotnost poliaromatskih ogljikovodikov ugotovili v štirih vzorcih, vendar njihova skupna koncentracija ni presegla dovoljene mejne vrednosti.

Zahteve uredb o vodovarstvenih območjih kršene v osmih primerih

Na inšpektoratu tako ugotavljajo, da zahteve nitratne uredbe niso bile kršene, medtem ko so bile zahteve uredb o vodovarstvenih območjih kršene v osmih primerih. Kršitve so se nanašale na presežen enkratni vnos dušika iz mineralnih gnojil, izvajanje gnojenja brez gnojilnega načrta, izvajanje prvega dognojevanja okopavin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, brez hitrega talnega nitratnega testa ter uporaba gnojevke na najožjih vodovarstvenih območjih.

Inšpektorat je o ugotovitvah vzorčenja tal obvestil kmetijsko, zdravstveno in okoljsko ministrstvo, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Zoper zavezance, pri katerih so ugotovili neskladne vzorce ali druge nepravilnosti, bodo uvedli postopke v skladu z zakonodajo.